Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Referaty

Referat Finansowy

1. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami do uchwały oraz projektów zmian w budżecie.
2. Opacowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.
3. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb RIO, Rady, Burmistrza, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, NIK, Urzędu Statystycznego.
4. Nadzór nad realizacją budżetu.
5. Przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowej w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych.
6. Prowadzenie rachunkowości własnej jednostki oraz rachunkowości instytucji kultury, oświaty, GFOŚ i GW.
7. Windykacja należności majątkowych Budżetu Gminy.
8. Sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Gminy oraz bilansów.
9. Ewidencja majątku Urzędu oraz przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji majątku.
10. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat radnych.
11. Dokonywanie wymiaru, poboru podatków i opłat:
- podatku rolnego, leśnego,
- podatku od posiadania psów,
- podatku od nieruchomości, opłatu targowej, opłaty od środków transportowych, opłaty skarbowej.
12. Prowadzeni spraw w zakresie ulg, odroczeń, umozeń w zakresie podatków i opłat lokalnych.
13. Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych dla których organem podatkowym jest Urząd Skarbowy, a stanowiących dochody podatkowe budżetu Gminy.
14. Prowadzenie kontroli podatkowej.
15. Prowadzenie windykacji podatku od środków transportowych.
16. Nadzór nad egzekucją administracyjną podatków i opłat lokalnych.
17. Planowanie wydatków Urzędu.
18. Współpraca z RIO i Urzędem Statystycznym.
19. Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.

Stanowiska:

Celina Czerska

Skarbnik Miasta i Gminy

Zadania wynikające z pełnienia funkcji Kierownika Referatu:
1) Kierowanie pracą Referatu w celu zapewnienia skuteczności i sprawności jego działania.
2) Prawidłowe planowanie i organizowanie pracy Referatu.
3) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań Referatu oraz podległych pracowników.
4) Koordynowanie wykonania obowiązków wynikających z ustaw, innych przepisów prawnych oraz Uchwał Rady Miejskiej.
5) Przedkładanie Sekretarzowi propozycji powierzenia określonych obowiązków pracowników Referatu.
6) Posiadanie kompetentnej wiedzy o zagadnieniach realizowanych przez Referat. Pomaganie pracownikom w rozwiązywaniu spraw trudnych, zawiłych wymagających konsultacji.
7) Reagowanie na przypadki niewłaściwego zachowania się pracownika wobec petenta.
8) Wnioskowanie w sprawach nagradzania i karania pracowników Referatu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) Przygotowywanie projektu budżetu Gminy oraz jego zmian w trakcie roku budżetowego oraz opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) Przekazywanie pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych.
3) Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
4) Monitorowanie gospodarki finansowej Miasta i Gminy oraz nadzór nad analizą wykorzystania środków finansowych.
5) Sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich analiz.
6) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu.
7) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki majątkowej, rachunkowości i finansów Miasta i Gminy.
8) Organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
9) Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza oraz materiałów do przygotowania uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej w sprawach spraw dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.
10) Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych, wnioski Komisji Rady i postulatów ludności oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.
11) Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
12) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
13) Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego,lokat, negocjacji kredytów itp.
14) Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych Gminie jednostek pomocniczych (sołectw)
15) Nadzór nad sporządzaniem i rozliczaniem deklaracji podatkowych, ZUS i innych związanych z realizacją projektu oraz kontakty z ZUS i Urzędem Skarbowym.
16) Obsługa audytów i kontroli.
17) Nadzór nad sporządzaniem dokumentów księgowych w tym:
A) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym,
B) dekretowanie dokumentów księgowych
C) weryfikację zgodności faktur z zawartymi umowami
18) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Wojewódzkim, Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie rozliczania dotacji na zadania zlecone i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
29) Podpisywanie
1. umów i oświadczeń wymagających z mocy przepisów szczególnych jego kontrasygnaty
2. pism i wszelkiej korespondencji wynikających z zakresu swojego działania, a w szczególności w sprawach określonych w ustawie o finansach publicznych,
3. pism w innych sprawach powierzonych do wykonania przez Burmistrza, a nie zastrzeżonych do osobistego podpisu przez Burmistrza,
4. wniosków w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie potwierdzenia zabezpieczenia środków w Budżecie.
20) Zapewnienie prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowych.
22) Prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych na Skarbnika Miasta i Gminy (głównego księgowego budżetu) przez ustawę o finansach publicznych:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
22) Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza.
23) Prowadzenie, gromadzenie i archiwizacja wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno –archiwalnymi. Przekazywanie uporządkowanej dokumentacji spisami zdawczo – odbiorczymi akt do archiwum zakładowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
24) Aktualizacja i uzupełnianie materiałów umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na BIP.
25) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrza.

Nina Matuszewska

Stanowisko pracy d/s realizacji zadań głównego księgowego oświaty

Planowanie i prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej w oparciu o jednostkowe budżety szkół i przedszkola w tym:
1) Prowadzenie ewidencji zmian budżetu obsługiwanych jednostek oświatowych w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.
2) Sprawdzanie wydatków pod względem zgodności z planem finansowym i zamieszczanie odpowiedniej adnotacji na dokumentach oraz przygotowywanie zmian w budżecie.
3) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym szkoły, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.
4) Przekazywanie stałej informacji dla dyrektorów obsługiwanych jednostek o stanie realizacji planów finansowych, współpraca z Dyrektorami placówek oświatowych przy sporządzaniu planów finansowych na dany rok budżetowy .
5) Rozliczanie dotacji dla szkół i przedszkoli, stypendiów oraz prowadzenie rozliczeń z innymi gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy.
6) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych obsługiwanych jednostek oświatowych, koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych szkół i przedszkoli.
7) Nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń w zakresie kontroli wpłat za żywienie i opłaty stałe w szkołach i w placówkach przedszkolnych.
8) Nadzorowanie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego i ZFŚS dotyczącego pożyczek mieszkaniowych.
9) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
10) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11) Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków strukturalnych jednostek oświatowych.
12) Sporządzenie rocznych informacji podatkowych do udzielonej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
13) Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do sprawozdań z wykonania budżetu i projektowania budżetu.
14) Obsługa finansowo-księgowa Liceum Ogólnokształcącego w Glinojecku: prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencja dochodów i wydatków.
15) Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
16) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

Ewelina Jasiulewicz

Stanowisko pracy d/s księgowości jednostek oświatowych

1) Ewidencja syntetyczna dochodów i wydatków budżetu obsługiwanych jednostek oświatowych.
2) Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont.
3) Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.
4) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym
5) Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz co miesięczna analiza i kontrola kont analitycznych
6) Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunków obsługiwanych jednostek oświatowych.
7) Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych
8) Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych dotacji podlegających rozliczeniu
9) Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont
10) Terminowe przygotowywanie przelewów w zakresie faktur, rachunków, list wypłat i innych dokumentów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów.
11) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych obsługiwanych jednostek oświatowych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Finansów, za pomocą systemu SIO Bestia.
12) Prowadzenie klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdań.
13) Sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach występowania.
14) Dokonywanie innych potrąceń z wynagrodzeń, współpraca z komornikami i sądami w zakresie dotyczącym zajęcia wynagrodzeń.
15) Sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
16) Prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz obsługa finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego i ZFŚS dotyczącego pożyczek mieszkaniowych.
17) Rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym.
18) Dekretowanie i ewidencja księgowa deklaracji VAT z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej.
19) Comiesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym.
20) Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT.
21) Wyliczanie i sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
22) Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu.
23) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

Wiesława Bogusławska

Stanowisko pracy d/s księgowości jednostek oświatowych

1) Ewidencja syntetyczna dochodów i wydatków budżetu obsługiwanych jednostek oświatowych.
2) Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont.
3) Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.
4) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym
5) Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz co miesięczna analiza i kontrola kont analitycznych
6) Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunków obsługiwanych jednostek oświatowych.
7) Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych
8) Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych dotacji podlegających rozliczeniu
9) Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont
10) Terminowe przygotowywanie przelewów w zakresie faktur, rachunków, list wypłat i innych dokumentów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów.
11) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych obsługiwanych jednostek oświatowych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Finansów, za pomocą systemu SIO Bestia.
12) Prowadzenie klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdań.
13) Sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach występowania.
14) Dokonywanie innych potrąceń z wynagrodzeń, współpraca z komornikami i sądami w zakresie dotyczącym zajęcia wynagrodzeń.
15) Sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
16) Prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do rachunku wyodrębnionego „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz obsługa finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego i ZFŚS dotyczącego pożyczek mieszkaniowych.
17) Rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym.
18) Dekretowanie i ewidencja księgowa deklaracji VAT z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej.
19) Comiesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym.
20) Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT.
21) Wyliczanie i sporządzanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
22) Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu.
23) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

Ewa Janiszewska

Stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej i opłat lokalnych

1) Prowadzenie ewidencji księgowej wpłat podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych – księgowanie wpłat na poszczególnych kontach indywidualnych podatników, miesięczne uzgadnianie wpływów.
2) Prowadzenie ewidencji księgowej opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – księgowanie wpłat na poszczególnych kontach indywidualnych podatników, miesięczne uzgadnianie wpływów.
3) Księgowanie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.
4) Miesięczne uzgodnienie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej wpływów z tytułu podatków i opłat.
5) Kontrola kont księgowych oraz uzgadnianie sald.
6) Sporządzanie i przekazywanie informacji o należnych dochodach z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, naliczanie i odprowadzanie wpłat na rzecz Izby Rolniczej .
7) Prowadzenie postępowań w/s określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków lokalnych, przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat.
8) Dokonywanie kwartalnych przypisów odsetek od zaległości.
9) Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10) Obliczanie wynagrodzenia – prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych
i sporządzanie list.
11) Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
12) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.
13) Prowadzenie postępowań w sprawach podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz terminowe i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego.
14) Księgowanie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.
15) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.
16) Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw- w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi

Paweł Figórski

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, windykacji i egzekucji podatków i opłat lokalnych

1) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w sprawie ustalania inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2) Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych w oparciu o aktualne przepisy
i uchwały Rady.
3) Zakładanie i prowadzenie obowiązujących rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów, rejestrów podań i odwołań w sprawach podatkowych od osób fizycznych i prawnych.
4) Prowadzenie ewidencji podatników i bieżąca aktualizacja danych.
5) Przyjmowanie deklaracji podatkowych, analiza i kontrola ich prawidłowości.
6) Pomoc przy rozliczaniu sołtysów i inkasentów z zainkasowanych należności podatkowych.
7) Bieżące dokonywanie przypisów i odpisów w rejestrze zobowiązania pieniężnego oraz ich uzgadnianie z księgowością podatkową.
8) Terminowe wyliczanie skutków finansowych z tytułu udzielonych ulg ustawowych, zaniechań poboru podatków oraz skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Miejską w zakresie: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji w zakresie skutków finansowych.
9) Terminowe rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożeń na raty, zaniechanie poboru zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie ewidencji podań w sprawach ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenia na raty
10) Przygotowywanie decyzji w sprawach podatkowych, w tym w zakresie stosowania ulg, umorzeń, odroczenia terminów płatności podatków ( w tym w zakresie pomocy publicznej i de minimis oraz przyznawanych na podstawie ustawy o podatku rolnym).
11) Sporządzanie i przekazywanie z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, albo informacji o nie udzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym
12) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz wszelkich zaświadczeń w zakresie podatków.
13) Bieżąca analiza zaległości i terminowe podejmowanie czynności egzekucyjnych w przypadku nieuregulowania w terminie dochodów budżetu gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych egzekucyjnych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, przygotowanie dokumentacji do wpisów na hipoteki.
14) Prowadzenie bieżącej korespondencji z KRUS.
15) Prowadzenie postępowań w sprawach podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz terminowe i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego.
16) Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw- w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi
17) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności

Katarzyna Łukaszewska

Stanowisko pracy d/s wydatków budżetowych

1) Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont oraz bieżąca analiza zrealizowanych wydatków, w stosunku do wielkości planowanych.
2) Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych.
3) Prowadzenie klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzanie sprawozdań.
4) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym oraz sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów.
5) Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunków Urzędu.
6) Terminowe sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OŚ-4g.
7) Prowadzenie księgowych urządzeń analitycznych do wyodrębnionych rachunków: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
8) Naliczanie kar umownych wynikających z umów i ich windykacja.
9) Rozliczanie i zatwierdzanie delegacji służbowych pod względem formalno-rachunkowym.
10) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych.
11) Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych dotacji podlegających rozliczeniu
12) Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont.
13) Prowadzenia ewidencji wniesionych depozytów, w tym w szczególności księgowanie wpłat wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, terminowe zwroty wadium i zabezpieczeń, również zabezpieczeń wniesionych w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych.
14) Prowadzenie ewidencji i księgowości Gminy, jako organu: dekretowanie dokumentów księgowych organu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont.
15) Terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnych dochodów na rachunek Wojewody.
16) Terminowe dokonywanie przelewów rat oraz odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obsługa obligacji w zakresie wykupu.
17) Sporządzanie miesięcznego sprawozdania jednostkowego z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. (jako jednostki budżetowej i jako organu).
18) Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu.
19) Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
20) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

Marcelina Kocot

Stanowisko pracy d/s dochodów budżetowych

1) Ewidencja syntetyczna i analityczna oraz prowadzenie księgowości i windykacji dochodów z tytułu:
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
b) czynsze mieszkaniowe i za lokale użytkowe
c) opłata za użytkowanie wieczyste
d) wpływy ze sprzedaży mienia
e) inne dochody gminy, które podlegają ewidencji i rozliczeniu podatku VAT
f) zajęcie pasa drogowego,
g) opłata planistyczna.
2) Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie ewidencjonowanych dochodów oraz porównywanie i kontrolowanie ich realizacji w budżecie.
3) Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont.
4) Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT.
5) Terminowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT.
6) Systematyczna kontrola wpływu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w celu terminowego wystawienia faktury VAT.
7) Dekretowanie i ewidencja księgowa deklaracji VAT z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej.
8) Comiesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej zbiorczej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym, współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT.
9) Rozliczanie dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące.
10) Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę.
11) Prowadzenie rozliczeń Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Glinojecku wynikającym z zawartych umów o zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami komunalnymi.
12) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – czeków gotówkowych, druki opłaty targowej.
13) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.
14) Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw - w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
15) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

Aldona Krajewska

Stanowisko pracy d/s płac i księgowości instytucji kultury

1) Prowadzenie rachuby wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Glinojecku, pracowników interwencyjnych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w tym:
a) naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów, naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasiłków chorobowych oraz innych należności, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów w/z płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych z ZUS w programie zatwierdzonym do stosowania w urzędzie, sporządzanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę,
b) naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
e) sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzania składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach występowania,
f) dokonywanie innych potrąceń z wynagrodzeń, współpraca z komornikami i sądami w zakresie dotyczącym zajęcia wynagrodzeń,
g) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS, sporządzanie raportów ZUS RMUA,
h) przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3,
i) sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
j) sporządzanie rocznych informacji podatkowych oraz rozliczenia roczne pracowników do Urzędu Skarbowego,
k) załatwianie innych spraw z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych pracowników, zleconych przez Skarbnika Gminy.
2) Prowadzenie ewidencji i księgowości jednostek kultury, dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont.
3) Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna tych kont
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym
5) Obsługa wypłat diet Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy i sołtysów.
6) Rozliczanie ryczałtów pracowników korzystających z samochodów prywatnych do celów służbowych oraz sporządzenie list do wypłaty.
7) Wypłata i rozliczanie zaliczek bankowych pracowników.
8) Sporządzanie przelewów bankowych wydatków urzędu na podstawie zatwierdzonychi opisanych dokumentów księgowych.
9) Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu oraz wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku.
10) Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych a także teczek prowadzonych spraw- w terminach i w sposób przewidziany przepisami ogólnymi i wewnętrznymi.
11) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

Wiesława Obidzińska

Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej i funduszu sołeckiego 1/2 etatu

1) Sporządzanie rozliczeń z paliwa zużytego przez autobusy.
2) Rozliczanie inkasentów z poboru opłaty targowej.
3) Wystawianie obciążeniowych not księgowych dotyczących dochodów Gminy.
4) Rozliczanie rozmów telefonicznych oraz obciążanie pracowników za rozmowy telefoniczne.
5) Obsługa funduszu sołeckiego:
– sprawdzanie wniosków sołectw dotyczących funduszu sołeckiego,
– prowadzenie ewidencji wydatków z podziałem na sołectwa,
– przygotowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu z zakresu wydatków z funduszu sołeckiego
– przekazywanie wojewodzie informacji wysokości przypadających sołectwu środków funduszu sołeckiego oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim,
6) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

Joanna Markwat

Inspektor d/s oświaty i księgowości budżetowej

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5532
14 stycznia 2019 14:58 Tomasz Lewandowski - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor d/s oświaty i księgowości budżetowej.
14 stycznia 2019 14:57 Tomasz Lewandowski - Dodanie stanowiska: Inspektor ds oświaty i księgowości budżetowej.
14 stycznia 2019 14:55 Tomasz Lewandowski - Usunięcie stanowiska: Stanowisko pracy d/s organizacji oświaty.
Realizacja: IDcom.pl