Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie

Glinojeck dnia   18. 10. 2010 r

 

OŚ 7624- 12/2010

 

 

                                                                          Obwieszczenie

                  Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

 

                   

              Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U.

z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)  - uprzejmie informuję,  że wydana została decyzja  OŚ 7624-12/2010 z dnia 18. 10. 2010 roku dla  przedsięwzięcia pn.  „ Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji – budowa SUW Zalesie wraz z wyposażeniem”

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na gruntach oznaczonych nr działek 97/1, 98/1 i 99/1 o pow. 0,2697 ha. połozonych w miejscowości Zalesie, gm. Glinojeck.

Inwestorem SUW Zalesie wraz z wyposażeniem jest Gmina Glinojeck.

Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami – postanowieniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Glinojeck, pokój nr 19, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

w poniedziałek od godz. od godz. 900 – 1700,,

pozostałe dni  robocze od godz. od 800 do 1600.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

-         zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

-         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, 

-         przekazano sołtysowi miejscowości  Zalesie

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18. 10. 2010 r do dnia  03. 11.  2010 roku.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Elzbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03

 

Data wytworzenia dokumentu: 18. 10. 2010 r
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2010 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 772
18 października 2010 13:58 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl