Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rada

Protokoły z sesji

25 marca 2013 11:26

PROTOKÓŁ NR XIX/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XIX/13

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady –Andrzeja Gontarskiego.

 

Obrady trwały od godziny 10.00 do godziny 15.15.

Rada obradowała w składzie - 13 radnych (nieobecna Pani Beata Dunikowska i Pani Anita Pniewska), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

1.Burmistrz Miasta i Gminy - mgr inż. Waldemar Godlewski

2.Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy –mgr Przemysław Iwański

3.Sekretarz Miasta i Gminy – mgr Zenona Babicz

4. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska

5.Kierownicy jednostek:  Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK sp. z o.o. , Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS, Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół  w Ościsłowie i Radny Powiatu Ciechanowskiego Pan Roman Wieseń – Kierownik Hali Sportowej, Pan Jacek Klopper-Prezes TBS sp. z o.o, Pan Robert Roguski-Radca Prawny, Pan Józef Borkowski- Kierownik Powiatowego Nadzoru Dróg, Pan Stanisława Korpanty-autor Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego .

5. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Gontarski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady, w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza.
 6. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck:

a)      przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Glinojeck,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

d)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

e)      dyskusja nad projektem uchwały,

f)       głosowanie nad przyjęciem uchwały.

2)      Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2013 rok:

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)      odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

d)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,              

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)       głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

g)      głosowanie wniosków komisji Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych  wniosków,

h)      głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

3)      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ;

4)      w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Glinojeck;

5)      w sprawie zmiany Rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w wprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomnika przyrody;

6)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2012 Rady Miejskiej w  Glinojecku z dnia 26 września 2012 roku dotyczącej nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie imienia;

7)       w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej;

8)      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Żeleźnia, gmina Glinojeck;

9)      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla terenów oznaczonych symbolami 115 P.U i 65 P.U oraz działek nr 8 i 10;

10)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Rumoka, gmina  Glinojeck;

11)  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 112/2 w Kondrajcu Szlacheckim, gmina Glinojeck.

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2012 roku.

8.Zapytania i wolne wnioski.

 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że  Pan Andrzej Makowski-Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poprosił, aby nad uchwałami dotyczącymi zmiany w planie zagospodarowania dyskutować bezpośrednio po uchwale budżetowej, ponieważ Pan Korpanty, który jest autorem tych opracowań, może nam udzielić wyjaśnień do godziny 13.00.Musi być obecny na innym spotkaniu.

Pan Grzegorz Sikorski zwrócił uwagę na to, że  na posiedzeniu komisji składał wniosek o podjęcie na sesji uchwały dotyczącej obniżenia diet Radnych, ponieważ jak stwierdzono budżet jest bardzo trudny i wymaga pewnych cięć.Kolejno złożył wniosek o obniżenie diet rannych o połowę z przeznaczeniem tych środków na wymianę dachu na Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Ościsłowie. Chciałby jeśli będzie taka możliwość wprowadzić taką uchwałę do porządku obrad.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Pana Radcę Prawnego, czy   można ten wniosek wprowadzić jako kolejny punkt do zaproponowanych autopoprawek Burmistrza?  

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że wnioskowana uchwała wniesie zmiany do budżetu, więc zaproponował podjęcie jej jako oddzielnego punktu.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgadza się, aby tą uchwałę wprowadzić do porządku obrad.

Pan Robert Roguski – Radca Prawny zaproponował, żeby uchwałę wprowadzić jako pierwszą, przed projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pan Sikorski ma przygotowaną propozycję projektu uchwały?

Pan Grzegorz Sikorski poprosił obsługę Rady i Pana Radcę Prawnego o przygotowane projektu tej uchwały.

 

 Rada Miejska w Glinojecku przyjęła porządek dzienny z uwzględnieniem w/w zmian.

 

Ad. 3

Sekretarzem na  Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 roku był Pan Andrzej Jakubowski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem z poprzedniej sesji i stwierdza. że  odzwierciedla on jej przebieg, więc wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej  z dnia  28 grudnia 2012 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Ad. 4

 

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została Radna Izabela Kowalska, która zajęła miejsce w Prezydium.

 

Ad. 5

 

Pan Waldemar Godlewski – Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowskapoprosiła kserokopię zarządzeń z 28 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2012 roku, oraz 15 stycznia 2013 roku w sprawie odpłatności za wynajem hali sportowej  w Glinojecku.

Pan Burmistrz poinformował, że Pani Radna otrzyma te zarządzenia po przerwie.

Pan Witold Kowalski poprosił o więcej informacji odnośnie odpłatności za wynajem hali sportowej.

Pan Burmistrz poinformował, że ostatnia podwyżka opłat za wynajem Hali była w 2008 roku, w związku z tym postanowił o podniesieniu cen ponieważ wzrosły koszty utrzymania hali.   

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6

 

Podjęcie uchwał:

 

1)      w  sprawie ustalenia diet dla radnych i diet dla sołtysów.

 

Pan Grzegorz Sikorski zgłosił wniosek o obniżenie o połowę, tj. z 200,00 zł na 100,00 zł diet Radnych. Zaznaczył, że o wynagrodzeniu Pana Przewodniczącego, niech zadecydują Radni. Uchwała ta obowiązywałaby do końca bieżącego  roku ponieważ budżet 2013 roku jest trudny.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że na posiedzeniu komisji, z racji tego, że czeka nas trudny rok, Radni szukali oszczędności, starali się pozyskać pieniądze przekazując je na inwestycje, o których będzie mowa w dalszej części sesji. Pan Radny Sikorski zgłosił wówczas wniosek o obniżenie diet Radnych. Skoro szukamy oszczędności to dlaczego Radni również nie mają się do tego przyczynić? Jeśli obniżamy wynagrodzenie Radnym, to również wynagrodzenie Przewodniczącego o 50% na okres do końca 2013 roku. Diety Państwa Sołtysów pozostają bez zmian.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zauważył, że  uchwała z 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diet-dotyczy zarówno  ryczałtu miesięcznego Pana Przewodniczącego, jak też diet  Radnych  oraz diet Sołtysów, więc trzeba by w niej wprowadzić zmiany kwot.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała jaka to będzie kwota oszczędności w budżecie?        

Pan Andrzej Gontarski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że na posiedzeniu komisji  Pani Skarbnik poinformowała nas, że na diety dla radnych w budżecie przeznaczone zostało około 70 tys. zł. Jeśli więc diety obniżymy o 50% to kwota oszczędności wyniesie około 35 tys. zł. Kwota ta będzie do  rozdysponowania w dalszej części obrad.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

  

Projekt uchwały przedstawił Pan Andrzej Gontarski– Przewodniczący Rady Miejskiej .

 

Ustalono dietę dla Radnych w wysokości 100,00 za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.

Natomiast zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej ustalono w wysokości 750,00 zł miesięcznie.

 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał Panią Skarbnik, czy  dotychczasowy ryczałt Przewodniczącego składa się na kwotę 70 tys. zł?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.

 

Rada Miejska w Glinojecku podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie stosunkiem głosów:  12 –za, 0-przeciw, wstrzymujących -1.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck:

 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, wystąpienie Pana Józefa Borkowskiego - Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, który chce przedstawić argumenty przemawiające za tym, aby Radni zarezerwowali w budżecie na 2013 rok 400 tys. zł na dofinansowanie wspólnej inwestycji tj. budowy drogi powiatowej Ościsłowo-Sulerzyż.

Pan Józef Borkowski - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie podziękował, Panu Przewodniczącemu za możliwość udzielenia mus głosu na sesji. Sprawa dotyczy tematyki nad którą  będziecie Państwo dyskutować za chwilę tzn. dotyczy budżetu i inwestycji które, będą prowadzone na terenie Miasta i Gminy Glinojeck. Jak Państwo wiecie udało nam się razem zrealizować wiele inwestycji,  przebudować 12 km dróg powiatowych na terenie gminy Glinojeck tzn. drogę Ojrzeń-Ościsłowo, ulicę Wojska Polskiego, ulicę Fabryczną, drogi w Luszewie, Zalesiu, Młocku itd. Ta dobra tradycja skutkuje efektami w postaci nowych, dobrych kilometrów dróg i wszyscy mamy satysfakcje, że wspólnie udaje nam coś budować. Wszyscy mamy trudne budżety w tym roku i patrzymy jak racjonalnie wydatkować pieniądze, ale wydaje mu się że drogi zawsze, szczególnie na gminach były zawsze takim priorytetem. Chodzi mu szczególnie o drogę Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum na której budowę w tym roku jest bardzo duża szansa. Wartość tej inwestycji wynosi około 3  mln. zł, ale został złożony wniosek o dofinansowanie tej drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który zyskał pozytywną akceptację i znajduje się na liście z kwotą dofinansowania 1,5 mln. zł. Zmieniły się warunki w trakcie naboru i pierwszym naborze wniosek zyskał pełną akceptację, był na tej liście na 13 miejscu, po zmniejszeniu środków z 48 mln. zł na powiat województwa mazowieckiego do 24 mln. zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg zmieniła zasady kwalifikacji wniosków. Kosztorysy, które są składane są na takowe inwestycje weryfikowane są przez przetargi i wystarczy, żeby ta weryfikacja objęła skale tylko 10%, a już będziemy mogli na tą inwestycję uzyskać dofinansowanie. Zaproponował, żeby Radni utrzymali kwotę dofinasowania tej drogi w kwocie 400 tys. zł, ponieważ Narodowy Program Przebudowy Dróg był realizowany w 3-letnich etapach  i ten drugi etap zmienił kryteria kwalifikacji wniosków, kiedyś można było podpisać umowę partnerską z gminą na terenie której miała być budowana droga, a kwota dofinansowania nie miała znaczenia-liczyła się intencja, a nie finansowanie, dziś te reguły się zmieniły w ten sposób, że w punktacji wniosku szczególną rolę odgrywa wielkość  kwoty dofinansowania i jeśli uchwałą zmieniona zostanie kwota dofinansowania z 400 tys. zł na każda inną kwotę ten wniosek stanie się bezprzedmiotowy ponieważ on był oceniany przez komisje powołana przez Wojewodę właśnie w tych kryteriach i tych wielkościach jakie zostały przedstawione w miesiącu wrześniu ubiegłego roku. Dlatego zwraca się z prośbą, a jednocześnie sugestią, żeby  pozostawić ta kwotę dofinansowania, bo jeśli zostanie ona zmieniona Pan Wojewoda skreśli ten wniosek z listy, droga ta nie będzie miała szans realizacji w tym roku, a jaka będzie jej przyszłość w latach następnych trudno mu się do tego odnieść,  bowiem powiat ma również jeszcze inne uwarunkowania finansowe. Jest to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla gminy Glinojeck, ale również dla powiatu ciechanowskiego, ponieważ przez tą inwestycję będziecie Państwo mieli możliwość podróżowania odcinkiem drogi łączącym trzy gminy: gminę Ojrzeń, gminę  Sońsk i wyjazd do powiatu pułtuskiego, a potem w kierunku powiatu przasnyskiego, w kierunku zachodnim powiatu ciechanowskiego ponieważ w okresie od 2007 roku zrealizowane zostało około 40 km. południowo-zachodniej pętli drogami powiatowymi w kierunku Ościsłowa i jesteśmy w punkcie końcowym między Ościsłowem, a Chotumiem.  Jeśli ten odcinek udałoby się  zrealizować byłoby około 50 km dobrych dróg, którymi moglibyście Państwo komunikować się  z dwoma drogami wojewódzkimi E-50 i E-60. W imieniu Pana Starosty i swoim zwrócił się z gorąca prośbą do Państwa Radnych, żeby wstrzymali się z decyzją zmniejszenia dofinansowania do końca miesiąca marca, nasz wniosek jest w dalszym ciągu w grze, poinformuje o rozstrzygnięciach ostatecznych  jakie w tej kwestii zapadną i chciałby żeby tą drogę wspólnymi siłami zrealizować. Jaki jest stan techniczny tej drogi, to wszyscy dobrze wiecie, trudno jest utrzymać jej stan w okresie jesiennym w stanie przejezdności żebyście Państwo nie uszkodzili samochodów. Zakres przebudowy tej drogi jest bardzo  szeroki, ponieważ zakłada chodniki w tej pierwszej części na połączeniu z drogą E-60, przystanki, odwodnienie, uporządkowanie zieleni przy drodze. Stan techniczny tej drogi wymusił na projekcie nie jej przebudowę, a jej odbudowę. Dlatego koszt nie całego 3 km odcinaka jest bardzo wysoki. Serdecznie prosi o przemyślenie tej sprawy. Jeśli Radni lub obecni na sali będą mieli jakieś pytania to służy jeszcze przez chwilę swoją osobą. Następnie życzył, aby w czasie tych obrad Radni podjęli dobre decyzje finansowe, a przede wszystkim dobre decyzje finansowe dotyczące dróg powiatowych.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że budżety w tym roku mamy bardzo trudne. Wcześniej daliśmy 400 tys. zł na dofinansowanie dróg powiatowych. W tym toku te 200 tys. zł zostało ujęte , ale nie jest to jedyna droga powiatowa, która przebiega przez miejscowość Glinojeck.  Jest bardzo niebezpieczna i powiat nie zwraca na nią uwagi tj. ulica Fabryczna w kierunku Garwarza Starego. Jest tam górka na odcinku od ulicy Spokojnej do ulicy Wiejskiej. Dzieci z Garwarza dochodzą nią pieszo do szkoły, o tej porze roku stoi tam woda, a kiedy jest śnieg wszyscy chodzą ulicą. Jest duża przepustowość na tej drodze i jeżeli już to wolelibyśmy zainwestować w tą drogę ponieważ jest to droga, która łączy drogi z E-7 i na to nie zwraca się uwagi. My jako Radni mamy swoją lokalną społeczność i w pierwszej kolejności naszym obowiązkiem jest zadbać o nich. W tym roku mamy trudne budżety i musimy z pewnych rzeczy zrezygnować .Państwo Sołtysi zgłaszają, że potrzebne są im drogi, oświetlenie więc rezygnujemy z czego możemy, robimy cięcia, a 200 tys. zł tj. duża kwota jak na nasz budżet.     

Pan Józef Borkowski - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie zauważył, że przykład ulicy Wojska Polskiego pokazuje, że patrzymy na gminę Glinojeck, nie tylko poprzez pryzmat miejscowości, ale mamy również na uwadze drogi w samym Glinojecku. Na ulicy Fabrycznej i Wojska Polskiego też był zrobiony chodnik więc nie możemy mówić, że tam się  nic nie działo. Ulica Fabryczna jest kwalifikowana do przebudowy w dalszej perspektywie czasowej ,  z tym, że wybierając hierarchię zadań musimy zdecydować się co jest w tej chwili ważniejsze. Stan ulicy Fabrycznej jest jeszcze w miarę dobry, a szybkie zmiany temperatury niszczą drogi. Kolejno wymienił inwestycje realizowane przez powiat na terenie gminy Glinojeck:

 • Ościsłowo-Ojrzeń – 7 km
 • Zygmuntowo chodnik – 1 km
 • most Zalesie – około 8 km
 • Polesie – Luszewo –około 2 km
 • ulica Wojska Polskiego – około 1,5 km
 • ulica Fabryczna chodnik

Tak więc inwestycje były robione i  ulica Fabryczna nie jest w nich pomijana. Narodowy Program Przebudowy Dróg tj. taka instytucja, która daje duże pieniądze i w tej chwili jest jedyna okazja do możliwości z nich skorzystania. Państwo są niezależni w swoich decyzjach on tylko chce żeby Państwo zdali sobie sprawę z tego, że powiat nie jesteśmy w stanie wyłożyć 6 mln. zł . Jest szansa na otrzymanie 1,5 mln. zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jeśli otrzymamy tą kwotę droga będzie robiona, jeśli Państwo skorygujecie dotację to z pewnością nie będzie ta inwestycja realizowana .Chciałby spełnić wszystkie oczekiwania związane z drogami, ale może je spełnić tylko w miarę swoich możliwości. Skala inwestycji jaka była wykonywana na terenie gminy Glinojeck wskazuje na to, że nasza współpraca układała się i układa się bardzo dobrze i chciałby aby spojrzeć na drogi samorządowe przez pryzmat naszych dróg bo to mieszkańcy gminy Glinojeck będą z nich korzystać.

Pani Marta Meister  zauważyła, że w zeszłym roku gmina Glinojeck przekazała 200 tys zł na drogę powiatową w Malużynie i miała być wówczas zrobiona ona cała, natomiast okazało się, że powiat dołożył 200 tys. zł i zostało zrobione 400 metrów tej drogi, zapytała co dalej będzie z tą drogą, została zaczęta i nieskończona i czy jest jakaś możliwość, żeby tą drogę skończyć?    

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, że skoro droga ta łączy dwie gminy to jakie jest dofinansowanie Ciechanowa do tej drogi?

Pan Józef Borkowski - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśnił , że jest to pierwszy etap, w drugim etapie będzie dofinansowanie gminy Ciechanów, która dofinansowuje nam również inwestycje w podobnej skali. W przyszłym roku chcemy realizować drugi etap drogi od Sulerzyża do Chotumia już na terenie gminy Ciechanów i wówczas ona również będzie zmuszona dofinansować tę drogę. Rzeczywisty projekt na ten rok obejmuje drogę na terenie gminy Glinojeck tj. Ościsłowo-Sulerzyż. Jeśli będzie chęć i potrzeba przedyskutowania tematyki drogowej na sesji  to chętnie przyjedzie i udzieli informacji na bardziej szczegółowe pytania. Kolejno odniósł się do drogi w Malużynie, a mianowicie poinformował, że zrobiony tam został odcinek drogi, który w naszej ocenie był najbardziej zniszczony i który dawał możliwość wykonania za tę kwotę spójnego fragmentu, bo ten odcinek kończy się na wysokości kościoła (ostatnie skrzyżowanie przed kościołem), natomiast dalszy odcinek, który jest bardziej skomplikowany technologicznie, bo tam jest droga i pod górkę, i trzeba przebudować chodniki, które są planowane obustronnie, trzeba tam zrobić kanalizację deszczową stąd też pewne decyzje, które wiążą się z kosztami musiały tak ukierunkować tę inwestycję, aby rozpocząć od mniej chłonnego kapitałowo fragmentu. Droga ta ma przygotowaną dokumentację, ma przygotowane wszystkie pozwolenia, wszystkie uwarunkowania decyzyjne są spełnione jeśli chodzi o jej rozpoczęcie jest tylko problem finansowy, ale myśli że doczeka się ona swojej realizacji w niedługim czasie.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, co nam da zarezerwowanie kwoty 400 tys. zł na dofinansowania inwestycji drogi Ościsłowo –Sulerzyż do końca marca?

 Pan Józef Borkowski - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśnił, że pozostawienie tego dofinansowania spowoduje to, że nasz wniosek będzie w „grze” . Jeśli utrzymacie Państwa do końca marca tę decyzję, to w marcu wszystkie powiaty, które składały wnioski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych muszą złożyć informację o rozstrzygnięciach przetargowych, a więc muszą podać różnicę kwot zapisanych w kosztorysie i po rozstrzygnięciu przetargu. Wówczas z tych oszczędności, które zaistnieją jest prawie, że 100%-towa szansa, że nasz wspólny wniosek na przebudowę drogi od Ościsłowa do Sulerzyża się zmieści. Wystarczy, żeby inwestycje były skorygowane w wyniku przetargów o 10% i pozyskujemy dofinansowanie tego wniosku. Jeśli pozostaniemy bez dofinansowania gminy Glinojeck wniosek stanie się innym wnioskiem bo składaliśmy go z inną inżynierią finansową. Zmienimy warunki umowy, a wnioski już zostały rozpatrzone i nie będzie do nich powrotu, aż do marca kiedy będą następne kwalifikacje z tytułu oszczędności, Gdyby wniosek w marcu był przedstawiony na innych warunkach  (a on nie może być przedstawiony na innych warunkach)  to komisja nie będzie go wtedy oceniała , zostanie skreślony z listy i wejdzie w to miejsce inny powiat, który jest następny za nami i swoją inwestycję zrealizuje.         

Pan Grzegorz Sikorski zauważył, że ulica Wojska Polskiego została wykonana, ale tylko w najłatwiejszej części bo tylko tam gdzie była już położona kanalizacja deszczowa - położono asfalt. W dalszej części również trzeba by tą drogę przebudować. On dwukrotnie składał wniosek do powiatu o realizację tej inwestycji i dostał od Pana Borkowskiego odpowiedź, że jest ona odłożona na kolejne lata. Chciałby, żeby zrobione zostało to jak najszybciej ponieważ przez tę ulicę nie można już przejść kiedy jest deszczowo oczywiście przy współpracy z naszym samorządem.    

Pan Józef Borkowski - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg zauważył, że ulica ta jest w pierwszym etapie zrobiona, w stronę cmentarza. Dokumentacja na tą ulicę jest przygotowana, podobnie na ulicę Fabryczną i drogę w Malużynie więc te rozpoczęte inwestycje przewidziane są do dalszej realizacji w najbliższym czasie.

Pan Witold Kowalski  poinformował, że Sulerzyż jest wioską kościelną, mamy parafię i Kościół do którego co niedziela i w święta przyjeżdżają parafianie z Ościsłowa, Bud Rumockich, Rumoki i goście. Ta droga jest w tak złym stanie, że jeżeli teraz wypadnie z planu wykonania dla powiatu to nie wiadomo za ile lat może do niego wejść ponownie. Zgłaszał nie raz do powiatu, żeby obcięli na niej gałęzie, ale powiat się wstrzymuje od tego, bo ma nadzieję że w tym roku droga ta będzie robiona kompleksowo, w lesie są garby bo korzenie są pod asfaltem i droga się rwie. Zaproponował, żeby Radni wstrzymali się do marca z zabraniem środków z dofinansowania tej drogi. Nie jest to droga tylko dla Sulerzyża, wiele wiosek z naszej gminy korzysta z niej, a jest to najgorsza droga na terenie naszej gminy, ponadto z tego co mu wiadomo Sulerzyża nie obejmuje wykonanie kanalizacji , więc skoro środki z kanalizacji nie będą wydatkowane na wioskę to prosi o nie zabieranie dotacji z tej drogi i żeby wyglądać dobrze względem powiatu.

Pan Zbigniew Babicz zapytał Pana Marka Marcinkowskiego- Dyrektora Szkoły w Ościsłowie w jakim stanie jest dach na szkole? A ponadto zapytał Radnych co jest ważniejsze dach czy droga?

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że do tej pory było tak, że rezerwowaliśmy w budżecie 200 tys zł na dofinansowanie dróg powiatowych na naszym terenie i  inwestycje były realizowane. Od tego roku zmieniła się kwalifikacja wniosków tzn. że również  udział gminy jest brany pod uwagę i punktowany przy weryfikacji wniosków o dofinansowanie. Jeśli więc zmienimy warunki jakie zostały przedstawione w dokumentacji to  w jakiś sposób inwestycja ta zostanie przekreślona. Szkoda byłoby aby ta inwestycja nie została zrealizowana. Przecież służyć będzie mieszkańcom naszej gminy.

 

a)      przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Glinojeck,

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 

Uchwałę Nr Ci.410.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  projekcie  uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .(stanowi załącznik do protokołu)

 

c)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że nie da się oddzielić dyskusji nad wieloletnią prognozą i uchwałą budżetową. W pierwszej kolejności powinniśmy przedyskutować ewentualną potrzebę dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Ościsłowo-Sulerzyż oraz sprawę wymiany dachu na szkole w Ościsłowie.

Pan Witold Kowalski zauważył, że nie jest mu znany  faktyczny stan dachu na szkole w Ościsłowie, ale do dachu można zawsze wrócić, jak nie w tym roku to w następnym. Wiadomo, że eternit jest szkodliwy, ale niedawno był kładziony, eternit jest produkcji radzieckiej, więc jest bardzo trwały, bo również posiada taki na swoich budynkach, a jeśli zdejmiemy dofinansowanie z drogi powiatowej to nie prędko ona zostanie zrobiona ponieważ powiat będzie to potem odwlekał. A nie jest to inwestycja dla powiatu, tylko jest to droga na terenie naszej gminy . Przez tyle lat drogi były dofinansowywane w proponowanych wysokościach i teraz prosi Radnych również o takie dofinansowanie.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, jako użytkownik dróg powiatowych, że jeśli droga Ościsłowo-Sulerzyż spadnie z tych inwestycji tona wiosnę nie będzie już do czego przykleić łaty na dziuryi będzie trzeba ją już wyrównywać szlaką ponieważ stan tej drogi jest bardzo zły, a przede wszystkim  pomiędzy lasem,a miejscowością Sulerzyż.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że o ile dobrze pamięta, to  inwestycja dotycząca dachu na szkole w Ościsłowie była planowana w zeszłym roku i obiecał wówczas Panu Dyrektorowi, że wrócimy do niej w budżecie tego roku. Stąd między innymi rozważamy realizację tej inwestycji przy uchwalaniu tegorocznego  budżetu. Kolejno poprosił Pana Marcinkowskiego o odniesienie się do tej sprawy.

 Pan Marek Marcinkowski-Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie  poinformował, że trudno jest mu wypowiadać się w tej sprawie, ponieważ jest Dyrektorem Szkoły i jednocześnie Radnym Powiatowym. Patrząc z boku, jeśli to jest doga powiatowa to wydaje nam się, że  jeździ nią nie wiadomo kto, natomiast prawda jest taka, że korzystają z niej głównie mieszkańcy naszej gminy. Jest to odcinek drogi Ościsłowo –Sulerzyż, dlatego też powiat nie występował o dofinansowanie do Ciechanowa, ponieważ cały odcinek jest na terenie gminy Glinojeck. Korzystają z niej mieszkańcy Sulerzyża bo chcą dojechać do  E-60, codziennie dojeżdżają nią dzieci do szkoły z Sulerzyża, w odwrotną stronę korzystają z niej mieszkańcy Ościsłowa, Bud Rumockich, Rumoki ponieważ jest parafia w Sulerzyżu. Droga ta jest wykorzystywana głównie przez mieszkańców naszej gminy . Powiat też ma w tym swój interes i wybiera sobie drogi, które w pierwszej kolejności mają być robione z punktu widzenia  Ciechanowa, bo jest to tzw. obwodnica. Nasza gmina była poruszana na sesji powiatu w pozytywnym kontekście gdyż dofinansowuje inwestycje powiatu na naszym terenie i jest to bardzo pozytywnie postrzegane. W tym roku w budżecie powiatu ciechanowskiego są przewidziane trzy drogi tj. droga Grzybowo-Regimin- Szulmierz, na odcinku Wosty-Szulmierz - gmina Regimin zadeklarowała 300 tys. zł, droga Ościsłowo- Sulerzyż –gmina zadeklarowała 400 tys. zł  oraz droga Burkaty-Nasierwo-Pomorze na odcinku Pomorze-Grędzice -550 tys. zł, są to pieniądze pozyskane od budowniczych elektrowni wiatrowych  za korzystanie z dróg powiatowych. Jeśli  nie zostanie zakwalifikowany nasz wniosek to w jego miejsce wejdzie droga z gminy Regimin więc szkoda byłoby, żeby ta droga nie została przebudowana w tym roku, bo jest okazja. Oczywiście ulica Wojska Polskiego, ulica Fabryczna i droga w Malużynie są tak samo ważne bo korzystają z nich nasi mieszkańcy. Następnie odniósł się do inwestycji dotyczącej wymiany dachu  na szkole w Ościsłowie, poinformował, że przecieka on  w niektórych miejscach, głównie na tzw. kukułkach gdzie są mieszkania. W przerwie obrad był  u Pani Sarneckiej od której otrzymał informacją, że można pozyskać  dofinansowanie na zdjęcie i utylizację eternitu, jeszcze nie ma ogłoszonego naboru, prawdopodobnie po 1 lutego będzie można składać wnioski  o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i jest to kwota więcej niż 20 zł od m2 , nie da się tego określić bo kwota wychodzi dopiero po przetargu. Na ten dach można pozyskać 15 - 18 tys zł . Jest mu trudno wypowiadać się na ten temat bo dla niego jest ważna i jedna i druga inwestycja.

Pan Witold Kowalski poinformował, że do tej pory wszystkie śmieci z naszej gminy  są przewożone drogą powiatową przez Sulerzyż .

Pan Grzegorz Sikorski zauważył, że  dach na szkole będziemy wymieniali z własnych środków, na drogę której koszt całkowity  wynosi 3 mln. zł  my damy 400 tys zł. Uważa, że  droga ta powinna być zrobiona, a środki finansowe  na dach powinniśmy wygospodarować z naszego budżetu kosztem innej inwestycji na terenie naszej gminy. Jego zdaniem powinniśmy zrobić dach i drogę.   

Pan Zbigniew Babicz zwrócił uwagę na to, że od wielu lat wiemy w jakim stanie jest droga w Dreglinie,a wydajemy pieniądze do powiatu, który ma obowiązek  utrzymywać te drogi w dobrym stanie, a tu też są nasi mieszkańcy.

Pan Burmistrz poprosił o przemyślenie tej decyzji  ponieważ tak jak Pan kierownik powiedział  współpraca między zarządem powiatowym, a naszą gminą układa się bardzo dobrze i dzięki temu powstało bardzo wiele dróg na terenie naszej gminy, inne gminy mogą nam tego zazdrościć np. miasto Ciechanów. Natomiast on proponuje aby tę sprawę rozwiązać w następujący sposób, proponuje to przemyśleć: pozostawić to 400 tys. zł na tej drodze do wakacji, bo wcześniej dach nie będzie robiony jak w wakacje, a do końca marca na pewno się sprawa rozstrzygnie i będziemy wiedzieli czy będzie dofinansowana czy też nie, a potem jak zostaną pieniądze przeznaczyć je na wymianę dachu. Przenieść te środki możemy również później, nie koniecznie w tej chwili. Przypomina, że o tą drogę walczą mieszkańcy, co mogą potwierdzić Pani Radna   z Ościsłowa i Pan Radny w Sulerzyża. Mieszkańcy domagają się remontu tej drogi już od kilku lat. Udało nam się ten projekt skompletować ze Starostwem więc może nie przekreślajmy go już w tej chwili poczekajmy niech sprawa się rozstrzygnie.

Pan Marek Marcinkowski  poinformował, że może się zdarzyć, że ta inwestycja nie wejdzie do realizacji ponieważ w tej chwili fundusze Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych zostały obcięte o połowę  i w pierwotnej wersji droga ta była na takiej pozycji z której się kwalifikowała, natomiast w tej chwili jest następna po tych które są w tej chwili zakwalifikowane, ale praktyka wskazuje, że przetargi zwykle różnią się od kosztorysów i jest około 10%  różnicy. Do końca marca powiaty, które się zakwalifikowały musza rozstrzygnąć przetargi   i podać odpowiedni koszt odcinaków swoich dróg, więc może się okazać do końca marca  nie będzie  potrzebne 24 mln zł, a 22 mln. zł i wtedy ta droga wchodzi na to miejsce i jest realizowana, jeśli nie wejdzie to te pieniądze są do dyspozycji.    

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, Panią Skarbnik , jak to zrobić technicznie, bo jeśli w tej chwili zmienimy kwotę dofinansowania to trzeba dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej?

Pani Skarbnik poinformowała, że zależy to od Państwa decyzji, a wszystko jest do zrobienia.  Jeżeli zdejmujemy 174 tys. zł z dachu, dołożymy do 200 tys. zł , to wydatki majątkowe zwiększą się o 26 tys. zł . Jaką Państwo podejmiecie decyzję to ona taka uchwałę przygotuje.  Zanim  będzie dofinansowanie dla powiatu trzeba będzie podjąć jeszcze odrębną uchwałę Rady o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu  w której zostaną określone zasady przekazania tych środków.  

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w tej chwili w budżecie musi być zapisana kwota 400 tys zł dla powiatu ?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak powinna ona być wskazane w dziale 60014  w załączniku  porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, który był zmieniany. Jeśli będzie taka Państwa propozycja to zdejmiemy w wydatków jednorocznych 174 tys. zł (z dachu) i z wydatków bieżących np. z obsługi Rady 26 tys. zł dołożymy. W tym przypadku wydatki majątkowe zwiększają się o 26 tys. zł, a wydatki bieżące zmniejszają się o 26 tys. zł.

Pan Piotr Gadomski  zaproponował, żeby do projektu Wieloletniej Prognozy na lata 2014-2015  wpisać drogę na Wólce Garwarskiej,  ponieważ 9-ciu gospodarzy tam zamieszkałych, przekazało bezpłatnie grunty pod tą drogę. Mieli oni obiecane, że jeżeli przekażą grunty bez odpłatności  będą mieli tą drogę utwardzoną.   

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy mieszkańcy Sulerzyża składali wniosek formalny do projektu budżetu o dofinansowanie drogi powiatowej Ościsłowo –Sulerzyż, nie? Ona z Radną Pniewską w imieniu społeczeństwa  składały wniosek o przygotowanie w 2013 roku dokumentacji na ulicę Spokojną, która jest wpisana już do Wieloletniej Prognozie Finansowej i nie zostało to ujęte. Więc my okradamy nasze społeczeństwo przekazując pieniądze dla powiatu, a mamy przecież swoje potrzeby ?

Pan Zbigniew Babicz zaproponował, kwotę zaoszczędzoną w wyniku obniżenia diet Radnym przeznaczyć na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Płockiej w Glinojecku.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał o dział 75095 Pozostała działalność w którym jest ujęta kwota 171 040,00 zł, co w tym dziale się mieści ?

Pani Skarbnik odpowiedział, że w dziale tym są wydatki związane z poborem podatków, diety i ryczałt kwartalny Państwa Sołtysów, wydatki na rzecz osób fizycznych, natomiast w rozdziale 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników to są to wydatki  na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych po stażu pracy.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, jakie wydatki na ten cel były poniesione w 2012 roku?

Pani Skarbnik odpowiedziała, w 2011 roku było około 90 tys. zł , a w 2012 roku było mniej, ponieważ Urząd Pracy miał mało pieniędzy na staże i wydatki na ten cel wynosiły 57 tys. zł. Ponadto w dziale tym zawarte są  też inne wynagrodzenia tj. 13-stki , pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia itp.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał dlaczego w tym dziale jest zwiększenie o 20 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego, z czego to wynika jeżeli nie będzie dofinansowania z Urzędu Pracy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie możemy tego przewidzieć, a jak patrzyła i analizowała budżet to wydatki na ten cel sięgały nawet 90 tys. zł. W ramach tych środków zatrudniane są nie tylko osoby po stażach ale również po pracach interwencyjnych i robotach publicznych do pielęgnowania terenów zielonych więc jest tych osób dosyć dużo. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych to są diety Państwa Sołtysów i ryczałt Państwa Sołtysów . Umowy o pracę są 4010.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że w dziale 75023 jest paragraf  4300 Zakup usług pozostałych, w poprzednim budżecie było 250 tys zł w obecnym jest 200 tys zł, zapytała dlaczego to jest taka duża kwota w tym paragrafie?Kolejno zapytała o podrozdział 75011 gdzie w paragrafie 4300 jest kwota 11 tys zł na ten sam cel?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym paragrafie takie są wydatki, taka jest klasyfikacja budżetowa. Była sugestia Państwa, żeby zabrać z Urzędu 200 tys. zł, więc skądś musiała zdjąć te wydatki. W paragrafie tym księgujemy zarówno opłaty pocztowe, które są dosyć duże, obsługę prawną, obsługę serwisową  programów komputerowych i licencji. Są to bardzo duże kwoty, które są  do udokumentowania. W podrozdziale 75011 jest inna kwota w tym paragrafie ponieważ została zmieniona i księgujemy tam wszystko to co jest związane z obsługą zadań zleconych, czyli urzędy wojewódzkie. Chodzi tu o zadania, które gmina ma zlecone do wykonywania w imieniu Budżetu Państwa tj. księgujemy tu Urząd Stanu Cywilnego  i wszystkie wydatki związane z jego funkcjonowaniem. Dostajemy na to częściowo dotację z budżetu, ale musimy pokazać w budżecie wszystkie wydatki jakie ponosimy na ten cel tzn. ile dokładamy do zadań Państwa. Zadaniami zleconymi są również niektóre zadania z geodezji.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że mamy zapisane w projekcie budżetu 250 tys. zł na projekty miękkie, co one nam dają? 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest przygotowana merytorycznie do omawiania wydatków budżetu, a z tego co jej wiadomo projekty miękkie są realizowane w tym roku w MGOPS-2 rok, jest kontynuowany projekt w Szkole w Ościsłowie pn. „Przez zabawę do nauki ”(punkt Przedszkolny)- 3 rok ostatni. Natomiast jeśli chodzi o efekty projektów miękkich to nie jest osoba godną do odpowiadania na to pytanie.     

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że projekty o które pyta Pani Radna są w tej chwili w realizacji, bądź ich realizacja została już zakończona.

Pan Marek Marcinkowski wyjaśnił, że cały jego projekt jest dofinansowany z zewnątrz, a wkładem własnym jest sala.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał Pana Marcinkowskiego, czy po zakończeniu realizacji projektu z końcem czerwca, z początkiem września Punktu Przedszkolnego nie będzie w szkole, czy jego utrzymanie jest uwzględnione w naszym budżecie?

Pan Marek Marcinkowski odpowiedział, że od 1 września funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego będzie realizowane z naszego budżetu.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że na posiedzeniu komisji otrzymaliśmy  autopoprawki Pana Burmistrza. Radni wnieśli wtedy kilka poprawek. Teraz mamy przed sobą kolejne autopoprawki Burmistrza. W otrzymanych przed sesja materiałach uwzględnione zostały obie propozycje (to co zaproponował Pan Burmistrz i to co zaproponowała Rada), proszę więc o wskazanie autopoprawek do projektu budżetu zgłoszonych przez Radnych.

Pani Skarbnik  wyjaśniła, że autorem budżetu jest Pan Burmistrz  i wszelkie autopoprawki mogą być wprowadzone do projektu budżetu tylko i wyłącznie za zgodą Pana Burmistrza. Pan Burmistrz przygotowuje autopoprawki, a Państwo zasugerowaliście zmiany więc Pan Burmistrz je uwzględnił i jest to jako  Autopoprawka Burmistrza. Wstawiła to w jednym tekście, żeby  było bardziej czytelne.    

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że z propozycji budżetu przedstawionej przez Pana Burmistrza, Rada zaproponowała żeby zmniejszyć  dofinansowanie dla powiatu na budowę drogi Ościsłowo –Sulerzyż  do  200 tys. zł, obniżyć dotację dla MGOK o 40 tys. zł, zlikwidować wydawanie „Wieści Glinojecka” z kwotą 27-28 tys. zł , obniżyć wydatki na administrację Urzędu Gminy o 200 tys. zł  co dało łączną kwotę 467 200,00 zł + obniżka diet Radnych około 40 tys zł.  Te pieniądze zaproponowaliśmy,  aby zostały przeznaczone na konkretne inwestycje to jest na: remont dachu na szkole  w Ościsłowie-174 tys. zł, przebudowa drogi w miejscowości Strzeszewo zgłoszona przez Panią Kowalską około 1 km - 200 tys. zł, rozpoczęcie prac związanych z budowa ulicy Spokojnej – przygotowanie dokumentacji -30 tys. zł i wykonanie oświetlenia w miejscowości w Wkra-Kolonie – 63 200,00 zł. Kolejno poprosił Panią Skarbnik o odczytanie tych inwestycji w projekcie budżetu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wydatki na administrację publiczna wynoszą  3 118 980,00 zł, a były 3 318 980,00 zł , czyli o 200 tys zł są zmniejszone, wydatki inwestycyjne na 2013 rok znajdują się w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej i przedstawiła te zadania, natomiast w załączniku nr 6 była kwota 400 tys zł ,jest 200 tys. zł, zmiany też są w załączniku nr 9 , które dotyczą zmniejszenia dotacji  o 40 tys. zł dla MGOK, a mianowicie jest 280 00, 00 zł  oraz zmniejszenie dotacji podmiotowej o 27 200,00 zł  dla MGBP i  jest 232  800,00 zł . Załączniki w nowej wersji są załączone do autopoprawki w których cała kwota zgodnie z Państwa życzeniem została rozdysponowana.    

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał co zmieni się w dziś przedstawionym projekcie budżetu jeśli na dofinansowanie drogi Ościsłowo –Sulerzyż zostawimy kwotę 400 tys zł i zdejmiemy inwestycję wymiany dachu na szkole w Ościsłowie (wrócimy do niej w kwietniu)?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmieniamy załącznik inwestycyjny jednoroczny, pomniejszamy go o kwotę 174 tys. zł , zmieniamy załącznik dotyczący umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego i wracamy do wersji sprzed autopoprawek i wydatki inwestycyjne zwiększają nam się o 26 tys zł . zmieniamy również załącznik wydatkowy. Nie zmienia to całości budżetu poza zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o 26 tys zł, a zmniejszeniem wydatków bieżących.

Pan Marek Kuminiarczyk zauważył, że do projektu budżetu dojdą jeszcze środki finansowe z obniżenia diet radnych w wysokości 41 tys. zł.

Pani Skarbnik zaproponowała, żeby nie robić zbyt wielu zmian w projekcie budżetu i że na następną sesję przygotuje zmniejszenie tego paragrafu, a Państwo zdecydujecie gdzie te środki mamy przenieść. Jeśli będzie  Państwa decyzja, że dofinansowujemy  tą drogę powiatową to musi zdjąć 26 tys zł z wydatków bieżących, żeby dołożyć do inwestycyjnych więc proponuje, aby z tych diet zdjąć i dołożyć do wydatków inwestycyjnych.

Pan Marek Kuminiarczyk zaproponował, żeby zdjąć 20 tys zł  z rozdziału 75095  §4010 bo jego zdaniem niewiele się zmieni w Urzędach Pracy, a być może będzie jeszcze gorzej i przekazać te pieniądze na jakąś inwestycję.

Pani Skarbnik  zauważyła, że jest to dopiero  początek roku, trudno przewidzieć  jaka będzie sytuacja  w Urzędzie Pracy, Państwo decydujecie o kształcie tego budżetu, ale jeśli zmniejszą Państwo te wydatki będzie mniej staży, prac interwencyjnych itp. W ciągu roku budżet będzie jeszcze zmieniany, ale decyzja należy do Państwa. 

Pan Marek Marcinkowski poinformował, że nie ma pełnej informacji dotyczącej Powiatowego Urzędu Pracy, ale z tego co mu wiadomo PUP nastawia się na organizację większej liczby staży w ten sposób, że będzie wymagał większego wkładu własnego starających się o staże. Teraz  jest ogłoszony nabór na staże i proponują 4 m-ce stażu i potem 2-m-ce zatrudnienia przez organizatora stażu. Od 1 lutego będzie nabór dla gmin i dla jednostek podległych gminom, jest 120 miejsc na staże, ale żądają dłuższego zatrudnienia więc te pieniądze będą jednak potrzebne.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała Pana Dyrektora M-G Domu Kultury, jest zapisane w projekcie budżetu, że proponuje Pan zatrudnienie 3 osoby na pełen etat i ¾ etatu, kto jest zatrudniony na ¾ etatu?

Pan Wojciech Bruździński odpowiedział, że jest to projekt budżetu i na ½ etatu pracuje sprzątaczka, a na ¼ etatu  było w projekcie przewidziane zatrudnienie księgowej dlatego, że jest przepis mówiący o tym iż jednostki powinny mieć swoje księgowe, ale w tym roku postanowiliśmy żeby księgowość MGOK  obsługiwała nam gmina.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała jakie koszty ponosi Pan Dyrektor na zatrudnienie na umowy zlecenie?

Pan Wojciech Bruździński odpowiedział, że jest  to 83 700,00 zł i na umowy zlecenie zatrudniani są instruktorzy, którzy na co dzień  pracują  z dziećmi. Jest w stanie wypracować około 80 tys zł, ale w planie budżetowym miał też zaplanowanie doposażenie techniczne sprzętu na którym zarabia MGOK i jeśli zostanie  pozbawiony  doposażenia to  tym samym zostanie pozbawiony możliwości  wypracowywania tych pieniędzy. Na wynagrodzenie dla księgowej rezerwował 12 tys  zł na rok, ale to już w bieżącym projekcie nie jest uwzględnione.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zarówno Pan Dyrektor MGOK jak i Pani Kierownik MGBP składają swoje projekty planów finansowych i to jest ujęte w projekcie budżetu. Po analizie ich  zapotrzebowania  zapadła decyzja, że nie zatrudniamy  księgowej i ten plan, który był już w projekcie budżetu został  pomniejszony w stosunku do aktualnego apotrzebowania. W momencie kiedy Pan Dyrektor otrzyma 280 tys. zł jest zobowiązany złożyć swój nowy plan, a  może go złożyć dopiero po uchwaleniu budżetu na 2013 rok.

Pan Wojciech Bruździński poinformował, że mając przyznany budżet w wysokości 280 tys zł nie jest                                  w stanie przygotować planu bo nie wie co wyrzucić i jak działać? Jego pierwotna propozycja do projektu budżetu wynosiła 380 tys. zł, po wstępnej konsultacji z Panem Burmistrzem i Panią Skarbnik otrzymał 320 tys zł, Rada zaproponowała obciąć mu budżet o 40 tys zł , zostaje 280 tys zł czyli ostatecznie otrzymuje o 100 tys zł mniej od tego co on chciał.   

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że mimo tak okrojonego budżetu Pan Dyrektor na pewno sobie poradzić. Następnie odniósł się do „Wieści Glinojecka” i poprosił Pana Tadeusza Woickiego - Redaktora pisma o wypowiedzenie się na ten temat.

Pan Tadeusz Woicki zauważył, że z tego co mu wiadomo jest decyzja o zawieszeniu wydawania „Wieści Glinojecka” i myśli, że byłaby to ogromna szkoda bo jest to pisemko które promuje miasto, wokoło wszystkie gminy mają jakieś swoje gazetki, a my byśmy pozostali bez tego. W gminie bardzo dużo dzieje się zarówno w dziedzinie  kultury i oświaty czy w innych dziedzinach co znajduje swoje odzwierciedlenie  w tej gazetce. Ponieważ potrzebne są oszczędności więc zasugerował, aby zamiast likwidować pismo, zmniejszyć koszty jego wydawania. Wczoraj rozmawiał z drukarnią jak zmniejszyć koszty wydawania tzn. żeby zamiast 12 stron było 8 stron, nakład zamiast 1000 sztuk był 600 sztuk, zmniejszyć kolor i wtedy zostają minimalne koszty . Do tej pory „Wieści Glinojecka” kosztują rocznie 20 880,00 zł, natomiast po obniżeniu kosztów rocznie byłoby to 10 500,00 zł. Kolejno rozdał koszty Radnym.

Pan Dariusz Lewandowski zaproponował Panu Dyrektorowi MGOK przejęcie redagowania „Wieści Glinojecka”, wtedy nie było by kosztów wynagrodzenia redaktora, a zostałby tylko druk?

Pan Wojciech Bruździński zauważał, że przy tym budżecie 280 tys. zł nie będzie w stanie redagować gazety.

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że wtedy byśmy zwiększyli budżet.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że mówimy o zawieszeniu wydawania „Wieści Glinojecka” na ten rok, a nie o likwidacji. Szukamy oszczędności.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że w ubiegłym rokuw budżecie na sport mieliśmy zarezerwowane 120 tys. zł, w tym roku jest 140 tys. zł . Chciałaby wiedzieć jaki będzie podział tych środków, jakie kluby złożyły zapotrzebowanie na te środki? Chodzi jej tu przede wszystkim o Klub Kryształ, który nie zasłużył na to dofinansowanie bo jeśli chodzi o młodzież to jest za ty, żeby gmina im pomagała, natomiast jeśli chodzi o  Klub Kryształ zmniejszyłaby dotację. Kiedy Prezesem Klubu Kryształ był Pan Rudnicki  Pan Sikorski powiedział: „żeby Zarząd ruszył dupę i poszukał sobie sponsorów” więc niech teraz Zarząd szuka sponsorów. Nie wie jakie jest zapotrzebowanie dla tych zespołów młodzieżowych, ale myśli, że można by zabrać  20 tys zł z tego działu.  

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że tak jak mówiliśmy na posiedzeniu komisji zapotrzebowanie np. klubu Kryształ jest znacznie większe niż to ile pieniędzy jest przeznaczone na ten cel w budżecie gminy. Jeśli więc dalej chcemy  zmniejszać dofinansowanie klubu to myśli, że trzeba się zastanowić czy nie lepiej byłoby aby go zlikwidować? Następnie poinformował, że na posiedzeniu komisji Radni otrzymali kosztorys obchodów XX-lecia nadania praw miejskich, przedstawiony przez Pana Dyrektora MGOK. Koszt całęj jednodniowej  imprezy zamyka się kwotą 150 tys zł. Z tego 1,5 godzinny występ Pani Wyszkoni wyceniony został na ponad 40 tys. zł. W programie Pan Dyrektor zaproponował wiele ciekawych występów i innych  atrakcji. Niestety obecnie nie stać nas na poniesienie takich kosztów.

Pani Wiesława Dymkowska zwróciła się do  Pana Dyrektora MGOK, który na posiedzeniu komisji przekonywał Radnych, że podpisał umowę z Panią Wyszkoni. Zapytała dlaczego jako Komitet Organizacyjny robiliście zobowiązania skoro budżet nie został jeszcze uchwalony? Mogłoby się zdarzyć, że Rada nie zarezerwowałaby tych pieniędzy w budżecie na promocje, a umowa jest wiążąca w obie strony, co by wtedy było?

Pan Wojciech Bruździński odpowiedział, że on nie podpisywał umowy z Panią Wyszkoni, a Urząd Miasta i Gminy bo postanowiliśmy, że robimy imprezę z funduszu promocji i do czasu uchwalenia budżetu pracowaliśmy na jego projekcie bo tak się robi. On podpisał umowy przedłużające na ten rok  z pracownikami Domu Kultury ze stawką podwyższenia pensji, a teraz ma duży problem bo nie ma na to skąd wziąć. Tak samo zostało zrobione z Panią Wyszkoni i w tym momencie gdybyśmy podpisywali umowę z Panią Wyszkoni byłoby już o 4 tys. zł netto więcej, a myśmy zaoszczędzili.  

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy była dana zaliczka i z czego?

Pan Wojciech Bruździński odpowiedział, że tak zaliczkowaliśmy, bo do tego zobowiązywała nas umowa. Zaliczka dana była z funduszu promocji.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę na to, że Pani Radna Dymkowska nie uważała na posiedzeniu komisji, kiedy to Pan Dyrektor  powiedział, że jest podpisana umowa z Panią Wyszkoni i na sfinansowanie tej umowy wystarczy 70 tys. zł , a tyle jest w projekcie budżetu. Jeżeli chodzi o realizację budżetu to do kiedy nie jest uchwalony budżet na następny rok wszystkie jednostki i gmina działają i funkcjonują na podstawie projektu budżetu i on ma prawo i kompetencje do wydatkowania środków na podstawie projektu budżetu do końca stycznia. Cała oprawa występu Pani Ani Wyszkoni będzie kosztowała mniej niż 70 tys zł i na to są środki zarezerwowane w projekcie i nie ma tu przekroczenia prawa.

Pani Skarbnik zacytowała art. 240 ustawy o finansach publicznych.

Pan Wojciech Bruździński zauważył, że pozostałe propozycje przedstawione na posiedzeniu komisji pozostały tylko propozycjami do rozważenia. Jeśli jest taka wola zostajemy przy Pani Wyszkoni i przy naszych dzieciakach lub przy jakiś innych osobach, które wystąpią za darmo. Do tej pory były tylko wstępne rozmowy, ale żadna umowa prócz tej jednej nie została podpisana, a na  nią mieliśmy zapewnione pieniądze.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że na promocję było przeznaczone 73 800,00 zł, Dzienne igrzyska kosztowały 150 tys. zł więc proszę powiedzieć skąd mieliście przeznaczyć te 80 tys. zł?

Pan Wojciech Bruździński odpowiedział, że nie została przyjęta  autopoprawka z propozycją 150 tys zł więc my automatycznie nie wzbogacamy imprezy, zostajemy przy Pani Wyszkoni, czyli przy tych środkach finansowych, które mieliśmy do dyspozycji i nie są one wykorzystane w całości.

Pan Grzegorz Sikorski w związku z zacytowaną przez  Panią Dymkowską  jego wypowiedzią poprosił o przygotowanie na piśmie kiedy to powiedział i do kogo oraz kto był wtedy Prezesem Klubu ?On się do tego odniesie.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej  poprosił Pana Burmistrza aby w komisji przydzielającej pieniądze na sport uczestniczyło 2-3 członków Rady. Czy jest to możliwe?   

Pan Burmistrz wyjaśnił ,że trzeba zmienić uchwałę Rady Miejskiej, ponieważ Rada powołała tzw. Gminną Komisję Sportu.  Wtedy musimy się powołać na tą uchwałę i zaproponować jej nowy skład .Jeżeli dotacja będzie przeznaczona dla Klubów Sportowych  dajemy ogłoszenie do prasy, wówczas kluby składają do nas wnioski, a ta komisja proponuje podział tych środków. Zatwierdza to Burmistrz, ale na wniosek  komisji.

Pan Zbigniew Babicz  podziękował Panu Sikorskiemu za złożenie wniosku o obniżenie diet Radnych o 50%, a następnie odniósł się do Pani Skarbnik z sugestią, że w związku z obniżeniem diet zyskujemy około 40 tys zł, a Pani Skarbnik już sugeruje na co je wydać. Dziwi się bardzo i zasugerował, żeby w ogóle zlikwidować diety, pracować zupełnie społecznie i wtedy będzie następne 40 tys. zł.   

Pani Skarbnik zauważyła, że jest to ewidentny atak na jej osobę, nie wie z jakiego powodu, ponieważ ona powiedziała tylko, że proponuje, że takie widzi rozwiązanie. Jeśli Państwo zdecydujecie, że ma to być z innego działu zmniejszone to ona tak zmieni. Jestem do Państwa dyspozycji  ona robi to co Rada uchwali.

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że nie uczestniczył w posiedzeniu komisji, ale w dostarczonym dziś projekcie budżetu ma zapisane w załączniku inwestycyjnym- budowa ulicy Spokojnej w Glinojecku-wykonanie kanalizacji deszczowej, zapytał na czym to wykonanie kanalizacji miałoby polegać skoro cały czas poruszamy ulicę Ogrodową z którą jest problem, nie ma tu żadnych inwestycji i projektów, a to jest środek miasta?

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że była sugestia, żeby rozpocząć procedurę związaną z budową tej ulicy , co oczywiście jest oddalone w czasie.  Pan Burmistrz udzielił nam informacji, że właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa więc należy najpierw ją przejąć, a nim to nastąpi należy zrobić pewne opracowanie na podstawie którego to przejęcie nastąpi. Jest to etap początkowy budowy tej ulicy.  

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że mamy na tą inwestycję zarezerwowane 30 tys zł i mamy za te pieniądze  przejmować rów, gdzie mamy obok rowu  grunty gminne i te koszty będą mniejsze, ponadto ulica Spokojna musi być wykonana inną technologią niż ulice w Glinojecku ponieważ tamtędy jest dowożony węgiel do kotłowni  więc nie może tam stać 8 czy 15 T ograniczenia tonażowego , gdyż muszą którędyś te samochody ciężarowe dojeżdżać. Koszty budowy tej drogi będą dużo wyższe.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że ona wystąpiła o wykonanie kanalizacji na ulicy Ogrodowej, Pan Makowski  udzielił wówczas informacji ,iż koszt ulicy Ogrodowej wyniesie 5 mln zł.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że skoro szukamy oszczędności to dlaczego mamy wkładać w ten rów 30 tys. zł nie wiedząc kiedy będziemy to robić? Dlaczego mamy te 30 tys zł wydawać na dzień dzisiejszy, w dobie kryzysu?

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że kiedy składała z Panią Pniewska wniosek do projektu budżetu  nie chciały  ująć tej drogi w danym roku tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a  koszt tej całej był wyliczony wstępnie na około 3 mln. zł.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że chodzi tu o uregulowanie stanu prawnego. Ulica Spokojna zapewne będzie realizowana etapami. Pan Makowski sugerował, aby  w pierwszej kolejności została wykonania ulica Ogrodowa, a potem Spokojna ze względu na spadki niezbędne do wykonania kanalizacji.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że skoro nie możemy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej drogi na Wólce Garwarskiej to możeudałoby się to wpisać do budżetu na 2014 rok wykonanie dokumentacji na ta drogę.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że trzeba na ten cel zaplanować środki, musimy mieć 30 tys zł na zrobienie map i dokumentacji na tę drogę.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

  

d)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przegłosowanie wszystkich zgłoszonych propozycji przez Radnych i tak kolejno:

 

1)      Czy pieniądze w kwocie 400 tys zł rezerwujemy do końca marca na pomoc finansową dla powiatu w celu przebudowy drogi Ościsłowo-Sulerzyż, jeśli droga ta nie będzie budowana pieniądze zostaną w budżecie i przeznaczymy je na inne cele?

 

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła w/w propozycję stosunkiem głosów: 12 –za, 1-przeciw, wstrzymujących -0.

 

2)      Kto z Państwa Radnych jest za tym, żeby z zaoszczędzonych pieniędzy w wyniku obniżki diet radnych przeznaczyć kwotę 26 tys zł  na pomoc finansową dla powiatu (na drogę) i jednocześnie zaniechanie prac związanych z wymiana dachu na szkole w Ościsłowie?

 

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła w/w propozycję stosunkiem głosów: 12 –za, 1-przeciw, wstrzymujących -0.

 

3)      Czy (15 tys. zł) pozostałą kwotę z obniżonych diet Radnych przeznaczamy na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Płockiej?

 

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła w/w propozycję stosunkiem głosów: 13 –za, 0-przeciw, wstrzymujących -0.

 

4)      Pan Dariusz Lewandowski zgłosił wniosek o przeniesienie 30 tys. zł z ulicy Spokojnej na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicy Płockiej.

 

 Rada Miejska w Glinojecku nie przyjęła w/w propozycji stosunkiem głosów: 5 –za, 7-przeciw, wstrzymujących -1.

 

5)      Pan Piotr Gadomski zgłosił wniosek o przesunięcie 30 tys. zł z ulicy Spokojnej na przygotowanie dokumentacji na budowę drogi Wólka Garwarska kolonia.

 

 Rada Miejska w Glinojecku nie przyjęła w/w propozycji stosunkiem głosów: 4 –za, 8-przeciw, wstrzymujących -1.

 

6)      Czy  zawieszamy wydawanie „Wieści Glinojecka” na 2013 rok?

 

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła w/w propozycję stosunkiem głosów: 11 –za, 1-przeciw, wstrzymujących -1.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła Autopoprawkę nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

 

Pani Skarbnik poinformowała, że ta autopoprawka będzie uwzględniała zmiany, które dziś Państwo zaproponowaliście. Zwiększą się wydatki majątkowe o 26 tys zł, a zmniejszą się wydatki bieżące i w załączniku nr 1 pojawi się już prawidłowa kwota w tekście jednolitym uchwały.

 

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie przedstawioną autopoprawkę.

 

Autopoprawka stanowi załącznik niniejszego protokołu.

 

e)      głosowanie nad przyjęciem uchwały.

 

Rada Miejska w Glinojecku podjęła jednogłośnie uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2013 r;

 

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 

Pani Skarbnik poinformowała, że Uchwałę Budżetową odczyta już z poprawkami.

Pani Wiesława Dymkowska zgłosiła wniosek formalny  poprosiła o wykreślenie z  Uchwały Budżetowej zapisu § 11 pkt 1: „Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu” ponieważ Rada musi mieć kontrolę nad finansami publicznymi.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i  Gminy .

 

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 

Uchwałę Nr Ci.411.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  projekcie  uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy. (stanowi załącznik do protokołu)

 

c)      odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

 

Pan Norbert Hefczyc przedstawił opinię Komisji Planu, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie budżetu o Miasta i Gminy Glinojeck na 2013 rok

 

d)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,    

 

Pani Skarbnik przedstawiła Autopoprawkę nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck do projektu Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

 

Pani Skarbnik poinformowała, że w tej tabelce będą jeszcze dodane autopoprawki dotyczące wydatków majątkowych  z dnia dzisiejszego.

 

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

 

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał odnośnie §11 pkt. 3 uchwały, a mianowicie rozumie, że inwestycje zawarte w tym złączniku nr 3 muszą być, natomiast kwoty zarezerwowane na nie mogą być przez Pana Burmistrza zmieniane? Dlaczego taki punkt powstał?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że taki punkt jest co roku w Uchwale Budżetowej, jest to punkt korzystny w momencie przetargu, czasem na dana drogę jest przeznaczona mniejsza kwota w budżecie więc trzeba przenieść pieniądze np. z innej żeby podpisać umowę, ponieważ w momencie podpisywania umowy musi być zabezpieczona kwota w budżecie na dany cel. Jest to zapis potrzebny do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że w pierwotnym projekcie budżetu , który odczytała Pani Skarbnik była budowa mostu na rzece Wkrze i na ten cel była przeznaczona kwota ponad 600 tys zł. Kwota została zdjęta. Pan Burmistrz uzasadnił to tym ,że nie da się mostu budować etapami, ale trzeba przygotować pieniądze na całą inwestycję i wtedy ja wykonać, dlatego też ta inwestycja została przesunięta na 2015 rok, a 50 tys. zł w obecnym budżecie jest przeznaczone na jego drobne remonty, aby można po nim bezpiecznie jeździć. Podobnie doszła inwestycja budynek biurowy  w Kondrajcu Pańskim, który ma być przeznaczony na cele socjalne. Pierwotnie była na ten cel przeznaczona niewielka kwota, ale udało się pozyskać pieniądze z zewnątrz na inwestycję która będzie kosztowała około 2,5 mln zł, z tego ponad 1mln zł będzie dofinansowania z zewnątrz. Czas wykonania inwestycji planowany  jest na 3 lata . Są to zmiany które zostały wprowadzone pomiędzy tzw. starym projektem budżetu, a tym nad którym dyskutujemy.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

f)        głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

 

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie przedstawioną autopoprawkę.

 

Autopoprawka stanowi załącznik niniejszego protokołu.

       

g)      głosowanie wniosków komisji Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych  wniosków,

 

Pan Andrzej Gontarski-Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przegłosowanie wniosku formalnego zgłoszonego przez Radną Wiesławę Dymkowską tzn. wykreślić z Uchwały Budżetowej § 11 pkt. 1.

 

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła wniosek stosunkiem głosów: 8 – za, 3-przeciw, wstrzymujących -2.

 

h)      głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

 

Rada Miejska w Glinojecku podjęła jednogłośnie uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

8)      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Żeleźnia, gmina Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy .

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Piotr Gadomski zapytał czy na tym terenie są planowane jakieś przedsięwzięcia, co będzie budowane na tym terenie?

Pan Stanisława Korpanty- autor Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wyjaśnił, że będzie tu prowadzona zabudowa jednorodzinna zgodnie z wnioskiem osób, które wnioskują o opracowanie tego planu. Będzie tam budowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

9)      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla terenów oznaczonych symbolami 115 P.U i 65 P.U oraz działek nr 8 i 10;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy .

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Grzegorz Sikorski zauważył, że znamy orientacyjny przebieg obwodnicy miasta na drodze E-60 i tak się stało, że jego znajomy pobudował dom na działce przez którą przechodzi obwodnica, zapytał czy są szanse, że ta obwodnica kiedykolwiek tam powstanie?

Pan Stanisława Korpanty- autor Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wyjaśnił, że trudno mu na to pytanie odpowiedzieć bo leży to w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad,nawet według orientacyjnego przebiegu nie wiemy czy dokładnie będzie tak przebiegała. Zgodnie ze specustawą dotyczącą dróg jej przebieg może być niezgodny z miejscowym planem, a musi być zgodność przy realizacji. Trudno mu jest cokolwiek powiedzieć na ten temat, ale są zapisy, które mówią o ograniczaniu zabudowy na tym terenie, aby uniknąć ewentualnych rozbiórek.

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, czy ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniony został na wniosek wnioskodawcy?

Pan Stanisław Korpanty odpowiedział, że wszystkie zmiany w planie zostały wykonane na wnioski zainteresowanych. Kolejno wyjaśnił na czym polegają zmiany w tym planie zagospodarowania.

Pan Piotr Gadomski zapytał co będzie z właścicielem danej nieruchomości jeśli ten na dzień dzisiejszy otworzy działalność gospodarczą, a po pewnym czasie działalność staje się nieopłacalna i ją  zamyka, ale dalej mieszka na tym terenie, jaki wówczas płaci podatek?

Pan Stanisław Korpanty wyjaśnił, że nie jest ważne co właściciel nieruchomości będzie robił w przyszłości, a to co kto może robić na tym terenie zgodnie z tym planem, później może być różnie. Plan jest tylko po to, żeby ten kto jest właścicielem dziś działki biorąc wyrys z planu zagospodarowania wiedział w co może inwestować, a co on później z tym zrobi trudno powiedzieć. Plan przecież można zmienić.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

10)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Rumoka, gmina  Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy .

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Leszek Matusiak-Sołtys sołectwa Rumoka zapytał o teren zaznaczony na mapce białą plamą

Pan Stanisław Korpanty wyjaśnił, że dla tego terenu nie ma żądnych ustaleń, ponieważ te ustalenia są w planie, który wcześniej został uchwalony.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała dlaczego w tym planie zagospodarowania jest 80 DJP,  a było 40 DJP?

Pan Stanisław Korpanty wyjaśnił, że w tych planach, które są dotychczas opracowane  jest napisane do 40 DJP i również w pierwotnej wersji zmiany planu zrobiliśmy 40 DJP dla całego terenu, ale Miejska Komisja Urbanistyczna, która opiniuje ten temat zasugerowała, żeby to powiększyć do  80 DJP, bo 40 DJP to jest dość mała obsada zwierząt i w związku z tym dla terenów, które są obecnie przedmiotem obrad sesji poszerzyliśmy do 80 DJP.

Pani Wiesława Dymkowska poprosiła o wyjaśnienie zapisu § 14 punktu 7 tej uchwały.

Pan Stanisław Korpanty wyjaśnił, że w punkcie tym nie wyróżnia się zagrody gospodarczej bo   wynika ona ze specyfiki gospodarstwa. Jeśli określimy wysokość budynku to może się okazać, że dla konkretnego zamierzenia jest to ograniczenie i wówczas będzie wymagana kolejna zmiana planu.

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo obawia się czy ta duża jednostka przeliczeniowa nie jest za bardzo okrojona ponieważ generalnie rolnictwo będzie z czasem się koncentrować. Nastąpi koncentracja gospodarstw i 80 DJP być może niektórym gospodarstwom ograniczy produkcję. Rozumie sens (nie chcemy budowy kurników), ale jak dojdzie do tego, że rolnik będzie chciał pobudować dużą oborę i chować 80 sztuk bydła to już tego nie będzie mógł. Musimy się zastanowić czy nie ograniczymy tym rozwoju działalności.

Pan Stanisław Korpanty zauważył, że plan jest uzgodniony, został wyłożony do publicznego wglądu, nikt nie wnosił do niego żadnych zmian. Jeśli coś się zmieni to i plan również można zmienić. Gdybyśmy chcieli zmienić liczbę DJP musielibyśmy tą procedurę przeprowadzać od początku.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że jeżeli w przyszłości będzie opracowywany plan zagospodarowania poprosił o szersze rozgłoszenie informacji o tym, ponieważ jeśli jest tylko wywieszona informacja na tablicy to wiele ludzi jej nie czyta. Zaproponował żeby taka informacja została przekazywana przez sołtysów na których terenie sołectwa jest dokonywana zmiana.  

Pan Stanisław Korpanty wyjaśnił, że postępował zgodnie z ustawą, ale kwestię informacyjną można też  rozszerzyć.

Pan Andrzej Makowski-pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformował, że na wyłożenie projektu do publicznego wglądu jest 21 dni i 14 dni na złożenie wniosków, a ponadto 1 dzień na publiczną debatę. Ponadto informacja o zmianie planu w danej miejscowości jest przekazywana sołtysowi do wywieszenia na tablicy ogłoszeń. W Urzędzie Gminy również jest zamieszczona informacja  na tablicy ogłoszeń, ponadto jest ogłoszenie w Tygodniku Ciechanowskim, więc wydaje mu się, że to jest wystarczająca procedura.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

 

11)  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 112/2 w Kondrajcu Szlacheckim, gmina Glinojeck.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

 

3)      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy .

 

Pani Elżbieta Przybyłowska –pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformowała, że ta uchwała i uchwała następna są ze sobą powiązane w związku z tym zostały one poprawione zgodnie z sugestia Radnych. Następnie poinformowała, że zmiany o których mówiła na posiedzeniu komisji zostały wprowadzone do tej uchwały.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

4)      w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta   i Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy .

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że regulamin przygotowany jest dla zabudowy jednorodzinnej, nie ma tu nic o budynkach wielolokalowych. Zapytała Pana Radcę Prawnego kto jest właścicielem nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej, TBS czy na Kondrajcu?

Pan Robert Roguski-Radca Prawny myśli, że w zakresie jakim jest to prawo nie przekształcone to właściciela nieruchomości będzie trzeba szukać w gminie albo w Skarbie Państwa, natomiast w przypadku odrębnych własności lokali nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Jego kancelaria obsługuje największą spółdzielnię ciechanowską od kilkunastu lat, więc spróbuje ten temat przedyskutować i  przygotować stanowisko w tej sprawie.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że może będzie miała większą wiedzę na ten temat bo wybiera się na szkolenie z Podsekretarzem Stanu z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Ustawa o własności lokali, prawo spółdzielcze zabrania Prezesom Spółdzielni występować i popisywać umów w imieniu właścicieli lokali. Kolejno zauważyła, że to nowe osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się przy ogródkach działkowych, zapytała czy dzierżawcy gruntów pod ogródki działkowe będą mieli ustawiony pojemnik na śmieci na swoich działkach? Ma obawy, że te wszystkie odpady wytworzone na ogródkach działkowych będą podrzucane do pojemnika na odpady Spółdzielni Mieszkaniowej, tak jak to było do tej pory.

Pani Elżbieta Przybyłowska zauważyła, że regulamin określa postępowanie z odpadami biodegradowalnymi wytwarzanymi np. na ogródkach działkowych. Jeśli powstają odpady na ogródkach działkowych, właściciel tego ogródka zbiera je  i przenosi do swojego kosza, a co do podrzucania, to nie postawi strażnika, żeby pilnował. Ponadto zwróciła uwagę na to, że za pojemnik który by został postawiony na ogródkach działkowych nie miałby kto zapłacić, a przecież  wiadomym jest, że system musi się zamknąć.

Pan Andrzej Gontrski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że odpady biodegradowalne można złożyć na własnym kompostowniku , natomiast jeśli chodzi o butelki szklane, puszki itp. odpady to jako mieszkaniec osiedla TBS czy Spółdzielni Mieszkaniowej może wrzucić je do pojemnika stojącego na osiedlu na którym mieszka. Wykluczając oczywiście np. deski czy złom.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że właścicielami ogródków działkowych nie są tylko mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej czy TBS ale również mieszkańcy działek, a taka osoba  nie będzie wynosiła zebranych odpadów do swojego pojemnika na śmieci.

Pan Jacek Klopper-Prezes TBS zaproponował, aby ZGK postawił pojemnik na ogródkach  ponieważ z tego tytułu pobiera opłaty od najemców ogródków działkowych. Problem nie jest w objętości pojemnika na odpady, ale w tym kto ma pobierać opłatę za śmieci od mieszkańców  w budynku wielorodzinnym? Jak sobie to wyjaśnimy, to uważa że wszystko dalej będzie     w porządku, bo jeżeli w regulaminie jest napisane, że odpady niesegregowane będą odbierane dwa razy w tygodniu tak jak do tej pory to będzie dobrze. Ktoś napisał tą ustawę po to, żeby śmieci nie leżały na ulicach, po rowach, po lasach, ale zaczynamy jej wdrażanie od drugiej strony co może spowodować, że dojdziemy do punktu kiedy będzie leżało więcej śmieci. W TBS ponad 60% mieszkańców to właściciele indywidualni, czyli oni z gminą podpisują umowę, a nie zarządcą. Dla pozostałych właścicielem jest gmina. On nie jest inkasentem, a to jest podatek, nie opłata czynszowa.Wiemy o tym, że część ludzi nie płaci więc kto to ma płacić opłaty za odbiór odpadów zarządca czy właściciel mieszkania?

Pan Burmistrz zaznaczył, że podatek, a opłata to są dwie różne sprawy ponieważ podatek reguluje ordynacja podatkowa. Następnie poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma jednolitej wykładni prawnej dotyczącej tej ustawy. Wystąpimy do Ministerstwa, który jest autorem tej ustawy  o podanie  takiej wykładni, ale na szkoleniach uzyskaliśmy informację, że zarządców należy traktować jako właścicieli nieruchomości - jest to nieoficjalne stanowisko. Musimy z tym poczekać.

Pani Wiesława Dymkowska  nie zgadza się z tym ponieważ w ustawie jest napisane, że jest to podatek śmieciowy / danina więc to jest podatek i zarządcy nie mają obowiązku go zbierać. A co będzie jeżeli odbiorca odpadów komunalnych uzna, że np. Spółdzielnia nie segreguje śmieci i zapłaci po 11 zł od osoby, kto wówczas zapłacić różnicę bo każdy powie, że segreguje?     

Pan Andrzej Gontrski-Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że bez wyjątku jak nazwiemy pobór za odpady podatek czy danina to będzie on ściągany z urzędu. Ustawa jeszcze nie weszła w życie, a już budzi wiele kontrowersji i jeszcze będzie budzić więcej. Na pewno w tym miejscu i teraz wszystkich szczegółów nie wyjaśnimy. Zapewne te regulaminy będą jeszcze zmieniane  w trakcie, gdy będą ukazywały się nowe przepisy w tej sprawie.

Pan Marek Marcinkowski zauważył, że w regulaminie jest napisane, że szkole  przysługuje pojemnik o wielkości 2l na dziecko, czyli w jego szkole będzie to ponad 300 l. W tej chwili jest produkowane więcej odpadów, ponieważ są dwa pojemniki o pojemności 360 l. Odbiór ma być według harmonogramu, zapytał czy jest szansa, żeby ten pojemnik był odbierany co tydzień ?

Pani Elżbieta Przybyłowska odpowiedział, że harmonogram zostanie rozpisany według potrzeb.

Pani Marta Meister zapytała, jak będzie z odbiorem odpadów z cmentarza?

Pan Burmistrz odpowiedział, że śmieci z cmentarza nie są odpadami komunalnymi, Ksiądz Proboszcz jest zarządcą cmentarza i jest to jego sprawa.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie, stosunkiem głosów: 12– za, 1-przeciw, wstrzymujących - 0.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

5)      w sprawie zmiany Rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia   18 sierpnia 2008 r. w wprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomnika przyrody;

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

6)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/159/2012 Rady Miejskiej w  Glinojecku z dnia 26 września 2012 roku dotyczącej nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Ościsłowie imienia;

 

Pan Marek Marcinkowski-Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie poinformował, że gdy ustalał nazwę gimnazjum był zinterpretowany zapis, że nadaje się kolejne numery, a to dotyczyło miejscowości, a nie jednostki administracyjnej i w związku z tym było Gimnazjum nr 1 w Glinojecku i Gimnazjum nr 2  w Ościsłowie. Natomiast tego numeru nie powinno być. Uchwała ta jest dla niego bardzo istotna ponieważ we wtorek jest rozstrzygany konkurs dzieci na projekt sztandaru i. będzie zamawiał sztandar oraz pieczęcie urzędowe więc zrobiłby to bez tego numeru. Chodzi tylko o wykreślenie numeru i pozostawienie zapisu Gimnazjum w Ościsłowie.  

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

7)       w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy .

 

Pan Andrzej Jakubowski-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że plan pracy Komisji Rewizyjnej się nie zmienił i jest taki sam jak w roku ubiegłym.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w Glinojecku jednomyślnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi integralną cześć niniejszego protokołu.

 

Ad.7

 

Pan Andrzej Jakubowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2012 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Ad.8

 

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wpłynęło do Rady na jego ręce pismo Pani Iwony Dobrzyńskiej z prośbą o jego odczytanie. Kolejno odczytał pismo  następującej treści:

     Witam wszystkich radnych, sołtysów i osoby zaproszone. W związku
z wcześniejszym zaproszeniem mnie na sesję przez Pana Przewodniczącego ze względu na stan zdrowia nie mogłam skorzystać, dlatego teraz odważyłam się przyjść i wyjaśnić swoje nieprawidłowości i zarzuty postawione mi, oraz dowiedzieć się przyczyny odwołania mnie ze stanowiska Skarbnika. Chcę by społeczeństwo Glinojecka dowiedziało się prawdy. Co się tyczy mnie osobiście to wszystkie wyjaśnienia złożyłam do protokołów Prokuratorowi i osobiście na piśmie. Otóż kwotę 65 000 złotych przelałam na rzecz Fundacji Rozwoju Gminy Glinojeck wspólnie z Panem Burmistrzem, który mnie do tego faktu zmuszał. Wiedział przecież, że nie ma takich środków w budżecie, a na początku 2009 roku robiłam wszystko, aby nienależnie przekazaną kwotę zwrócić do budżetu. Co do kontrasygnaty udzielonej przeze mnie na  umowie z dnia 15.09.2010 roku w sprawie trzech dróg to tej kontrasygnaty udzieliłam dopiero 20 grudnia 2010 roku po przygotowaniu projektu budżetu na 2011 rok. Wcześniej pan Burmistrz bez mojej wiedzy i bez zagwarantowanych środków w budżecie ogłosił przetarg. Dopiero po wybudowaniu tych dróg podpisałam umowę i stosowne aneksy.

Pomimo, że zrobiłam awanturę Panu Strzembecznemu i Burmistrzowi, to zostałam za to bardzo skrzyczana przez Pana Burmistrza w obecności P Strzembecznego, Iwańskiego i Pani Babicz. Przecież to oni podejmowali decyzje, a ja to skąd chcę – mam wziąć na to środki. Można było zrezygnować z jakiegoś zadania bądź wziąć kredyt jeżeli budowa tych dróg była tak pilna przed wyborami. I tak nie było środków na zapłatę w 2010 roku. Nie rozumiem jak można było ogłosić przetarg bez zagwarantowanych środków w budżecie. A co by było gdyby wykonawca nie zgodził się na aneks do umowy i zażądał zapłaty w 2010 roku, ale to z góry było założone, że się zgodzi.

Jeżeli chodzi o kwotę 37 000 złotych to tak jak wszystkie kwoty przelane do Fundacji dokonałam na wyraźne polecenie Pana Burmistrza. Przecież to Pan Burmistrz na początku września zawarł umowę z Fundacją na promocję Gminy. W ślad za tym Fundacja wystawiła rachunek. Pan Burmistrz zdawał sobie sprawę, że Fundacji brakuje pieniędzy na zapłatę zobowiązań dlatego wydał polecenie na przekazanie tych środków. Wszystkie polecenia w sprawie wydatkowania jakichkolwiek środków publicznych wydawał Pan Burmistrz. Nigdy nie działałam pod wpływem poleceń innych osób Pan Burmistrz każdego dnia wiedział o każdej złotówce, która wpłynęła i wypłynęła z budżetu Gminy.

Organizacja Festiwalu odbywała się przede wszystkim w godzinach pracy. Co tydzień w każdą środę o godz. 1400 spotykał się komitet organizacyjny w pokoju Pana Burmistrza . Pracownicy obsługujący Festiwal korzystali z telefonów służbowych urzędu, korespondencję wysyłali na koszt Urzędu. Pan Burmistrz nie dość, że mnie zmuszał do wydatkowania środków niezgodnie z prawem, ale i do mówienia nieprawdy. Otóż chciał żebym całą winę wzięła na siebie, bo oni mi nic nie zrobią stając przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów. Zawiózł mnie do Warszawy, ale oni powiedzieli, że do mnie nic nie mają i każeli wyjść, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami za gospodarkę finansową Gminy odpowiada Burmistrz. To jemu powierza się wykonanie każdej uchwały.

W dniu 09 marca 2011 roku zmuszał mnie do napisania rezygnacji ze stanowiska Skarbnika – powiedział,że na twoje miejsce mam już inną osobę, a ty musisz napisać rezygnację, ja już wszystko mam załatwione. Tego dnia nic nie napisałam, ale na drugi dzień będąc na urlopie otrzymywałam kilka telefonów z groźbami, aż znalazłam się u lekarza  - dowodem tego jest nagranie na telefonie komórkowym.

Będąc w szpitalu dowiedziałam się, że zostałam w trybie nadzwyczajnym odwołana ze stanowiska. Po powrocie ze szpitala Pan Burmistrz wezwał mnie do siebie pytając -jakby nigdy nic czy czasami on nie jest tego przyczyną? Gwarantując mi stanowisko zastępcy Skarbnika. Do obecnej chwili nie znam przyczyny odwołania z funkcji Skarbnika. Nie otrzymałam ani uchwały, ani uzasadnienia do uchwały. Być może powodem odwołania mnie z funkcji była odmowa szukania haków na panią Sekretarz i odmowa podpisania umowy na drogi. Pan Burmistrz za wszelką cenę chciał się pozbyć Pani Sekretarz. Według niego była za mądra i za dużo wiedziała. Takie uzgodnienia prowadził już Pan Burmistrz na wycieczce zakładowej ze swoimi wybranymi pracownikami.

Jeżeli chodzi o umorzenie podatku byłej właścicielce hotelu – to całą sprawą zajmował się Pan Kllopper i Pan Burmistrz.

A tak w ogóle to ci Panowie powinni mieć cywilną odwagę przyznać się do własnych błędów. Przede wszystkim powinni radnym powiedzieć skąd wzięli pieniądze na organizację festiwalu, bo taka rzetelna informacja należy się nie tylko radnym, ale całemu społeczeństwu naszej Gminy.

Pan Burmistrz uważa, że zwolnienie lub dręczenie niewinnych osób obmyje go
z winy i uwolni od odpowiedzialności. Chcę żeby wszyscy poznali prawdę, bo ja czuję się podwójnie a nawet potrójnie niesłusznie ukarana.

Zostałam pozbawiona pracy, postawiono mi zarzuty, co stało się przyczyną utraty mojego zdrowia, które nie wiem czy kiedykolwiek odzyskam. Będąc na stanowisku Skarbnika starałam się rzetelnie wykonywać  swoje obowiązki zdając sobie sprawę, że dysponuję pieniędzmi podatników. Byłam jak w wojsku na każde zawołanie. Nie miałam czasu na nic, ani na chorobę, ani na urlop. W trakcie pobytu w szpitalu odwiedzano mnie ze stosami dokumentów, które musiałam podpisać. Ordynator oddziału zdziwiona, że nawet w szpitalu pracuję. To samo działo się będąc już w domu. Po odwołaniu mnie ze stanowiska Pan burmistrz wypłacił mi ekwiwalent za 90 dni urlopu wypoczynkowego.

Informuję, że wszystkie najważniejsze umowy na realizację inwestycji
z pozyskanych środków unijnych to ja podpisywałam gwarantując wkład własny.

Do mojej pracy nie było żadnych zastrzeżeń. Opinie z wykonania i realizacji budżetu otrzymywałam z Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywne.

Następnie Pani Iwona Dobrzyńska poprosiła o zadawanie pytań jeśli takowe są. Poinformowała, że nie chce być przez kogoś poniewierana albo pomawiana, że coś ukradła, albo coś zrobiła. Żeby Burmistrz nie dostał dyscypliny to z własnej kieszeni płaciła odsetki, nie mówiąc nawet nic Burmistrzowi i nie skarżąc się żeby jej za to zwrócono. Zawsze była na każde zawołanie. Pan Burmistrz miał prawo ją zwolnić i o to nie ma do niego pretensji, ale za to, że zostały jej postawione zarzuty ma wielki żal.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej rozumie, że ta sprawa będzie miała bieg w sądzie, który to wyjaśni zagłębiając się w szczegóły. Pani Dobrzyńskiej chodziło o to żeby przedstawić opinii publicznej,swoje stanowisko ponieważ po ukazaniu się artykułu w Tygodniku Ciechanowskim, w którym została wymieniona wraz z Panią Sekretarz, iż zostały im postawione zarzuty. Pani Dobrzyńska zgłosiła się do Tygodnika  Ciechanowskiego z prośbą o opublikowanie jej wyjaśnienia dotyczącego zamieszczonego artykułu. Redakcja odmówiła publikacji i dlatego Pani Skarbnik wystąpiła do Rady z prośbą o jego odczytanie.

Pani Iwona Dobrzyńska  poinformowała, że najpierw jej kazano napisać to wyjaśnienie, a potem jej odmówiono. Nie chce żeby tu ktoś kogokolwiek osądzał, każdy ma na ten temat swoje zdanie. Przy podpisywaniu umowy na inwestycje drogowe był obecny też Pan Mecenas, przy którym było wyjaśniane, że ona nie zgadza się na ich podpisanie bo jest to niezgodne z prawem. Pan Mecenas tłumaczył też to Panu Strzembecznemu. Nic nie robiła w ukryciu, nic nie robiła sama.

Pani Zenona Babicz zapytała co dotyczyło jej stanowiska, ponieważ wymieniła Pani w piśmie Sekretarza Gminy? Poprosiła o wyjaśnienie tego zapisu do końca na tej sali.

Pani Iwona Dobrzyńska  poinformowała, że widocznie Pan Burmistrz jej rękoma chciał zwolnić też Panią Sekretarz . Jak byli na szkoleni w Waplewie Pan Burmistrz wypytywał się o Panią Sekretarz. Sprawa odbędzie się w sądzie, sąd to osądzi, ale chce żeby Rada i Sołtysi wiedzieli o wszystkim, żeby te wiadomości nie rozchodziły się z niekorzyścią dla niej. Nie jest żadnym wrogiem, nikomu  nie weszła w drogę, wręcz przeciwnie, każdemu by serce oddała, żeby mu pomóc. Ma na to świadków. Ludzie którzy działają z Burmistrzem zmusili ją do tego wystąpienia i powiedzieli jej, że: „skoro Burmistrz Ci tak dokopał, to Ty jemu też dokop” . Przyjdzie czas, że i o tym również   powie w sądzie. Przyszła tu ponieważ nie ma innego wyjścia. 

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że  to co usłyszeliśmy na tej sali są to informacje mrożące krew w żyłach – wręcz sensacyjne. Patrząc z zewnątrz na pracę Urzędu i sposób sprawowania władzy prze Pana Burmistrza nikomu chyba do głowy by nie przyszło, że pracownicy pracują, bądź pracowali w takich warunkach i pod taka presją.

Pani Iwona Dobrzyńska  zauważyła, że jak mogła tak pracowała, jest tu Rada jedna, jest druga, która miała możliwość ocenić jej pracę. Nie miała ludzi do pomocy i ile mogła tyle pracowała.  

Pani Wiesława Dymkowska odniosła się do dróg wspomnianych w piśmie Pani Dobrzyńskiej                       i poinformowała, że była z Panem Kuminiarczykiem członkiem Komisji Rewizyjnej i min. za te drogi też im „dokopano” bo zostali odwołani przez pozostałych członków Rady. Wynika z tego, że racja była po ich stronie. Kilkakrotnie pisała interpelacje i do dnia dzisiejsze również nie wie za co Panią Dobrzyńską odwołano. W pierwszej wersji było uzasadnienie, że Pani Dobrzyńska była ”niskich lotów”, nie wie co to znaczyło. Kolejno zapytała Pani Dobrzyńskiej ile zarabiała będąc Skarbnikiem Miasta i Gminy?

Pani Iwona Dobrzyńska odpowiedziała, że 7 520,00 zł brutto. 

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czy to był najwyższy pułap wynagrodzenia zgodnie z ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych?

Pani Iwona Dobrzyńska wyjaśniła, że w pewnym okresie była regulacja wynagrodzenia związana                      z wejściem nowej ustawy, wyszła mała nadwyżka  i ją zwróciła.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała, czy Pani Dobrzyńska w czasie swojej pracy miała przyznawane dodatki specjalne? Zwiększenia zatrudnienia też Pani nie miała i  miała Pani urlop                  z którego nie miała kiedy korzystać?

Pani Iwona Dobrzyńska odpowiedziała, że nie miała żadnych dodatków specjalnych, zwiększenia zatrudnienia również nie miała.

Następnie Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że w odpowiedzi na zapytanie                               o wynagrodzenie Pani Skarbnik, Pani Skarbnik odpowiedziała jej, że nie wie ile zarabia. Kolejno zapytała, Pana Mecenasa, ile czasu można pobierać dodatek specjalny?

Pan Robert Roguski – Radca Prawny odpowiedział, że dodatek specjalny jest świadczeniem okresowym i jest on przyznawany w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków, a okres tych zwiększonych obowiązków weryfikuje jak gdyby okres jego przyznawania. Z tego co pamięta nie ma nigdzie w przepisie określonego, że dodatek specjalny przyznaje się na 6 czy 12 miesięcy.

Pani Wiesława Dymkowska wskazała, że dodatek specjalny nie możne być dłużej pobierany niż rok.

Pan Robert Roguski – Radca Prawny wyjaśnił, że jest to świadczenie okresowe, ale nie pamięta czy tam jest zapis 12 miesięczny. Nie oznacza to jednak, że ma on zostać przyznany tylko na 12 miesięcy czy ma być przyznany jednorazowo po tym okresie.

Pani Wiesława Dymkowska poinformowała, że otrzymała odpowiedź od Pana Burmistrza, że Pani Skarbnik zarabia  6 860,00 zł, dodatek specjalny otrzymała na samym początku zatrudnienia czyli od 18 marca 2011 roku w wysokości 1 700,00 zł, więc nie wie czym Pani Skarbnik się tak wykazała na samym początku, potem dodatek wynosił 2 280,00 zł. Zsumowała  6.860,00 zł i 2.280,00 zł  nie wyszło jej tak jak Pani Skarbnik powiedziała, że zarabia 9 250,00 zł. Kłamiecie w żywe oczy! Okłamujecie radę, okłamujecie społeczeństwo, a potem wychodzą takie ,,kwiatki” jak w tej chwili wyszły. Widzi jak Pan Mecenas odpowiada na każdą interpelację, więc jest tu zawsze przerost formy nad treścią więc nigdy nie ma rzeczowej, merytorycznej odpowiedzi i dlatego kłamiecie  i gubicie się w kłamstwach!

Pan Robert Roguski-Radca Prawny zapytał w jaki miejscu kłamie, bo on  nie ma dostępu do wynagrodzeń pracowników. Pani się posługuje zarzutami, że kłamiecie więc niech Pani powie raz konkretnie w którym miejscu skłamał to on się do tego  odniesie i będzie to rzetelna odpowiedź. Poinformował, że odniesie się do tego pisma.  Natomiast może zapewnić, że nigdy nie udzielił informacji kłamliwej, którą miałby Państwa wprowadzić w błąd! Takie jakie Pani Dymkowska zadaje mu pytania takie otrzymuje odpowiedzi.

Następnie Pani Wiesława Dymkowska  zauważyła, że Rada podjęła uchwałę i wybrała firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 i 2010 rok. Do tej pory nie nic nie jest wiadome na ten temat, więc prosiła o udzielenie jej na ten temat odpowiedzi.

Pani Skarbnik poinformowała, że odpowie na to pytanie na piśmie zgodnie ze statutem i przepisami prawa.

Pani Wiesława Dymkowska wie, że była przeprowadzona kontrola na internecie szerokopasmowym z ramienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i poprosiła o odczytanie zaleceń pokontrolnych.  Następnie odniosła się do audytu, a mianowicie z tego co jej wiadomo audyt przeprowadza się  jeśli budżet jest powyżej 40 mln. zł i Pani Skarbnik podała Radnym, że  w połowie 2010 roku do 2011 roku kosztował nas ponad 3 tys. zł miesięcznie, a teraz jest 1 800,00 zł , zapytała czym to jest spowodowane?

Pani Skarbnik poinformowała, że odpowie na piśmie zgodnie ze statutem.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik o dołączenie do tego pisma również ksero faktury z grudnia czy listopada 2012 roku.

Pan Burmistrz poinformował, że zalecenia pokontrolne zostaną przekazane na piśmie.

Pani Iwona Dobrzyńska poprosiła o kopię protokołu z sesji.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że  Pan Prezes ZGK miał na dzisiejszej sesji przedstawić program naprawczy, ale ponieważ nie mamy już czasu, żeby nad nim dyskutować to zaproponował, żeby Pan Prezes rozdał go Radnym, a na następnej sesji wrócimy do dyskusji. 

Pan Zbigniew Babicz zapytał Pana Burmistrza co stanie się z funduszem sołeckim Kondrajca Szlacheckiego, skoro Pan Makowski stwierdził na posiedzeniu komisji, że obiekt świetlicy wiejskiej nie nadaje się do remontu? Ponadto zauważył, że na ten  rok na drogę w Dreglinie  w budżecie jest zaplanowane 50 tys. zł. Pan Burmistrz na posiedzeniu komisji powiedział, że kwota ta jest przeznaczona na wykup gruntów, natomiast zastanawia się co można zrobić za 50 tys. zł zaplanowane na 2014 rok bo przetargu nie można ogłosić ponieważ w budżecie nie ma zaplanowanej całej kwoty? 

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ukazała się książka pt. „Szkic z dziejów Miasta i Gminy Glinojeck” napisana przez Panią Katarzynę Pełka i jest tam  napisane, że została ona wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck. Zapytał jakie koszty z tego tytułu poniosła gmina?

Pan Przemysław Iwański-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że nie pamięta tej kwoty, musiałby zajrzeć do umowy. Odpowie na piśmie.

Pan Burmistrz odniósł się do pytań zadanych przez Radnego Pana Babicza, a mianowicie poinformował, że spotkamy się z Panią Sołtys i Radą Sołecką Kondrajca Szlacheckiego  aby wspólnie zastanowić się nad celem wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego.Nie wie na co one były planowane?

Pan Zbigniew Babicz odpowiedział, że na dofinansowanie remontu tej świetlicy.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że o ile dobrze pamięta to jest tam około 30 tys. zł i zostanie przeznaczone na dofinansowanie remontu świetlicy. A jeśli nie, to spotka się z Panią Sołtys, Panem Radnym i Radą Sołecką i ustali się co możemy za te środki zrobić

Pan Zbigniew Babicz   poinformował, że obiekt ten stoi już w stanie nieużytkowania 10-15 lat i jak postoi jeszcze  5 lat  to zupełnie się zawali i dziwi się, że tam nie można nic zrobić?

Pan Burmistrz zauważył, że Pan Wiceprzewodniczący starał się dziś wprowadzić do budżetu drogę na Wólce Garwarskiej więc również trzeba było zgłosić wniosek, żeby umieścić w Planie Wieloletnim tą inwestycję i jakieś środki na nią wygospodarować. On nie uchwala budżetu, trzeba było zgłosić wniosek, ewentualnie dofinansowanie i wtedy Rada zdecydowałaby czy tą inwestycję dofinansować czy nie.

Pan Zbigniew Babicz zauważył, że projekt budżetu przygotowują nie Radni, a Pani Skarbnik i Pan Burmistrz.

Pan Burmistrz zauważył, że mimo tego projekt jest przecież do dyskusji i można go zmieniać .Być może te 30 tys. zł z funduszu sołeckiego będzie trzeba przekazać na wykonanie ekspertyzy, żeby przedstawić Radnym czy na ten cel można przeznaczyć pieniądze? Zastanowimy się nad tym.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził, że na posiedzeniu komisji była rozmowa na temat remontu świetlicy w Kondrajcu Szlacheckim. Budynek ten w przeszłości pełnił funkcję garaży i jest bez fundamentów, lekkiej konstrukcji, ściany wykonane są z cienkich płyt betonowych- jest więc zimny. Wstępnie proponuję jego dostosowanie do potrzeb świetlicy i korzystanie z niej w okresie letnim, czy też dodatnich temperatur. 

Pan Zbigniew Babicz poinformował, że mieszkańcy Kondrajca nie chcą z tego robić sali  bankietowej czy balowej, chcą tylko pomieszczenia do spotkań, miejsca na zebrania wiejskie itp.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że ustalaliśmy, że Program Naprawczy ZGK miała być zaakceptowana przez Radę Nadzorczą?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że Rada, która zgłosiła się do niego odmówiła współpracy.

Pani Wiesława Dymkowska zapytała czym to było spowodowane?

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK odpowiedział, że nie wie, za każdym razem odpowiadali mu,

 że ze względów osobistych, ale myśli, że były tego inne przyczyny. Ma podpisaną rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej z powodów osobistych.

Pani Wiesława Dymkowska zauważyła, że doszła do niej informacja, że członkowie Rady nie mieli uprawnień?

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK wyjaśnił, że jest to nieprawdą, ponieważ wszystkie uprawnienia są w Gminie i można sprawdzić.

Pan Robert Roguski-Radca Prawny wyjaśnił, że nie ma możliwości, aby członkiem rady był ktoś bez uprawnień, jest to wymóg formalny. Problem polega na tym, że aby odbyć kurs i zdać egzamin na członka rady jest bardzo trudno. Jest to wysoki koszt finansowy w związku z tym nie ma na to chętnych. Natomiast byli członkowie Rady ZGK szukają  bardziej  trafnych posad i stąd zaistniała taka sytuacja. Nie wie jakie były postawione wymogi dla członków rady, ale na pewno jednym  z nich było ukończenie egzaminu na członka Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Gontarski - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy członkowie Rady brali udział przy opracowaniu programu naprawczego?

Pan Andrzej Franczak odpowiedział, że rozmawiał tylko z Przewodniczącym Rady.

Pan Piotr Gadomski zapytał, ile potrzeba czasu na usunięcie awarii zaworu przed licznikiem?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK   odpowiedział, że jest różnie.

Pan Piotr Gadomski poinformował, że trwało to od piątku do niedzieli wieczór włącznie,  z wyłączeniem wody na dużej części gminy. Woda się lała niesamowicie, pracownicy ZGK zajeżdżali tam kilka razy.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK  poinformował, że był na miejscu awarii i wie, że woda się lała w ten sposób, że ulatywało wiadro na dwie –trzy godziny, kapało. Awarię usuwał w nocy, żeby nie zakłócać funkcjonowania mieszkańców.

Następnie Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK  poprosił, żeby sołtysi przekazali swoim mieszkańcom, aby Ci co maja przyłącza na swoim polu uważali na nie.

 

Innych, wniosków i zapytań nie było.                 

 

         Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił 

 o  zakończeniu  Sesji;  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach.

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                      Przewodniczący  Rady:

Izabela Kowalska                                                                                          Andrzej Gontarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2013 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 1854
25 marca 2013 11:26 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl