Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Referaty

Referat Współpracy, Inwestycji i Projektów Unijnych

Stanowiska:

Sylwia Koziatek

Stanowisko pracy d/s Budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych

1) Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji, a także poinformowanie Wojewody o wydanych decyzjach,
2) planowanie, realizowanie i nadzór nad inwestycjami i remontami prowadzonymi przez Gminę, z wyłączeniem dróg gminnych,
3) aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego.
4) Przygotowywanie i monitorowanie wniosków w sprawach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w Gminie.,
5) analizę i ocenę indywidualnych wniosków w sprawach zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod kątem ich celowości,
6) przedkładanie Burmistrzowi propozycji przeznaczania i zagospodarowania terenu,
7) prowadzenie spraw związanych ze skutkami uchwalania lub zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8) zawiadamianie właściwych organów o przystąpieniu do sporządzania planu,
9) zawiadomienia właściciela lub władającego nieruchomością, którego interes może być naruszony ustaleniami planu o terminie jego wyłożenia,
10) wykładanie projektu planu i prognozy skutków wpływu jego ustaleń na środowisko przyrodnicze,
11) przyjmowanie i wstępne rozpatrywanie uwag wniesionych do projektu planu,
12) Przedstawianie Burmistrzowi projektu planu do zatwierdzenia.
13) przedstawianie Wojewodzie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentacją planistyczną oraz przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
14) programowanie potrzeb w zakresie terenów pod budownictwo rekreacyjne wielorodzinne i jednorodzinne w Gminie,
15) uzyskiwanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót, koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót realizowanych przez Gminę,
16) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczanie kosztów poprzez:
a)sporządzanie kalkulacji kosztów przedkładanych przez wykonawcę,
b) sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
c) egzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań czy kar umownych,
17) organizowanie i udział w przeglądach i odbiorach robót.
18) obsługa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
19) przygotowywanie niezbędnych dokumentów do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
20) udzielanie informacji pisemnej i ustnej o przeznaczeniach terenów w planie zagospodarowania przestrzennego,
21) opracowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów obszarów funkcjonalnych wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego,
22) sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego oraz udostępnianie do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
23) przygotowanie materiałów do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego, podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania oraz o wyłożeniu projektu planu miejscowego,
24) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z organami administracji państwowej oraz właściwymi instytucjami,
25) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu.
26) Organizowanie i nadzór nad wykonywaniem inwestycji związanych z realizacją funduszu sołeckiego w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku i przekazywanie ich sołectwu,
27) Prowadzenie strony internetowej gminy z zakresu realizowanych inwestycji.
28) Nadzór nad rozmieszczaniem reklam na terenie Miasta i Gminy.
29) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Antoni Strzembeczny

Stanowisko pracy d/s Budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych

1) Zarządzanie siecią publicznych dróg gminnych oraz drogami wewnętrznymi należącymi do Gminy,
2) Utrzymanie dróg gminnych,
3) Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych,
4) Nadzór nad oznakowywaniem ulic i dróg gminnych,
5) Zapewnianie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (drogi, mosty) oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności Gminy,
6) Prowadzenie akcji zimowej w granicach administracyjnych Gminy,
7) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem targowiska,
8) Koordynowanie robót w pasie drogowym,
9) Planowanie, realizację i nadzór nad budową i modernizacją ulic, placów i dróg gminnych,
10) Prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia energetycznego Gminy,
11) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy: kierowcy ciągnika, kierowców autobusów i konserwatora i organizowanie im pracy,
12) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami zatrudnianymi w tut. Urzędzie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych i organizacja prac gospodarczych,
13) Odpowiedzialność za utrzymanie porządku, czystości oraz za właściwy wygląd przystanków autobusowych w Gminie oraz ustalanie zasad z nich korzystania,
14) Sporządzanie wniosków o udzielanie pomocy finansowej pochodzącej z różnych źródeł finansowania, a dotyczących inwestycji w drogownictwie i na terenie Gminy,
15) Współpracę z zarządcami dróg wyższych kategorii, które przebiegają przez teren Gminy,
16) Przygotowywanie i organizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych, przygotowywanie umów z wykonawcami, prowadzenie odbioru robót oraz dokumentacji w tym zakresie,
17) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem w terenie związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
18) Prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych,
19) Wyrażanie zgód na przekroczenie drogi i ułożenie w pasie drogi sieci uzbrojenia terenu, oraz sieci nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
20) Prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów,
21) Zarządzanie siecią dróg gminnych, planowanie budowy i utrzymania,
22) Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego, drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
23) Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
24) Współpracę z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych,
25) Wykonywanie zadań gminy wynikających z przepisów ustawy- prawo przewozowe,
26) Organizacja prac gospodarczych pracowników zatrudnionych w tut. Urzędzie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
27) Organizowanie i nadzór nad wykonywaniem inwestycji związanych z realizacją funduszu sołeckiego w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku i przekazywanie ich sołectwu
28) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Aneta Licnerska

Stanowisko pracy d/s Pozyskiwania środków finansowych do Budżetu Gminy

1) Gromadzenie i przekazywanie pracodawcy informacji o środkach finansowych możliwych do pozyskania ze źródeł zagranicznych i krajowych,
2) Przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
3) Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy,
4) Monitorowanie terminów związanych z procedurą przygotowania oraz składania wniosków o środki finansowe,
5) przygotowywanie wniosków o płatność częściową i końcową wraz z niezbędnymi załącznikami, dokumentami i opracowaniami na czas trwania całego projektu,
6) monitoring wskaźników osiągnięć projektu w trakcie trwania projektu,
7) prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej projektu z Instytucją Pośredniczącą, Zarządzającą, Wdrażającą oraz innymi instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu programu operacyjnego,
8) koordynowanie działań wydziałów Urzędów zaangażowanych w realizacji projektu w sposób umożliwiający sprawną i terminową realizację zadania,
9) sprawowanie nadzoru nad zgodnością podmiotową i przedmiotową realizowanego projektu z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie: w przypadku wystąpienia niezgodności, koordynowanie działań naprawczych, jeśli to konieczne w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą,
10) informowanie instytucji pośredniczącej o wszelkich zmianach wprowadzonych do projektu, jeśli konieczne, przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do podpisania aneksu z Instytucją Pośredniczącą,
11) koordynowanie działań wydziałów Urzędów w celu terminowego i sprawnego wypełniania zapisów umowy dofinansowania,
12) koordynacja działań mających na celu właściwą promocję projektu,
13) archiwizowanie całej dokumentacji oraz wszelkiej korespondencji dotyczącej realizowanego projektu,
14) opiniowanie i ewentualne weryfikowanie wszelkich dokumentów wytworzonych na potrzeby realizacji projektu pod kątem ich zgodności z wymogami Unii Europejskiej oraz programami operacyjnymi w razie potrzeby przekazywanie w/w dokumentacji do poprawy działowi, który dokument wytworzył lub nadzorował,
15) współpraca z wydziałem merytorycznym, odpowiedzialnym za rzeczową realizację projektu w celu bieżącego monitorowania postępu prac w ramach projektu,
16) uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych projektu od początku do podpisania protokołu kontroli,
17) przygotowywanie w obowiązującym terminie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz końcowych w trakcie trwania całego projektu, oraz wszelkich niezbędnych załączników,
18) koordynowanie, wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w ramach prowadzonych projektów unijnych w Gminie,
19) współpraca z poszczególnymi komórkami Urzędu jeżeli wymaga tego projekt.
20) Prowadzenie aktualizacji strony BIP Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.
21) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Cezary Rzemieniewski

Informatyk

1. Wykonywanie funkcji administratora sieci informatycznej w urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku:
a) Zaplanowanie struktury katalogów i typu oprogramowania przed zainstalowaniem systemu oraz określania w trakcie instalacji, ile i jakie wolumeny dyskowe będą utworzone;
b) Utworzenie po zakończeniu instalacji katalogów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem narzędziowym, nagranie tego oprogramowania oraz utworzenie struktury katalogów dla użytkowników, która powinna odzwierciedlać strukturę Urzędu lub podział na problemy i zadania;
c) Tworzenie i modyfikowanie systemowego scenariusza początkowego (zbiór poleceń), który organizuje środowisko pracy użytkowników podczas wejścia do sieci, lub ustalania indywidualnego scenariusza dla poszczególnych osób, którzy tworzą sami użytkownicy;
d) Organizowanie pracy na stacjach roboczych tak, aby użytkownicy mieli łatwy dostęp do sieci;
e) Otwieranie kont użytkownikom, zawierających: imię i nazwisko, identyfikator pod jakim mają być rozpoznani w sieci, hasło, grupę, do której nalezą;
f) Nadawanie sobie i innym użytkownikom sieci prawa do określonych katalogów i plików w nich zawartych, tzn. określanie, jakie czynności można w nich wykonywać;
g) Wyznaczanie użytkowników obsługi drukarek oraz stałe nadzorowanie ich pracy;
h) Szkolenie użytkowników sieci;
i) Ustalanie metody ochrony baz danych i innych plików przed jednoczesnym zapisem przez kilka osób
j) Ustalanie metody ochrony haseł użytkowników przez ich zakodowanie przed transmisją do stacji obsługi i przechowaniem dysku;
k) Instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci, tj. czas połączeń, liczbę przeczytanych i zapisanych bloków na dyskach sieciowych, ilość zajmowanej przestrzeni dyskowej, liczbę wydanych żądań do stacji obsługi oraz sporządzenie raportów;
l) Okresowe kontrolowanie działania sieci za pomocą poleceń programów konserwacyjnych lub kontrolowanie za pomocą specjalnego programu;
m) Regularne sprawdzanie systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci lub podjęcie decyzji o zainstalowaniu mechanizmu wykrywania prób włamania do sieci.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stanowiskiem informatyka zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. Dbanie o działanie CMS stron Urzędu.
4. Zaopatrywanie Urzędu Miasta i Gminy w akcesoria komputerowe
5.Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych, wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych - (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883), oraz Instrukcji Zarządzania Systemem informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku.
6.Wdrażanie informatyzacji i cyfryzacji w pracy administracyjnej Urzędu – prowadzenie i nadzór inwestycji IT.
7.Pełnienie obowiązków Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck powołanego Zarządzeniem Nr 214a/09 z dnia 6 stycznia 2009 roku Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, do którego podstawowych zadań należy:
a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
b) udostępnienie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
c) egzekwowanie zwrotu dokumentów;
d) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej;
e) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
f) wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
g) przestrzeganie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity DZ. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr. 208, poz. 1741)
h) ze względów organizacyjnych dokumenty przechowywane są w pokoju nr 18 pod nadzorem Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
9. Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno– archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Tomasz Lewandowski

Stanowisko pracy d/s promocji, współpracy z instytucjami i wdrażania projektów informatycznych

1) Kompleksową organizację pracy całego procesu planowania, realizacji i rozliczania projektów informatycznych.
2) Prowadzenie dokumentacji projektów informatycznych oraz spraw zleconych przez Burmistrza.
3) Współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi Gminy w zakresie realizowanych projektów.
4) Nadzór nad realizowanymi projektami przez Jednostki Organizacyjne Gminy.
5) Przygotowywanie informacji przekazywanych do mediów.
6) Prowadzenie strony Urzędu Miasta i Gminy na portalu społecznościowym (np.) facebook.com
7) Ustawiczna aktualizacja strony internetowej Gminy.
8) Inicjowanie oddolnych działań mających na celu poprawę wizerunku Gminy.
9) Redagowanie Biuletynów Informacyjnych.
10) Prowadzenie spraw z zakresu promocji Gminy:
a) opracowywanie i wydawanie publikacji promujących walory Gminy,
b) opracowywanie materiałów do katalogów, czasopism fachowych promujących oferty inwestycyjne Gminy,
c) planowanie i zakup materiałów promocyjnych,
d) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie Gminy oraz z organizacjami ponadlokalnymi w przygotowaniu i realizacji imprez organizowanych przez Gminę oraz Gminne Jednostki Organizacyjne Gminy,
e) promocja Gminy na targach gospodarczych i turystycznych (współpraca z innymi organizacjami)
f) promowanie potencjału, osiągnięć i działań Gminy w kraju i za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i Jednostkami Organizacyjnymi Gminy w zakresie promocji,
g) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych,
h) współpraca z prasą lokalną, krajową, radiem i telewizją.
11) Nadzór i organizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych i regionalnych.
12) Nadzór nad opracowywaniem projektów i planów rozwoju kultury, sportu w Gminie oraz koordynacja ich wdrażania.
13) Tworzenie warunków rozwoju twórczości artystycznej i działań w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
14) Reprezentowanie Urzędu na spotkaniach i konferencjach, sporządzanie notatek, protokołów, wniosków oraz decyzji, koordynacja realizacji zapisów w notatkach i protokołach.
15) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno - archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo - odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Zbigniew Derbin

Kierowca autobusu szkolnego

1) Obsługa autobusu,
2) Świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół wg ustalonego harmonogramu,
3) Świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki, obozy wg zamówień złożonych przez dyrektorów szkół i dyspozycji bezpośrednio przełożonego,
4) Dbanie o dobry stan techniczny pojazdu i jego zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzenie wykonywanie codziennych przeglądów sprawności technicznej, wykonywanie drobnych napraw,
5) Utrzymywania autobusu w ciągłej gotowości i stałej sprawności do wyjazdu,
6) Sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem przewożonych uczniów,
7) Wykonywanie sezonowych prac odśnieżania, kierowanie ciągnikiem,
8) Wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych remontów pociągających skutki finansowe,
9) Codzienne sprawdzanie stanu paliwa w zbiorniku, stanu oleju w silniku, sprawdzanie płynu chłodniczego oraz ciśnienia w ogumieniu pojazdu,
10) Obsługa techniczna autobusu wg zasad podanych w instrukcji fabrycznej,
11) utrzymywanie w czystości podwozia, nadwozia pojazdu oraz usuwanie śladów korozji i stosowanie zabezpieczeń przed jej działaniem,
12) Comiesięczne rozliczanie się z zakupionego i zużytego paliwa oraz innych płynów, smarów, narzędzi i itp.,
13) Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:
 Aktualność dowodu rejestracyjnego (terminy przeglądów technicznych autokaru),
 Aktualność ubezpieczenia OC pojazdów samochodowych i NW kierowców,
 Aktualność kart drogowych,
14) Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Burmistrza i Sekretarza lub pracownika nadzorującego.

Mariusz Pniewski

Kierowca autobusu szkolnego

1) Obsługa autobusu,
2) Świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół wg ustalonego harmonogramu,
3) Świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki, obozy wg zamówień złożonych przez dyrektorów szkół i dyspozycji bezpośrednio przełożonego,
4) Dbanie o dobry stan techniczny pojazdu i jego zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzenie wykonywanie codziennych przeglądów sprawności technicznej, wykonywanie drobnych napraw,
5) Utrzymywania autobusu w ciągłej gotowości i stałej sprawności do wyjazdu,
6) Sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem przewożonych uczniów,
7) Wykonywanie sezonowych prac odśnieżania, kierowanie ciągnikiem,
8) Wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych remontów pociągających skutki finansowe,
9) Codzienne sprawdzanie stanu paliwa w zbiorniku, stanu oleju w silniku, sprawdzanie płynu chłodniczego oraz ciśnienia w ogumieniu pojazdu,
10) Obsługa techniczna autobusu wg zasad podanych w instrukcji fabrycznej,
11) utrzymywanie w czystości podwozia, nadwozia pojazdu oraz usuwanie śladów korozji i stosowanie zabezpieczeń przed jej działaniem,
12) Comiesięczne rozliczanie się z zakupionego i zużytego paliwa oraz innych płynów, smarów, narzędzi i itp.,
13) Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:
 Aktualność dowodu rejestracyjnego (terminy przeglądów technicznych autokaru),
 Aktualność ubezpieczenia OC pojazdów samochodowych i NW kierowców,
 Aktualność kart drogowych,
14) Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Burmistrza i Sekretarza lub pracownika nadzorującego.

Stanisław Przybyłkiewicz

Kierowca autobusu szkolnego

1) Obsługa autobusu,
2) Świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół wg ustalonego harmonogramu,
3) Świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki, obozy wg zamówień złożonych przez dyrektorów szkół i dyspozycji bezpośrednio przełożonego,
4) Dbanie o dobry stan techniczny pojazdu i jego zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzenie wykonywanie codziennych przeglądów sprawności technicznej, wykonywanie drobnych napraw,
5) Utrzymywania autobusu w ciągłej gotowości i stałej sprawności do wyjazdu,
6) Sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem przewożonych uczniów,
7) Wykonywanie sezonowych prac odśnieżania, kierowanie ciągnikiem,
8) Wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych remontów pociągających skutki finansowe,
9) Codzienne sprawdzanie stanu paliwa w zbiorniku, stanu oleju w silniku, sprawdzanie płynu chłodniczego oraz ciśnienia w ogumieniu pojazdu,
10) Obsługa techniczna autobusu wg zasad podanych w instrukcji fabrycznej,
11) utrzymywanie w czystości podwozia, nadwozia pojazdu oraz usuwanie śladów korozji i stosowanie zabezpieczeń przed jej działaniem,
12) Comiesięczne rozliczanie się z zakupionego i zużytego paliwa oraz innych płynów, smarów, narzędzi i itp.,
13) Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:
 Aktualność dowodu rejestracyjnego (terminy przeglądów technicznych autokaru),
 Aktualność ubezpieczenia OC pojazdów samochodowych i NW kierowców,
 Aktualność kart drogowych,
14) Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Burmistrza i Sekretarza lub pracownika nadzorującego.

Marek Koziarski

Kierowca ciągnika

1) Obsługa ciągnika,
2) Dbanie o dobry stan techniczny ciągnika i jego zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzenie i wykonywanie codziennych przeglądów sprawności technicznej, wykonywanie drobnych napraw,
3) Utrzymanie w czystości ciągnika, usuwanie śladów korozji i wykonywanie zabezpieczeń przed ich działaniem,
4) Wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych remontów pociągających skutki finansowe,
5) Rozliczanie się z pobranego paliwa oraz innych płynów, smarów, narzędzi itp.(co najmniej raz w miesiącu),
6) Wykonywanie prac ciągnikiem i sprzętem towarzyszącym na rzecz Gminy,
7) Utrzymanie przejezdności dróg gminnych, a w razie potrzeby także innych dróg, a szczególnie zakrętów w okresie zimowym,
8) Opróżnianie i wywóz kontenerów na śmieci oraz koszy ulicznych,
9) Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:
 aktualność dowodu rejestracyjnego (terminy przeglądów technicznych ciągnika),
 aktualność ubezpieczenia OC ciągnika i NW kierowców,
 aktualność kart drogowych
10) Zbieranie opłaty targowej i rozliczanie się z niej,
11) Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń Burmistrza i Sekretarza lub pracownika nadzorującego.

Marek Boniewski

Konserwator

1) Przeprowadzanie drobnych napraw i konserwacji w budynku Urzędu i obiektach sportowych oraz utrzymanie tych obiektów w stałej sprawności,
2) Wykonywanie sezonowych prac polegających na odśnieżaniu wokół Urzędu, posypywaniu piaskiem w okresie zimowym chodników wokół Urzędu.
3) Kierowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
4) Dbanie o powierzony sprzęt do wykonywania napraw i konserwacji,
5) Wykonywanie czynności porządkowych wokół budynku Urzędu, koszenie traw, zgrabianie liści, podlewanie i nawożenie roślin,
6) Sprzątanie przystanków autobusowych,
7) Zbieranie opłaty targowej i rozliczanie się z niej,
8) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza i Sekretarza lub pracownika nadzorującego.

Alina Krygielska

Stanowisko sprzątaczki

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2017 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Marczewski
Ilość wyświetleń: 913
12 października 2017 13:01 Tomasz Lewandowski - Dodanie stanowiska: Stanowisko sprzątaczki.
12 października 2017 13:00 Tomasz Lewandowski - Dodanie stanowiska: Konserwator.
12 października 2017 12:59 Tomasz Lewandowski - Aktualizacja danych stanowiska: Kierowca ciągnika.
Realizacja: IDcom.pl