Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn Przebudowa drogi gminnej Kondrajec Pański - Krajkowo na terenie gminy Glinojeck

Glinojeck dnia 22.12. 2009 rok

OŚ 7624-36/09

 

                                  P O S T A N O W I E N I E

 

         Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1,  74 ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ) oraz  § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko  ( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami ), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez Gminę Glinojeck przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi gminnej  Kondrajec Pański – Krajkowo”  gm. Glinojeck,

 

                                       p o s t a n a w i a m:

 

że,  dla przedsięwzięcia  pn.  „ Przebudowa drogi gminnej   Kondrajec Pański – Krajkowo” gm. Glinojeck nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                  

                                        u z a s a d n i e n i e

 

W dniu 12. 11. 2009 roku do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  planowanego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi gminnej  Kondrajec Pański – Krajkowo„ gm. Glinojeck.  Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck. Zgodnie z   § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami ) drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu  12.11. 2009  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania  zostały  poinformowane strony postępowania,  Sołtys miejscowości  Kondrajec Pański  – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem OŚ 7624-36/09 z dnia 12. 11. 2009 roku  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej  Kondrajec Pański - Krajkowo, a  w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  postanowieniem  RDOŚ-14-WOOŚ-II-BS-6614-120/09    z dnia 10. 12. 2009 roku ( data wpływu 16. 12. 2009 roku ) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kondrajec Pański- Krajkowo, gm. Glinojeck nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię ZNS.712-118/236 /09 z dnia 24.11.  2009 roku (data wpływu 02. 12.2009 roku ) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz przedmiotowych uzgodnień wynika że:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na  przebudowie drogi  gminnej klasy „D” na terenie działki nr ewid. 164/1  obręb Kondrajec pański ( jednostka ewidencyjna Glinojeck ). Prace modernizacyjne będą prowadzone na odcinku ok. 0.85 km. W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o nawierzchni bitumicznej ( potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ). Nawierzchnia jezdni wynosi śr. 4.00 m. szerokości. Cały odcinek tej drogi w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym, częściowo zdeformowany. Lokalne wyboje są w nawierzchni i poboczach. W tej części drogi z tego powodu powstają zastoiska wodne.

Prace drogowe na w/opisanym odcinku drogi ograniczą się w ramach własności do istniejącego pasa drogowego i do obrębu działki będącej w zarządzie Gminy Glinojeck. Zakres przedsięwzięcia zostaje ograniczony do poprawy nawierzchni jezdni. Rowy przydrożne zostaną w tej części drogi odmulone na dnie i w części wykonane od podstaw, a pokryte trawą, pełnić będą w dalszym ciągu rolę obiektu podczyszczającego w stopniu spełniającym wymogi przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego. W obrębie pasa drogowego poza rowami rosną nieliczne zakrzaczenia. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Będący aktualnie w średnim stanie technicznym przedmiotowy odcinek drogi zostanie poszerzony i poddany przebudowie polegającej na:

-         wykonaniu warstwy wyrównawczej gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.,

-         ułożeniu na jezdni 4 cm. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni 3 850 m2,

-         wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni i wykonaniu renowacji roów poprzez odmulenie w dnie.

-         Szerokość pasa drogi objętej przebudową wynosi ok. 11,00 metrów.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma ryzyka wystąpienia oddziaływań skumulowanych.

Wszystkie wykorzystane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robót budowlanych. Przewiduje się, że  czas wykonywania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia będzie trwał ok. jednego miesiąca.  Materiały do wbudowania tj. kamień łamany, masa  mineralno bitumiczna dowożone będą bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i na bieżąco wbudowane w przygotowany etap  i zakres robót drogowych.

W okresie eksploatacji drogi nie będzie bieżącego wykorzystania wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Do realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinno wystąpić ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.

W trakcie eksploatacji zmodernizowanego odcinka drogi, w wyniku uzyskania poprawy równości nawierzchni i w istocie polepszenia się warunków jezdnych, zmniejszy się wielkość emisji zanieczyszczeń od poruszających się pojazdów mechanicznych.

Ponadto należy:

a.                       zapewnić na terenie placu budowy  prawidłowe przechowywanie paliw  i smarów oraz innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi,

b.                      prowadzić prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem wyłącznie w porze dziennej ( w godz.. od 6.00 do 22.00 ),

c.                       prawidłowo zagospodarować przez wykonawcę  robót odpady powstałe  w trakcie wykonywania prac drogowych takie jak:

przepracowane oleje czy niesegregowane odpady komunalne, które należy  przekazać  firmom, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi procedurę ich unieszkodliwiania.

Przebudowa przedmiotowej drogi, należy do przedsięwzięć w wyniku, którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Planowana inwestycja usytuowana jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 ze zmianami).W sąsiedztwie planowanej inwestycji ( około 500 m. w kierunku zachodnim ) zlokalizowany jest Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu, natomiast najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony  ptaków „ Dolina Wkry i Mławki” PLB 140008, znajduje się w odległości ok. 20 km. na północny zachód od planowanej inwestycji.

Otoczenie terenu pod inwestycję stanowią tereny użytkowane rolniczo.

Dla planowanej  przebudowy drogi gminnej Kondrajec Pański – Krajkowo,   nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, w pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji oraz najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. Nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Oddziaływanie będzie miało jedynie zasięg lokalny, ograniczy się do terenu, na którym będzie realizowana przebudowa drogi.

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne.

Po analizie uwarunkowań zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  i opinii sanitarnej  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie postanowił że,  dla w/opisanego przedsięwzięcia  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

         Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcompoprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Przekazano sołtysowi  miejscowości:  Kondrajec Pański – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

 

     Na niniejsze postanowienie nie przysługuje  prawo  wniesienia zażalenia.

 

Otrzymują:

1.Inwestor – Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2.Sołtys miejscowości   Kondrajec Pański – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

3. strony postępowania

  Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Warszawie,

  ul. Plac Bankowy 2,  00-095 Warszawa.

4.a/a

 

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

   ul. H. Sienkiewicza 3

   00-015 Warszawa

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

    Ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów

 

 

Sprawę prowadzi:

Elzbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1321
23 grudnia 2009 08:53 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl