Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Aktualności zobacz archiwum »

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ogłasza nabór na kandydatów do Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

                                                                                          Glinojeck, dnia  28 marzec 2012 rok

OŚ 7003.6.2012

 

 O G Ł O S Z E N I E

                             Burmistrza  Miasta i Gminy Glinojeck.

            Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ogłasza nabór na kandydatów do Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej  Spółka z o.o.

w Glinojecku.

Kandydat do Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące wymagania:

1)    zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych ( art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz.U.

z 1997 roku Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami ),

2)    wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

3)    znajomość specyfiki  przedmiotu działalności Spółki,

4)    znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych,

5)    nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych.

Kandydat na członka do Rady Nadzorczej, urodzony przed 1 sierpnia 1972 roku

w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007 roku nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami ) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Oferty ( zgłoszenie i oświadczenie lustracyjne ) wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia i wykształcenie  należy składać  w terminie do dnia

27 kwietnia 2012 roku  do godz. 1600  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck- pokój nr 1, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck.

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną w podanym wyżej terminie oraz będą spełniały wymogi formalne. Kandydatom, którzy odpowiedzą na zgłoszenie, a nie zostaną wybrani, nie przysługuje prawo odwołania się.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zastrzega sobie  możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz wybór do rady nadzorczej osoby spoza zgłoszonych w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje uzupełniające:

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ).

                                                                                          Glinojeck, dnia  28 marzec 2012 rok

OŚ 7003.6.2012

 

 O G Ł O S Z E N I E

                             Burmistrza  Miasta i Gminy Glinojeck.

            Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ogłasza nabór na kandydatów do Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej  Spółka z o.o.

w Glinojecku.

Kandydat do Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące wymagania:

1)    zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych ( art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz.U.

z 1997 roku Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami ),

2)    wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

3)    znajomość specyfiki  przedmiotu działalności Spółki,

4)    znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych,

5)    nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych.

Kandydat na członka do Rady Nadzorczej, urodzony przed 1 sierpnia 1972 roku

w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007 roku nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami ) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Oferty ( zgłoszenie i oświadczenie lustracyjne ) wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia i wykształcenie  należy składać  w terminie do dnia

27 kwietnia 2012 roku  do godz. 1600  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck- pokój nr 1, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck.

Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną w podanym wyżej terminie oraz będą spełniały wymogi formalne. Kandydatom, którzy odpowiedzą na zgłoszenie, a nie zostaną wybrani, nie przysługuje prawo odwołania się.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zastrzega sobie  możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz wybór do rady nadzorczej osoby spoza zgłoszonych w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje uzupełniające:

Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ).

Data wytworzenia dokumentu: 03.04.2012
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2012 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Rzemieniewski
Ilość wyświetleń: 1323
03 kwietnia 2012 11:37 Cezary Rzemieniewski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl