Urząd Gminy Glinojeck

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE GLINOJECK

Działając na podstawie uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu w

 Gminie Glinojeck

 

W  otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć  kluby sportowe działające na terenie Gminy Glinojeck nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w §1 ust. 2 w/w Uchwały.

 

 1. I.                   Przedmiot zgłaszanych ofert:
 1. Niniejszy konkurs dotyczy ofert,  których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do:

a)      poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

b)      osiągania wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

c)      poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

d)     umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Glinojeck.

 1. W szczególności z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki na:

a)      realizację programów szkolenia sportowego;

b)      zakup sprzętu sportowego;

c)      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

d)      pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

e)      sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 

 1. II.                Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania w ramach ogłoszonego konkursu

Na realizację projektów w roku 2014 przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 140 000,00zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

 

 1. III.              Wsparcie na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje oferty realizowane w roku 2014 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania poszczególnych ofert określone zostaną w zawartych umowach.

 

 1. IV.             Warunki realizacji zadania w ramach ogłoszonego konkursu

Dotacje mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Glinojeck nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

- realizujące cel publiczny z zakresu sportu o którym mowa w punkcie I. niniejszego ogłoszenia;

- angażujące się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem Gminy przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy Glinojeck;

- zapewniające udział środków własnych na realizację zadania w wysokości co najmniej 20% wartości przedsięwzięcia.

 

 1. V.                 termin składania ofert

1.  Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, 06-450 Glinojeck, ul. Płocka 12, pok. Nr 1 (Sekretariat Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2014r. do godz. 10.00

2. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każdą ofertę

3. Koperta musi być opisana w następujący sposób:

„Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Glinojeck dla klubu sportowego
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy”.

 

 1. VI.             Wymagane dokumenty
 1. Prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Aktualny statut
 4. Do wniosku należy dołączyć: listę szkolonych zawodników i kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania.
 5. Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 
  z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie
  z zapisem w statucie.
 6. Projekt złożony po terminie określonym w pkt. V ppkt. 1 niniejszego ogłoszenia lub na formularzu innym niż stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011r. będzie odrzucony z procedury konkursowej.

 

 1. VII.          Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty
 1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty terminu na ich składanie.
 2. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
 3. Kryteria formalne oceny:

- wniosek złożony przez podmiot uprawniony,

- prawidłowo wypełniony formularz wzoru wniosku,

- złożone dokumenty o których mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia.

4. Kryteria merytoryczne:

- zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. I ppkt 1 niniejszego ogłoszenia

- znaczenie zadania dla Gminy Glinojeck,

- ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- analizę wykonania zadań zleconych  podmiotowi  dotowanemu w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w latach poprzednich,

5. oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

- niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

- złożenie oferty po terminie;

- złożenie  formularza oferty  bez wymaganych załączników,

- złożenie oferty w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursu
tj. np. przesłanie faksem, drogą elektroniczną),

- złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu
o konkursie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

- złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

- złożenie oferty nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.

6. Komisja Konkursowa powołana na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck:

- dokona wstępnej oceny złożonych ofert pod względem formalnym,

- dokona merytorycznej oceny ofert,

- dokona wyboru najkorzystniejszych ofert oraz  podziału środków i przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.

 

 1. VIII.       Przekazanie dotacji

Dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, na rachunek bankowy Wnioskodawcy
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. IX.             Ogłoszenie wyników
 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń;
 2. Wnioskodawcy projektów zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu.

 

 1. X.                Postanowienia końcowe
 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Od decyzji Burmistrza o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

                      

 

 

Glinojeck, dnia 10.02.2014r.                                                  

 

 

Załączniki:

- wzór wniosku – załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck.

- wzór sprawozdania – załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej
w Glinojecku z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Pośpiech
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2014 16:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Pośpiech
Ilość wyświetleń: 656
10 lutego 2014 16:14 Anna Pośpiech - Opublikowanie dokumentu.
10 lutego 2014 16:14 Anna Pośpiech - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 lutego 2014 16:14 Anna Pośpiech - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_l.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl