Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości, że dokumenty na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie Małej Elektrowni Wodnej, jazu i przepławki dla ryb na rzece Wkrze, w km. 79+510 w miejscowości Kondrajec szlachecki gm. Glinojeck będą wyłozone do wglądu od dnia 11. 01. 2010 roku do dnia 02. 02 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck pok. Nr 19 w godz od 8 - 16.

            

                                                                                                 Glinojeck dnia 30. 12. 2009 r

OŚ. 7624 - 38 /09

 Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 29, 30, 31, 33 ust. 1, 34, 35, 36 i 37  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami ),

                                         Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

 podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych 

w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP) zamieszczono informację o wniosku Inwestora z dnia 27. 10. 2009 roku, ( data wpływu 06.11.2009 r) znak sprawy OŚ 7624-38/09  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego Budowie Małej Elektrowni Wodnej, jazu, i przepławki dla ryb na rzece Wkrze, w km. 79+510  w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck.

 Jednocześnie informuje się że:

1.Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.

2.Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

3. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją w sprawie tj. wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, kartą informacyjną  dla przedmiotowego przedsięwzięcia,  postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz innymi dokumentami przewidzianymi prawem.

4. W/w dokumenty będą wyłożone do wglądu od dnia 11. 01. 2010 r do dnia 02. 02. 2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck pokój nr 19,  w godz. od 8 - 1600

5. Każdy  ma prawo  do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym

z udziałem społeczeństwa do zgromadzonych dokumentów będących przedmiotem postępowania

w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba U.M i G  Glinojeck, pok. Nr 19.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt. 5  jest Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.

8. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt. 5 niniejszego zawiadomienia, pozostawia się bez rozpatrzenia.

9. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

a) zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UM.i G Glinojeck

b) ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta  i przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

c) zawiadomienie ( po kilka  egzemplarzy ) przekazano wszystkim sołtysom na terenie Miasta i Gminy Glinojeck z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa

w sposób zwyczajowo przyjęty.

d) przekazano stronom postępowania.

Otrzymują:

1.                 Inwestor FAMEI s.c. Anna i Marek Piekarscy

2.     Strony postępowania wg akt sprawy

      3.   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

         ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa. 4.a/a

Do wiadomości:

1.     Wszyscy sołtysi na terenie Miasta i Gminy Glinojeck    z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa   w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sprawę prowadzi:  Elżbieta Przybyłowska Nr tel 023 674 28 – 03

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elzbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2009 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1724
31 grudnia 2009 12:54 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl