Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na planowane do realizacji przedsięwzięcie - "budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem" w miejscowości Zalesie, gm. Glinojeck

                                                                                                                       Glinojeck dnia 28.09. 2010 r

OŚ 7624- 12 /2010

 

                                               Obwieszczenie

                  Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

                                                                         o zakończeniu  postępowania dowodowego

 

  Na podstawie art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.  ) uprzejmie informuję,  że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa środowiska naturalnego

w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie wodociągów i kanalizacji – budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem „ w miejscowości Zalesie, gmina Glinojeck –  zostało zakończone.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck.

Na podstawie art. 9,  art. 10 § 1 i art. 73  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 

z późniejszymi zmianami )  stronom postępowania,  w terminie 14 dni  

od daty otrzymania  niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz  zgłoszonych  żądań.

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają  możliwość  zapoznania  się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej  sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck,  pok. Nr 19  w poniedziałek w godz. 9  00 do 17 00 ,

pozostałe dni robocze   w godz. od  8 00– 1600.

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej,  wywieszono na tablicy ogłoszeń, od dnia 28. 09  2010  r do dnia 12. 10. 2010  r  ( 14 dni ).

Obwieszczenie przekazano sołtysowi miejscowości  Zalesie  w  celu  zapoznania z treścią mieszkańców sołectwa. 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca:  Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2.strony postępowania  wg akt sprawy

3.Sołtys miejscowości Zalesie   -   celem  zapoznania  z treścią postanowienia   mieszkańców. 

4. a/a

Sprawę prowadzi: Elzbieta Przybyłowska Nr tel. 023 674 28 03

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2010 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 472
01 października 2010 11:44 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl