Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Garwarska: gm. Glinojeck.

                                                               Glinojeck dnia  25. 05.2010  r

OŚ. 7624 –8/2010

 

           Z A W I A D O M I E N I E

                     o    wszczęciu     postępowania administracyjnego

Zgodnie z  art. 49  i art.  61 § 4    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu  postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku  Nr 98, poz. 1071

z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. )   zawiadamiam,  że 

w dniu  24. 05.2010 roku  na wniosek  Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck  zostało  wszczęte   postępowanie w  sprawie  wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego do realizacji  przedsięwzięcia  pn.   „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Garwarska”, gm. Glinojeck,  na terenie działki ozn. Nr 297.

Liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia przekracza 20.

Informuję, że zgodnie z art. 9, art. 10 i art. 73  Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie postępowania przeglądanie akt sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Z dokumentacją można się zapoznać  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, pokój Nr 19,  codziennie ( w dni robocze ) w godzinach od 800

do 1600  w terminie od dnia 14 dni,  od dnia otrzymania  niniejszego zawiadomienia.

Wniosek Inwestora został zamieszczony w Publicznie Dostępnym Wykazie danych o  dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i udostępniony w Biuletynie informacji Publicznej.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w przedmiocie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  podano do publicznej wiadomości poprzez:

1)     wywieszono   na tablicy ogłoszeń  Urzędu,

2)     zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

    i Gminy Glinojeck,

Otrzymują :

1.Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck  

2.Sołtys miejscowości Wólka Garwarska -  w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom  (liczba stron przekracza 20) .

3. a/a 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Przybyłowska Nr tel. 023 674 28 03

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2010 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1346
25 maja 2010 11:56 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana treści dokumnetu.
25 maja 2010 11:56 Elżbieta Przybyłowska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl