Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Referaty

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowiska:

Anna Pośpiech

Stanowisko specjalisty d/. zamówień publicznych

1) Przygotowywanie i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą: Prawo Zamówień Publicznych,
2) Kompleksowa obsługa prowadzonych postępowań przetargowych,
3) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozstrzyganiem postepowań przetargowych,
4) Dokumentowanie czynności komisji przetargowej i przebiegu postępowania,
5) Sporządzanie projektów SIWZ i innych dokumentów,
6) Przekazywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
7) Stosowanie wszelkich procedur, instrukcji oprogramowania obowiązujących i używanych w obszarze zamówień,
8) Raportowanie do Burmistrza w zakresie prowadzonych postępowań,
9) Archiwizacja dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
10) Prowadzenie aktualizacji strony BIP Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck z zakresu realizowanych spraw na stanowisku pracy,
11) Współpraca ze stanowiskami pracy, których dotyczyło będzie prowadzone zamówienie,
12) Nadzorowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym postępowań dotyczących zaopatrywania Urzędu w środki i artykuły biurowe, sprzęt biurowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędu oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji w tym zakresie, dokonywanie zakupu herbaty , mydła i ręczników dla pracowników Urzędu.
13) Wyodrębnianie wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetu oraz klasyfikowanie do obszarów tematycznych i kodów wydatków strukturalnych.
14) Przygotowywanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
15) Przygotowywanie i ogłaszanie konkursów związanych z udzielaniem dotacji na sport.
16) Weryfikacja wydatkowania przydzielonych dotacji na sport.
17) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrzai Sekretarza Miasta i Gminy.

Leszek Wróblewski

Pełnomocnik Burmistrza d/s profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w Gminie

1) Zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2) prowadzenie spraw i podejmowanie decyzji z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Placówce Wsparcia Dziennego „PROMYK” w Glinojecku to jest ustalanie zakresu ich obowiązków,
W ramach omawianych zadań mieści się również powierzanie innych prac w oparciu o umowy cywilno-prawne. Realizacja powyższych obowiązków odbywa się zgodnie z upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,
3) prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „PROMYK” w Glinojecku na warunkach określonych tak jak dla opiekuńczych placówek wsparcia dziennego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczychi sprawowanie opieki nad wychowankami,
4) udzielanie rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi i narkomanią pomocy psychospołecznej ,
5) prowadzenie profilaktyki informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
6) prowadzenie stałej współpracy z instytucjami i osobami fizycznymi służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
7) przygotowywanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nadzór nadrealizacją tych programów,
8) przygotowywanie posiedzeń i obsługa kancelaryjna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu,
10) prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,
11) prowadzenie usług terapeutycznych tj. udzielanie świadczeń w zakresie profilaktyki- uzależnienia, przemoc oraz pomoc osobom współuzależnionym,
12) Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Zespole Szkół w Ościsłowie ( każda środa w tygodniu).
13) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodniez obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo-odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Barbara Mioduszewska

Stanowisko pracy d/s prowadzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "PROMYK" w Glinojecku

1) Aktywne uczestniczenie w realizowanym w placówce procesie socjoterapii dzieci,
2) Organizuję pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dziećmi
3) Pozostawanie w stałym kontakcie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka,
4) Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
5) Sprawowanie opieki nad dziećmi przychodzącymi do świetlicy,
6) Prowadzenie ewidencji osób uczęszczających na zajęcia świetlicowe,
7) Organizowanie zajęć sportowych, plastycznych i innych,
8) Organizowanie konkursów plastycznych, sportowych, sprawdzianów wiedzy,pomoc w odrabianiu lekcji,
9) Wspieranie w rozwoju talentów i umiejętności dzieci,
10) Organizowanie czasu wolnego, prowadzenie tematycznych zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży,
11) Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.),
12) Nadzorowanie i utrzymanie porządku wokół obiektu i na jego terenie,
13) Wykonywanie innych zadań na polecenie Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dorota Kraśniewska

Stanowisko pracy d/s prowadzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego

1) Aktywne uczestniczenie w realizowanym w placówce procesie socjoterapii dzieci,
2) Organizuję pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dziećmi
3) Pozostawanie w stałym kontakcie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka,
4) Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
5) Sprawowanie opieki nad dziećmi przychodzącymi do świetlicy,
6) Prowadzenie ewidencji osób uczęszczających na zajęcia świetlicowe,
7) Organizowanie zajęć sportowych, plastycznych i innych,
8) Organizowanie konkursów plastycznych, sportowych, sprawdzianów wiedzy,pomoc w odrabianiu lekcji,
9) Wspieranie w rozwoju talentów i umiejętności dzieci,
10) Organizowanie czasu wolnego, prowadzenie tematycznych zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży,
11) Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.),
12) Nadzorowanie i utrzymanie porządku wokół obiektu i na jego terenie,
13) Wykonywanie innych zadań na polecenie Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Bożena Marchel-Potrzuska

Radca Prawny

1) Udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa,
2) Przygotowywanie pism i dokumentów w tym pism procesowych i pism do organów administracji,
3) Zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi,
4) Przygotowywanie projektów umów,
5) Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Gminy,
6) Wskazywanie uchybień w działalności organów Gminy i Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
7) Uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
8) Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych Burmistrza Miasta i Gminy oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej,
9) Przygotowywanie projektów umów długoterminowych dotyczących realizacji zadań gminnych,
10) Wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy,
11) Udzielanie porad prawnych, nieposiadającym obsługi prawnej, jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy, a także mieszkańcom Gminy,
12) Udział w sesjach Rady Miejskiej,
13) Opiniowanie umówcywilnoprawnych zawieranych przez Burmistrza,
14) Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Gminy.
Dokument wytworzony przez: Referat Współpracy Inwestycji i Projektów Unijnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Lewandowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2017 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Lewandowski
Ilość wyświetleń: 859
12 października 2017 13:15 Tomasz Lewandowski - Dodanie stanowiska: Radca Prawny.
12 października 2017 13:14 Tomasz Lewandowski - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko pracy d/s prowadzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego .
12 października 2017 13:14 Tomasz Lewandowski - Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s prowadzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "PROMYK" w Glinojecku.
Realizacja: IDcom.pl