Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o zakończeniu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Strzeszewo - Płaciszewo gm. Glinojeck

Glinojeck dnia   23.12. 2009 r

OŚ 7624- 37 /09

 

 

    Obwieszczenie

            Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

                    o zakończeniu  postępowania dowodowego

 

 

                      Na podstawie 74 ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.

z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.  ) uprzejmie informuję, 

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi gminnej   „Strzeszewo – Płaciszewo ” gm. Glinojeck  zostało zakończone.

Na podstawie art. 9,  art. 10 § 1 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 

z późniejszymi zmianami )  stronom postępowania,  w terminie 14 dni  od daty otrzymania  niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz  zgłoszonych  żądań.

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania mają  możliwość  zapoznania  się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej  sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck,  pok. Nr 19  w dni robocze   w godz. od  8 00– 1600.

Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

od dnia 24. 12 2009 r do dnia 08. 01. 2010  r ( 14 dni ).

 

Otrzymują:

1.Inwestor – Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2.Sołtys miejscowości   Strzeszewo – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

3. Sołtys miejscowości   Placiszewo – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

4. strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

5. a/a

 

 

Sprawę prowadzi:

Elzbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elzbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1304
23 grudnia 2009 11:33 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana treści dokumnetu.
23 grudnia 2009 11:32 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl