Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na przebudowę mostu przez rzekę Wkrę w miejscowści Płaciszewo

                                                                                               Glinojeck dnia    08. 10. 2010 rok

OŚ 7624-11/10

 

                                                             P O S T A N O W I E N I E

 

         Na podstawie 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 65 ust. 2, art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 i  art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.  ),   § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko 

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami )oraz   art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000  roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez   Gminę Glinojeck  przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie  mostu przez rzekę Wkrę w miejscowści Płaciszewo”, gm. Glinojeck,

 

                                         stwierdzam:

 

dla przedsięwzięcia  pn.” Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo,” gm. Glinojeck nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                  

                                        u z a s a d n i e n i e

 

W dniu 18. 08. 2010 roku do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck wpłynął wniosek  Gminy Glinojeck o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowści Płaciszewo,”gm. Glinojeck.

Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Planowany do przebudowy  most stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345  Płaciszewo- Goszczyce. Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy wymienionej

 § 3 ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku  w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573  z późniejszymi zmianami )

 W dniu  23. 08. 2010  roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania  zostały  poinformowane strony postępowania.   Sołtys miejscowości  Płaciszewo –  w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane  rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem OŚ 7624-11/2010 z dnia 23. 08. 2010 roku  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck a  w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  postanowieniem  RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-1542/10  z dnia 28 września  2010 roku ( data wpływu 04 października 2010  roku ) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Placiszewo, gm. Glinojeck nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał opinię ZNS.712-27/ 92 /10  z dnia 26 sierpnia 2010 roku (data wpływu 30 sierpnia 2010 roku ) i stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz uzgodnień wynika że:

przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie  na  przebudowie mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck

Przedmiotowy most stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345 W placiszewo-Goszczyce. Przebudową objęty będzie odcinek od

km. 1+843,00 do km. 1+899,00 w miejscowości Płaciszewo. 

Treści niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

Istniejący most składa się z czterech przęseł wolnopodpartych o długościach, w osiach podpór po 13.85 m. co łącznie daje rozpiętość mostu 55,40 m. Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie mostu na obiekt pięcioprzęsłowy w oparciu o istniejące, wzmocnione  podpory żelbetowe, posadowione na palach, z ustrojem niosącym zespolonym z dźwigarami stalowymi i płytą żelbetową.

Projektowany most będzie miał długość ok. 60 m. i szerokość ok. 7 m.

Planowany do przebudowy most stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345 W relacji Płaciszewo-Goszczyce, umożliwia przejazd pojazdów oraz przejście pieszych przez rzekę Wkrę w tym rejonie.

Przebudowa mostu nie spowoduje kumulowania się oddziaływania przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które mogłyby szkodliwie oddziaływać na środowisko.

Do budowy mostu zostaną wykorzystane: woda, kruszywo łamane, piasek, cement, stal zbrojeniowa, mieszanki bitumiczne na nawierzchnię oraz olej napędowy.

W trakcie budowy mostu wystąpią w tym rejonie okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Oddziaływania ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisjami substancji do powietrza oraz hałasu pochodzącymi z pojazdów poruszających się po moście. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj używanego paliwa, na co zarządzający drogą nie ma wpływu.

Poprawa parametrów mostu usprawni płynność ruchu pojazdów i przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.

Odwodnienie mostu realizowane będzie powierzchniowo dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu spadków podłużnych i poprzecznych na pobocze gruntowe. Mała powierzchnia mostu powoduje , że oddziaływania na wody nie będą znaczące.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie słuzyć będzie wykonaniu odpowiedniej przeprawy mostowej przez rzekę Wkrę.

Rzeka w rejonie przeprawy ma charakter cieku naturalnego. Teren wokół mostu stanowią użytki zielone. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości ok. 300 m. Obszary wodno błotne nie występują.

Przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, poza obszarami górskimi i leśnymi.

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie będące inwestycją celu publicznego, realizowane będzie na terenie  Nadwkrzańskiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego na mocy Rozporządzenia Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 z  póź. zm. ) Na terenie tego obszaru wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego i służących obsłudze ruchu komunikacyjnego.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony siedlisk „Aleja Pachnicowa” PLH 140034, leży w odległości około 14 km w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia. Biorą pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, należy stwierdzić, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na cele ochrony obszarów Natura 2000, oraz ich spójność i integralność.

 W miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją, brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe  lub archeologiczne.

Zakres przestrzenny oddziaływania  przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia jego miejsca realizacji.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora. Nie ma również uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Zakres

oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej  oraz uzgodnieniach  pozwalają stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

Celem podjęcia przez Gminę Glinojeck,  przebudowy mosty na rzece Wkrze w miejscowości Płaciszewo jest  przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników  drogi Płaciszewo – Goszczyce.

Po analizie uwarunkowań zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  i opinii sanitarnej  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie stwierdził że,  dla w/opisanego przedsięwzięcia  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

         Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

Przekazano sołtysowi  miejscowości  Glinojeck – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

 

 

     Na niniejsze postanowienie nie przysługuje  prawo  wniesienia zażalenia.

 

Otrzymują:

1)  Wnioskodawca: Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2)strony postępowania wg akt sprawy.

3) a/a

Do wiadomości:

1)Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

    ul. Sienkiewicza 3, 00-  015 Warszawa

2)Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie

     ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3) Sołtys miejscowości Płaciszewo - celem  zapoznania  z treścią postanowienia   mieszkańców .

 

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta  Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28-03

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2010 16:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 908
11 października 2010 16:34 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl