Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia - budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem w miejscowosci Zalesie, gm. Glinojeck

                                                                                                                 Glinojeck  dnia     18. 10.  2010 r                                                                                                          

OŚ 7624-12/2010

                                             DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i  ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 41c i pkt. 65  rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Glinojeck z dnia 08. 09.2010 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji pn. „Przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego i poprawa środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji – budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem” w miejscowości Zalesie,  gm. Glinojeck  oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Ciechanowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

                                                 stwierdzam:

 

dla  przedsięwzięcia  pn. Przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego

i poprawa środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji – budowa SUW Zalesie wraz

z wyposażeniem  ” w miejscowości Zalesie,  gm. Glinojeck”, nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

                                                                   u z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,  w dniu 08. 09. 2010  roku do kancelarii Urzedu Miasta i Gminy Glinojeck wpłynął wniosek Gminy Glinojeck o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego i poprawa środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji – budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem” w miejscowości Zalesie,  gm. Glinojeck  gm. Glinojeck,

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck uchwalonym uchwałą Nr XXV/213/ Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 czerwca 2002 roku działki  ozn. Nr

97, 98, 99 położone w obrębie Zalesie preferowane są pod zainwestowanie mieszkaniowo-usługowe, usługowe i produkcyjno-Usługowe. Dla przedmiotowych działek brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glinojeck.

Celem realizacji przedsięwzięcia – budowy SUW Zalesie wraz z wyposażeniem z w/opisanych gruntów,  zostały wydzielone działki ozn. Nr  97/1, 98/1 i 99/1 o pow. 0.2697 ha.

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu,  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działki sąsiednie, zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów   w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Glinojeck.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W dniu 14. 09. 2010 roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.  O wszczęciu postępowania zostały powiadomione strony. 

Zawiadomienie  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono  na tablicach  ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysowi   miejscowości    Zalesie, gm. Glinojeck    w celu podania do publicznej  wiadomości mieszkańcom Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 41c i pkt. 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami ), jako

przedsięwzięcie mogące  znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie

z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ust. 2,  art. 78 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. )  wystąpił pismem znak OS 7624-12 /2010  z dnia 22. 09. 2010   roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-postanowienie   RDOŚ-14-WOOŚ-II-IA-6614-1685/10  z dnia 24. 09. 2010 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  którym wyraził opinię, że „dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji– budowie  SUW Zalesie wraz  z wyposażeniem  w miejscowości Zalesie,  gm. Glinojeck  „  gm. Glinojeck    nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”.

-opinia sanitarna   znak ZNS.712-29/102 /2010  z dnia  21. 09. 2010 roku

(data wpływu 24. 09. 2010  roku)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie stwierdzająca,  „ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia”

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, postanowieniem OŚ 7624-12/2010   z dnia 27. 09.2010 roku odstąpił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.), organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. ”przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego i poprawa środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzieki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji – budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem” w miejscowości Zalesie,  gm. Glinojeck  „  gm. Glinojeck.

W ramach rozbudowy systemu wodociągów i kanalizacji zostaną  wykonane:

1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

-       studnia  nr 2 o głębokości 96-100 m i wydajności do 100 m3/h, która będzie awaryjną w stosunku do studni nr 1;

-       dwa  terenowe zbiorniki wody czystej o pojemności jednostkowej 250 m3 i pojemności łącznej 500 m3;

-        stacja uzdatniania wody tj. budynek o powierzchni zabudowy 265 m2 i kubaturze 1540 m, wyposażony w urządzenia do uzdatniania wody oraz pompownię do tłoczenia wody do sieci wodociągowej o wydajności około 110 m3/h;

-       odstojnik wód popłucznych 4 x Ø 2000 H = 3.0 m o pojemności ca 20 m3 wraz z pompownią wód popłucznych;

-       neutralizator podchlorynu sodu Ø1200 H=2.3 m;

-       rurociąg  technologiczny  od poszczególnych studni i zbiorników wody czystej z rur PE, rurociągów z rur PVC odprowadzających wodę ze spustu i z przelewów zbiorników wody czystej;

-       rurociągi wodociągowo – kanalizacyjne, kable elektryczne i sterownicze.

Projektowana stacja uzdatniania wody w miejscowości Zalesie działać będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody:

-       Iº pompowania – ze studni pobierana będzie woda w ilości 80-90 m3/h;

-          IIº pompowania - woda tłoczona będzie do sieci wodociągowej w ilości 110 m3/h.

Surowa woda pobierana będzie naprzemiennie ze studni nr 1 lub nr 2 z wydajnością około 90 m3/h. Będzie ona napowietrzana i uzdatniana na filtrach zamkniętych, a następnie gromadzona w terenowych zbiornikach wody czystej. Ze zbiorników woda będzie tłoczona zestawem pompowo – hydroforowym
do sieci z wydajnością docelową 110 m3/h.

Stacja uzdatniania wody zostanie zlokalizowana w miejscowości Zalesie, gm. Glinojeck  na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 97/1, 98/1, 99/1    o pow. 0, 2697 ha.

Odpływ oczyszczonych wód popłucznych przebiegać będzie od działki stacji uzdatniania wody Zalesie przez działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 96, 101, 161 położone w miejscowości Zalesie do istniejącego rowu melioracyjnego.

Na działkach o nr ew. 97/1, 98/1 i 99/1 o pow. 0,2697 ha przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody zostanie wykonany otwór rozpoznawczo – studzienny nr 1, który będzie podstawą do zaprojektowania studni nr 2
i pozostałych obiektów przyszłego ujęcia wodociągowego.

Działki, na których zostanie zlokalizowana stacja uzdatniania wody, stanowią użytki klasy V, obecnie są nie użytkowane rolniczo, porośnięte są  chwastami bez drzew i zakrzaczeń.

Teren przedmiotowej inwestycji zostanie ogrodzony i zagospodarowany. 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Stacja uzdatniana wody pobierać będzie wodę z istniejących studni i tłoczyć do istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej o docelowym poborze wody 1600 m3/dobę.

Występować będzie  kumulacja oddziaływań, jednak ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie będzie to oddziaływanie  powodujące przekroczenie  obowiązujących  norm.

c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że stacja uzdatniania wody pokryje szacunkowe potrzeby wodne w ilości:

-       Q śr/d = 1100 m3;

-       Qmax/d = 1600 m3;

-   Qmax/h = 110 m3.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi do 40,0 kW.

W budynku stacji uzdatniania wody zainstalowany zostanie  agregat prądotwórczy o mocy do 40 kW  w obudowie dźwiękochłonnej. Maksymalny czas pracy agregatu prądotwórczego nie będzie dłuższy niż 4 godziny na dobę.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Prace budowlane konieczne do zrealizowania przedsięwzięcia będą powodować przede wszystkim emisję hałasu do środowiska oraz emisję zanieczyszczeń pyłowych do powietrza.

Biorąc pod uwagę przejściowy okres prac budowlanych oraz odwracalny charakter powyższych oddziaływań, nie istnieje prawdopodobieństwo by wpłynęły one negatywnie, w sposób trwały, na jakość środowiska na analizowanym terenie.

W studniach zamontowane zostaną pompy o poborze wody mniejszej od zatwierdzonych wydajności eksploatacyjnych studni.

Maksymalna wydajność pompy w studni wyniesie 80-90 m3/h, a zatwierdzona wydajności eksploatacyjna  studni wynosi 100 m3/h.

Zastosowane zostaną urządzenia o niskim poziomie wytwarzanego hałasu takie jak: sprężarka, dmuchawa powietrza, pompy i agregat prądotwórczy. Urządzenia  zostaną zamontowane w budynku stacji uzdatniania wody.

Dodatkowo zainstalowany zostanie odstojnik popłuczyn, w którym zostanie zatrzymana ponadnormatywna zawartość zawiesiny tj. kłaczków zawiesiny związków żelaza i manganu. Podchloryn sodu zostanie zneutralizowany w neutralizatorze podchlorynu sodu.

Oczyszczone wody popłuczne z czterech filtrów  w ilości około 3000 m3/rok zostaną odprowadzone projektowanym rurociągiem  tłocznym Ø 0.16 do istniejącego rowu melioracyjnego.

Osad z odstojnika popłuczyn w ilości około 4,0 m3/rok, raz w roku zostanie wybrany , wywieziony w zależności od uwodnienia na wysypisko śmieci bądź do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe z terenu inwestycji zostaną wchłanięte przez przepuszczalny i chłonny system podłoża  gruntowego (piaski drobnoziarniste), które zalegają do głębokości 14.00 m.

Ścieki bytowo – gospodarcze w ilości około 2,0 m3/miesiąc zostaną odprowadzone do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywiezione  do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Glinojecku.

Odpady powstałe w trakcie prowadzonych  robót  zostaną przekazane tylko wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednie uprawnienia.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

 Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii ze względu na skalę, charakter i zakres przedsięwzięcia.

 2.Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytki zaleganiu wód podziemnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie ujęć wód podziemnych. Zobowiązuje się Inwestora do prowadzenia prac w taki sposób aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia studni.

 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedmiotowa inwestycja  położona jest w granicach  Nadwkrzańskiego  Obszarze Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zmianami ), dla którego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  a środowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

Najbliższy obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków” Dolina Wkry i Mławki” PLB 140008, znajduje się w odległości ok. 21 km. na północny  zachód od planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę charakter oraz lokalizację przedsięwzięcia, stwierdza się iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony i integralność ww obszaru oraz na spójność całej sieci Natura 2000. Planowana inwestycja nie niszczy walorów istniejącego środowiska naturalnego.

Biorą powyższe pod uwagę, z punktu widzenia ochrony przyrody, dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody Zalesie wraz z wyposażeniem w miejscowości Zalesie, gm. Glinojeck  odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

f) obszary, na których  standardy jakości środowiska zostały przekroczone

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z posiadanej dokumentacji nie wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie  Glinojeck wynosi 52  osoby/km2.

i) obszary przylegające do jezior

W miejscu realizacji inwestycji oraz w najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:

a)zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c) wielkości złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedłożonej dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań w fazie budowy przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały charakter  krótkotrwały i zasięg lokalny oraz będą ograniczone poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i organizację robót.

Na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie minimalne nie powodujące przekroczenia obowiązujacych norm.

e) czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale  a ich występowanie będzie ograniczone do okresu prowadzenia prac budowlanych.

Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje uciążliwości, które będą negatywnie wpływać na jakość środowiska.

 

  Po analizie materiałów przedłożonych przez Inwestora, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  o czym przesądzają uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy:

Celem podjęcia przez Gminę Glinojeck  budowy stacji uzdatniania wody  wraz z wyposażeniem w miejscowości Zalesie gm. Glinojeck jest  zaopatrzenie mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck w wodę  o wysokiej jakości i wystarczającej ilości. Budowa inwestycji sprawi, ze nie będzie przerw w dostawie wody celem zaopatrzenia mieszkańców o okresie wzmożonego poboru w okresie lata.

Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 28.09. 2010 roku   zgodnie  z art. 9, art. 10,  i  art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie  zawiadomił  o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym  strony  mogły się zapoznać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  obwieszczenia,  w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Glinojeck pok. Nr 19   w  poniedziałek  od  godz. 9 – 17, w pozostałe dni od godz. 8-16  i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie zostało przekazane  stronom postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 w/powołanej ustawy o dostępie do  informacji  ......  . Przekazano Sołtysowi miejscowości  Zalesie, w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, wywieszono na tablicy  ogłoszeń Urzędu, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ani jedna osoba nie zapoznała się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tej sprawie.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/powołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona , która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

 

 4.Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

2.Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:   Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2. Strony  postępowania – według akt sprawy

3.  a/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa

2.Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3. Sołtys miejscowości  Zalesie    -  celem  zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości.

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 7624 – 12 /2010       z dnia  18. 10. 2010 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA    PRZEDSIĘZIĘCIA

 

pn „Przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego i poprawa środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji – budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem  ” w miejscowości Zalesie,  gm. Glinojeck”,

 

Rodzaj, skala ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

 

skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Stacja uzdatniania wody zostanie zlokalizowana w miejscowości Zalesie na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 97/1, 98/1, 99/1

o pow. 0,2697 ha.

Odpływ oczyszczonych wód popłucznych przebiegać będzie od działki stacji uzdatniania wody Zalesie  przez działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 96, 101, 161, położone w miejscowości Zalesie do istniejącego rowu melioracyjnego.

Na działkach o nr ew. 97/1, 98/1 i 99/1 przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody zostanie wykonany otwór rozpoznawczo – studzienny nr 1

który będzie podstawą do zaprojektowania studni nr 2
i pozostałych obiektów przyszłego ujęcia wodociągowego.

W ramach budowy SUW Zalesie wraz z wyposażeniem w miejscowości Zalesie, gm. Glinojeck przewiduje się wykonanie:

-          studni nr 2 o głębokości 96-100 m i wydajności do 100 m3/h, która będzie awaryjną w stosunku do studni nr 1;

-          dwóch terenowych zbiorników wody czystej o pojemności jednostkowej 250 m3 i pojemności łącznej 500 m3;

-          stacji uzdatniania wody tj. budynek o powierzchni zabudowy 265 m2 i kubaturze 1540 m, wyposażony w urządzenia do uzdatniania wody oraz pompownię do tłoczenia wody do sici wodociągowej o wydajności około 110 m3/h;

-          odstojnika wód popłucznych 4 x Ø 2000 H= 3.m o pojemności co 20 m3 wraz  z pompownią wód popłucznych;

-          neutralizatora podchlorynu sodu Ø 1200 H = 2,3 m

-          rurociągów technologicznych od poszczególnych studni i zbiorników spustu  i z przelewów zbiorników wody czystej;

-          rurociągów wodociągowo-kanalizacyjnych, kabli elektrycznych i sterowniczych.

Surowa woda pobierana będzie naprzemiennie ze studni nr 1 lub nr 2 z wydajnością około 90 m3/h. Będzie ona napowietrzana i uzdatniana na filtrach zamkniętych, a następnie gromadzona w terenowych zbiornikach wody czystej. Ze zbiorników woda będzie tłoczona zestawem pompowo – hydroforowym
do sieci z wydajnością docelową 110 m3/h.

W studniach zamontowane będą pompy o poborze wody mniejszej od zatwierdzonych wydajności eksploatacyjnych studni.

Maksymalna wydajność pompy w studni wyniesie 80-90 m3/h, a zatwierdzona wydajności eksploatacyjna  studni wynosi 100 m3/h.

Zastosowane zostaną urządzenia o niskim poziomie wytwarzanego hałasu takie jak: sprężarka, dmuchawa powietrza, pompy i agregat prądotwórczy. Urządzenia  zostaną zamontowane w budynku stacji uzdatniania wody.

Dodatkowo zainstalowany zostanie odstojnik popłuczyn, w którym zostanie zatrzymana ponadnormatywna zawartość zawiesiny tj. kłaczków zawiesiny związków żelaza i manganu. Podchloryn sodu zostanie zneutralizowany w neutralizatorze podchlorynu sodu.

Oczyszczone wody popłuczne z czterech filtrów  w ilości około 3000 m3/rok będą  odprowadzane projektowanym rurociągiem  tłocznym Ø 0.16 do istniejącego rowu melioracyjnego.

Osad z odstojnika popłuczyn w ilości około 4,0 m3/rok, raz w roku zostanie wybrany , wywieziony w zależności od uwodnienia na wysypisko śmieci bądź do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

Oczyszczone wody popłuczne  z czterech filtrów  w ilości około 3000 m3/rok  odprowadzone zostaną projektowanym rurociągiem tłocznym Ø 0.16 do istniejącego rowu melioracyjnego.

Wody opadowe z terenu inwestycji będą wchłaniane przez przepuszczalny i chłonny system podłoża  gruntowego (piaski drobnoziarniste), które zalegają do głębokości 14.00 m.

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Zalesie działać będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody:

-       Iº pompowania – ze studni pobierana będzie woda w ilości 80-90 m3/h;

-       IIº pompowania - woda tłoczona będzie do sieci wodociągowej w ilości 110 m3/h.

 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest  Gmina Glinojeck.

Sporządziła: E.Przybyłowska

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2010 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1078
18 października 2010 13:47 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl