Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postepowania na realizację przedsięwzięcia pnPrzebudowa drogi gminnej Kondrajec Pański - Krajkowo na terenie gminy Glinojeck

                                                         Glinojeck dnia   22.12. 2009 r

OŚ 7624- 36 /09

 

 

    Obwieszczenie

            Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

               o zakończeniu  postępowania dowodowego

 

 

     Uprzejmie informuję,  że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

„ Przebudowa drogi gminnej   Kondrajec Pański – Krajkowo” gm. Glinojeck

zostało zakończone.

Na podstawie art. 9,  art. 10 § 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 

z późniejszymi zmianami )  stronom postępowania, w terminie 14 dni  od daty otrzymania  niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz  zgłoszonych  żądań.

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania mają  możliwość  zapoznania  się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej  sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck,  pok. Nr 19  w dni robocze   w godz. od  8 00– 1600.

Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

od dnia 23. 12 2009 r do dnia 07. 01. 2010  r ( 14 dni ).

 

 

Otrzymują:

1.Inwestor – Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2.Sołtys miejscowości   Kondrajec Pański – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

3. strony postępowania

  Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Warszawie,

  ul. Plac Bankowy 2,  00-095 Warszawa.

4.a/a

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Elzbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1140
23 grudnia 2009 09:00 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl