Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn Modernizacja kotłowni osiedlowej w Glinojecku przy ul. Południowej 18 B.

                                                                        Glinojeck dnia   16. 12. 2009 r

OŚ 7624- 34 /09

 

 

    Obwieszczenie

                  Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

                    o zakończeniu  postępowania dowodowego

 

 

     Uprzejmie informuję,  że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

„ Modernizacja kotłowni Osiedlowej w Glinojecku „ przy ul. Południowej 18 na gruntach oznaczonych w ewidencji Nr działki 778/185 o pow. 0.1463 ha.

zostało zakończone.

Na podstawie art. 9,  art. 10 § 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 

z późniejszymi zmianami )  stronom postępowania, w terminie 14 dni  od daty otrzymania  niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz  zgłoszonych  żądań.

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania mają  możliwość  zapoznania  się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej  sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck,  pok. Nr 19  w dni robocze   w godz. od  8 00– 1600.

Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

od dnia 18. 12. 2009 r do dnia 01. 01. 2010 r ( 14 dni ).

 

 

 

Otrzymują:

1.Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku,

   ul. Ciechanowska 8 B,  06-450 Glinojeck

2. strony postępowania zgodnie z wykazem

    .................................................................

3. Burmistrz Miasta i Gminy Glinojek, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

4. Sołtys miejscowości Glinojeck  - w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

5. a/a

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Przybyłowska  Nr tel. 023 674 28 03

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elzbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2009 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1637
18 grudnia 2009 14:23 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana treści dokumnetu.
18 grudnia 2009 14:18 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl