Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Referaty

Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Stanowiska:

Danuta Wojkowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- Kierownik Referatu

1) Kierowanie pracą Referatu w celu zapewnienia skuteczności i sprawności jego działania.
2) Prawidłowe planowanie i organizowanie pracy Referatu.
3) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań Referatu oraz podległych pracowników realizujących zadania na :
– stanowisku pracy ds. ewidencji ludności i nadzoru nad działalnością placówek kultury
- stanowisku pracy ds. dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej
4) Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Referatu dyscypliny pracy.
5) Koordynowanie wykonania obowiązków wynikających z ustaw, innych przepisów prawnych oraz Uchwał Rady Miejskiej.
6) Przedkładanie Sekretarzowi propozycji powierzenia określonych obowiązków pracownikowi Referatu.
7) Posiadanie kompletnej wiedzy o zagadnieniach realizowanych przez Referat. Pomaganie pracownikom w rozwiązywaniu spraw trudnych, zawiłych wymagających konsultacji.
8) Reagowanie na przypadki niewłaściwego zachowania się pracownika wobec petenta.
9) Opiniowanie podań pracowników Referatu o udzielenie zwolnień od pracy.
10) Wnioskowanie w sprawach nagradzania i karania pracowników.
11) Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
12) Realizacja spraw związanych z ustawą– Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
13) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydawania dowodów osobistych- ich wymiany, zwrotu i utraty:
a) przyjmowanie i sprawdzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
b) sprawdzanie danych zawartych we wniosku z aktami stanu cywilnego,
c) personalizacje i wydawanie dowodów osobistych dla osób dorosłych jak też i dzieci (po raz pierwszy lub z tytułu wymiany)
d) obsługę programu komputerowego w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania oraz unieważniania dowodu osobistego.
e) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
f) unieważnianie dowodów osobistych utraconych, po zmianie danych osobowych, po skończonym terminie ważności oraz osób zmarłych na terenie Gminy Glinojeck,
g) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
h) współpracę z ewidencją ludności zarówno gminy Glinojeck jaki i innych urzędów,
14) Sporządzanie aktów stanu cywilnego , urodzeń, małżeństw i zgonów,
15) Potwierdzenie wyboru nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa.
16) Przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński (uroczysta forma udzielenia ślubu cywilnego),
b) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
c) powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa,
d) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności i niemożności zawarcia związku małżeńskiego,
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) uznaniu ojcostwa,
g) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
h) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
i) uznaniu pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
j) powiadomienia sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z Urzędu,
k) ustanawianiu pełnomocnika w sprawach o przysposobienia,
17) Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
18) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa i innych czynności stanu cywilnego, dokonywanych przez obywatela polskiego za granicą,
19) Wydawanie zezwoleń (decyzji) na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
20) Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w kraju i za granicą,
21) Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
22) Kompletowanie i przechowywanie akt zbiorowych,
23) Zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o zdarzeniach wymagających aktualizację aktów stanu cywilnego,
24) Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z przechowywanych ksiąg stanu cywilnego,
25) Aktualizowanie treści aktów stanu cywilnego,
26) Prowadzenie, przechowywanie oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego; (przekazywanie 100-letnich aktów urodzeń, 80- letnich aktów małżeństw i zgonów ksiąg do Archiwum Państwowego w Mławie),
27) Wydawanie decyzji na wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
28) Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie decyzji kierownika o ustaleniu bądź odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego oraz orzeczeń sądowych,
29) Wydawanie odpisu zupełnego po sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego, bądź uzupełnienia aktu stanu cywilnego- (czynność materialno – techniczna w formie wzmianki)
30) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk,
31) Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
32) Przyjmowanie pism sądowych,
33) Organizowanie uroczystości świeckich związanym z 50-leciem pożycia małżeńskiego,
34) Składanie na wezwanie sądów urzędowo poświadczonych dokumentóww celu odtwarzania akt sądowych,
35) Opracowywanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i organizacja uroczystego ich wręczenia Jubilatom,
36) Współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
37) Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu USC.
38) Współpraca z placówkami konsularnymi.
39) Składanie na wezwanie Sądów urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtwarzania akt sadowych.
40) Wywieszanie w lokalu Urzędu Miasta i Gminy ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane,
41) Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z Urzędu,
42) Ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie.
43) Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działań USC.
44) Prowadzenie archiwum USC.
45) Właściwe zabezpieczenie dowodów osobistych, pieczęci oraz materiałów pomocniczych
46) Obsługa systemu „ŹRÓDŁO” w RSC realizowanego w Bazie Usług Stanu Cywilnego, Rejestracja Dowodów Osobistych oraz aktualizacja Rejestru PESEL.
47) Aktualizacja i uzupełnianie materiałów umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na BIP z zakresu realizowanych spraw.
48) Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego.
49) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Małgorzata Dudka

Stanowisko pracy d/s Ewidencji Ludności i nadzoru nad działalnością placówek kultury

1) Prowadzenie ewidencji ludności.
2) Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej - postępowanie administracyjne na podstawie KPA,
3) Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej - postępowanie administracyjne na podstawie KPA,
4) Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały i czasowy (do 3 miesięcy i powyżej 3 miesięcy) oraz wyjazdów zagranicznych (zgłoszenie meldunkowe),
5) Zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemców ( pobyt stały i czasowy),
6) Wydawanie poświadczeń zameldowania i informacji adresowej,
7) Współdziałanie z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania dyscypliny meldunkowej,
8) Prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznej czynności związane z nadawaniem i zmianą nr PESEL i jego udostępnianie,
9) Współpracę z nadzorem nad ewidencją ludności tj. Wojewodą Mazowieckim (Terenowy Bank Danych) i MSWiA ( Departament Rejestrów Państwowych),
10) Współpraca z WKU oraz innymi organami i urzędami państwowymi w zakresie przekazywania i udostępniania informacji o zmianach osobowo- adresowych,
11) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórki pieniężnej, jeśli zbiórka ma być prowadzona na terenie Gminy,
12) Udzielanie informacji adresowej i współpraca z policją, wymiarem sprawiedliwości i innymi urzędami i instytucjami z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych,
13) Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży dla potrzeb placówek oświatowych, wojska,
14) Sporządzanie spisu wyborców na potrzeby przeprowadzanych wyborów zarządzanych przez Prezesa Rady Ministrów,
15) Prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.
16) Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji związanych z dopisywaniem się do stałego Rejestru Wyborców.
17) Sporządzanie sprawozdań i meldunków do Biura Wyborczego z zakresu stałego rejestru wyborców
18) Wydawanie zgody na organizowanie i przeprowadzanie imprez masowych – zgromadzeń publicznych,
19) Sprawowanie nadzoru nad placówkami kultury - MGOK i MGBP w Glinojecku.
20) Pośredniczenie w przyjmowaniu wniosków o nadanie nr PESEL dla osoby obowiązanej na podstawie innych przepisów do posiadania numeru PESEL.
21) Współdziałanie w zakresie realizacji zadań związanych ze spisami powszechnymi.
22) Współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie ewidencji ludności.
23) Sporządzanie wykazów par, które mają być odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
24) W czasie nieobecności pracy Kierownika USC: załatwianie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą lub utratą, wydawanie stosownych zaświadczeń z zakresu dowodów osobistych.
25) Obsługa Elektronicznego systemu „ŹRÓDŁO” w zakresie bazy PESEL i RDO.
26) Obsługa elektronicznego systemu „SELWIN”.
27) Aktualizacja i uzupełnianie materiałów umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz BIP, z zakresu realizowanych spraw.
28) Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania ewidencji ludności.
29) Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego – akt kategorii A i B
 ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym – wykaz spisów zdawczo odbiorczych;
 ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym,
b) prowadzenie procesu przekazywania akt:
-do archiwum Urzędu Miasta i Gminy i Archiwum Państwowego;
-sporządzanie wniosków do Archiwum Państwowego o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
-brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
-prowadzenie procesu przekazywania akt na makulaturę, których minął czasookres przechowywania w archiwum.
30) Udostępnianie pracownikom Urzędu dokumentacji z archiwum zakładowego.
31)Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Barbara Kowalska

Stanowisko pracy d/s dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej

1) Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i deklaracji o dochodach w gospodarstwach domowych wnioskodawcy,
2) Ustalanie prawa do dodatków mieszkaniowych oraz ich wysokość na podstawie złożonych przez wnioskodawców dokumentów,
3) Przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych bądź wstrzymania dodatku mieszkaniowego,
4) Współpracę z właścicielami i zarządcami lokali mieszkalnych i domów wielorodzinnych oraz zakładami pracy w celu zapobiegania pomyłkom i nieścisłościom w ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego,
5) Przygotowanie środków odwoławczych od decyzji Burmistrza,
6) Współpracę z innymi stanowiskami w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu skompletowania wymaganych przepisami prawa dokumentów, stanowiących podstawę do ustania prawa do dodatku mieszkaniowego bądź ryczałtu na zakup opału,
7) Prowadzenie ewidencji wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
8) Przygotowanie prognoz potrzeb finansowych budżetu gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów,
9) Nadzór i prowadzenie spraw z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
10) Udzielanie informacji na pisemne zapytania o prowadzeniu działalności gospodarczej (dane nie objęte CEIDG) oraz wydawanie poświadczeń o wykreśleniu przedsiębiorców z gminnego rejestru działalności gospodarczej,
11) Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie (poza obiektami kategoryzowanymi przez Marszałka Województwa),
12) Wykonywanie zadań Gminy z zakresu krajowego transportu drogowego wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym - wydawanie licencji i zezwoleń na transport na terenie Gminy.
13) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ewidencji decyzji i punktów sprzedaży alkoholu
14) Nadzorowanie realizacji rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
15) Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
16) Wydawanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
17) Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie oraz zasady usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych
18) Współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnikiem Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych,
19) Wykonywanie obowiązków stosownie do właściwości rzeczowej w zakresie sprawozdawczości.
20) Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
21) Wydawanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego,
22) Składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatków energetycznych,
23) Składanie rozliczeń dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatków energetycznych
24) Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie numerów porządkowych budynków.
25) Przygotowywanie zawiadomień o ustaleniach dotyczących numerów porządkowych budynków.
26) Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym.
27) Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów.
28) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego. Zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2017 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Marczewski
Ilość wyświetleń: 815
12 października 2017 09:06 Tomasz Lewandowski - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- Kierownik Referatu.
11 października 2017 15:49 Tomasz Lewandowski - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej.
11 października 2017 15:48 Tomasz Lewandowski - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s Ewidencji Ludności i nadzoru nad działalnością placówek kultury .
Realizacja: IDcom.pl