Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na na realizacje planowanego przedsięwzięcia pn" Przebudowa mostu na rzece Wkra w miejscowości Płaciszewo" gm. Glinojeck

                                                                                                                 Glinojeck dnia 18. 10. 2010 r

OŚ 7624- 11/2010

 

                                                                        Obwieszczenie

                  Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

                    o zakończeniu  postępowania dowodowego

 

            Na podstawie art. 73 ust. 1   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.  ) uprzejmie informuję,  że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo, gm. Glinojeck –  zostało zakończone.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck.

Na podstawie art. 9,  art. 10 § 1  i art. 73  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 

z późniejszymi zmianami )  stronom postępowania,  w terminie 14 dni  

od daty otrzymania  niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  i  materiałów oraz  zgłoszonych  żądań.

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają  możliwość  zapoznania  się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej  sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck,  pok. Nr 19,  w poniedziałek w godz. 900 do 1700, pozostałe dni robocze   w godz. od  8 00– 1600.

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń, od dnia 18.10. 2010  r do dnia 03.11.  2010  r  ( 14 dni ).

Obwieszczenie przekazano sołtysowi miejscowości Placiszewo w celu zapoznania z treścią mieszkańców sołectwa. 

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca:  Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2.strony postępowania  według akt sprawy.

3.Sołtys miejscowości Płaciszewo - celem  zapoznania  z treścią postanowienia   mieszkańców. 

4. a/a

Sprawę prowadzi: Elzbieta Przybyłowska Nr tel. 023 674 28 03

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2010 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 604
18 października 2010 13:40 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl