Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Placiszewo" gm. Glinojeck

                                                                                       Glinojeck  dnia     15. 11. 2010 rok. 

OŚ 7624-11/2010

                                             DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i  ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Glinojeck z dnia 18.08.2010 roku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji  przez  Gminę Glinojeck, polegającego na  „Przebudowie mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo,” gm. Glinojeck  oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Ciechanowie

                                                 stwierdzam:

 

dla   przedsięwzięcia  pn. ” Przebudowa  mostu  przez rzekę  Wkrę  w miejscowości     Płaciszewo”,   gm. Glinojeck, nie   ma   konieczności     przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na    środowisko.

                                          u z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,  w dniu 18. 08. 2010  roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo”,  gm. Glinojeck.

Istniejący most usytuowany jest w ciągu drogi gminnej NR 120345 W nad rzeką Wkrą, w pasie drogowym. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej z jezdnią o szerokości od 4,00 do 5,00 m oraz grubości 5 cm. Podbudowa pod ta nawierzchnią to stabilizacja silmentem o grubości średnio 20 cm. Konstrukcja jezdni ułozona jest na gruntach rodzimych lub na gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Po drodze odbywa się ruch głównie pojazdów głównie samochodowych.

Most, który zostanie poddany przebudowie stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345W Płaciszewo-Goszczyce.

Projektowany obiekt mostowy przylega do drogi gminnej na działce ozn. nr 169 ( pas drogowy), której zarządcą jest Miasto i Gmina Glinojeck, działki nr 168 i 195 stanowiącej własność Pani Wrońskiej, realizowany będzie  na działce oznaczonej nr 204 ( rzeka Wkra ), stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowany przez  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, ponadto przylega do gruntów usytuowanych na terenie gm. Baboszewo, do drogi gminnej oz. nr działki nr 31, która  stanowi własność Gminy Baboszewo,  działki ozn. nr 29 której Zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płońsk, ul. Leśników 2 09-100 Płońsk i działki nr 33  stanowiącej własność Państwa Tumialis.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu,  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działki sąsiednie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W dniu 23. 08. 2010 roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.  O wszczęciu postępowania zostały powiadomione strony.

Zawiadomienie  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono  na tablicach  ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysowi   miejscowości    Płaciszewo,   w celu podania do publicznej  wiadomości mieszkańcom.

Most, który zostanie poddany przebudowie stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345W Płaciszewo-Goszczyce. Tak więc przedsięwzięcie zalicza się do grupy wymienionej w  § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zm. ).

Drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie

z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ust. 2,  art. 78 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. )  wystąpił pismem znak OS 7624-11/2010  z dnia 23.08. 2010   roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-postanowienie   RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-1542/10  z dnia

28.09. 2010  roku (data wpływu 04. 10. 2010 roku ) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  którym wyraził opinię, że „dla przedsięwzięcia polegającego na  ”Przebudowie  mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo”, gm. Glinojeck nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

-opinia sanitarna   znak ZNS.712-27/92 /2010  z dnia  26. 08. 2010 roku

(data wpływu 30.08.2010  roku)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie stwierdzająca,  „ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia”

         Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.), organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia  pn. ”Przebudowa  mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo”, gm. Glinojeck.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, postanowieniem OŚ 7624-11/2010   z dnia 08.10.2010 roku  odstąpił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.     Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Most, który zostanie poddany przebudowie stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345W Płaciszewo-Goszczyce.

Projektowany obiekt mostowy przylega do drogi gminnej na działce ozn. nr 169 ( pas drogowy), której zarządcą jest Miasto i Gmina Glinojeck, działki nr 168

i 195 stanowiącej własność Pani Wrońskiej, realizowany będzie  na działce oznaczonej nr 204 ( rzeka Wkra ), stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowany przez  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, ponadto przylega do gruntów usytuowanych na terenie gm. Baboszwo tj.  do drogi gminnej oz. nr działki nr 31, która  stanowi własność Gminy Baboszewo,  działki ozn. nr 29 której Zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płońsk, ul. Leśników 2 09-100 Płońsk i działki nr 33  stanowiącej własność Państwa Tumialis,

Istniejący most usytuowany jest w ciągu drogi gminnej NR 120345 W nad rzeką Wkrą, w pasie drogowym. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej z jezdnią o szerokości od 4,00 do 5,00 m oraz grubości 5 cm. Podbudowa pod ta nawierzchnią to stabilizacja silmentem o grubości średnio 20 cm. Konstrukcja jezdni ułożona jest na gruntach rodzimych lub na gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Po drodze odbywa się ruch głównie pojazdów głównie samochodowych.

Istniejący obecnie most składa się z 4 przęseł wolnopodpartych o długościach,

w osiach podpór po 13,85 m. co łącznie daje rozpiętość mostu 55,40 m. Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie mostu na obiekt pięcioprzęsłowy w oparciu o istniejące, wzmocnione podpory żelbetonowe posadowione na palach, z ustrojem niosącym zespolonym z dźwigarami stalowymi i płytą żelbetową. Projektowany most będzie miał długość do 60 metrów i szerokość około 7 metrów.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedmiotowy most stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345 W Płaciszwo gm. Glinojeck – Goszczyce, gm. Baboszewo. I umożliwia przejazd pojazdów oraz przejście pieszych przez rzekę Wkrę w tym rejonie. Wykonanie nowego mostu nie spowoduje kumulowania się oddziaływania przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które mogłyby szkodliwie oddziaływać na środowisko.

c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii.

Materiały, które zostaną wykorzystane w fazie budowy drogi:

Materiały, które zostaną wykorzystane w fazie budowy mostu to:

Woda, kruszywo łamane, piasek, cement, stal zbrojeniowa, mieszanki bitumiczne na nawierzchnię oraz olej napędowy.

Beton ok. 400 m3, stal zbrojeniowa ok. 45 ton, barieroporęcze ok. 60 mb, balustrady ok. 60 mb, bariery sprężyste ok. 120 mb, izolacja mostowa ok. 600 m2, mieszanki bitumiczne na nawierzchnię – 240 kg/m2, kruszywo łamane

ok. 15 m3.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie budowy mostu wystąpią w analizowanym rejonie okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały.

Oddziaływania te ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisjami substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzącymi z pojazdów poruszających się po moście. Duży wpływ na wielkość emisji substancji do powietrza ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na co zarządzający droga nie ma wpływu.

Poprawa parametrów mostu usprawni płynność ruchu pojazdów i może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.

Odwodnienie mostu realizowane będzie  powierzchniowo dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu spadków podłużnych i poprzecznych na pobocze gruntowe. Mała powierzchnia mostu powoduje, że oddziaływania na wody nie będą znaczące.

Prace budowlane należy prowadzić  w godz. od 600 do 2200.

Zobowiązać Wykonawcę robót do ustawienia  WC TOI TOI. Wytworzone ścieki komunalne należy przekazywać tylko firmie, która posiada stosowne zezwolenie na odbiór ścieków.

Zobowiązać Wykonawcę robót do przekazania odpadów komunalnych stałych, powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia Firmie, która posiada stosowne zezwolenie do wykonywania ( świadczenia ) tego typu usług.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

 2.Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytki zaleganiu wód podziemnych.

Przedsięwzięcie służy wykonaniu odpowiedniej przeprawy mostowej przez rzekę Wkrę.

Rzeka w rejonie przedmiotowej przeprawy ma charakter cieku naturalnego. Tereny wokół mostu to głównie łąki i użytki zielone, najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się około 300 m. Obszary wodno-błotne w pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie występują.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Nadwkrzańskiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego na mocy  Rozporządzenia  Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zmianami ). Na terenie tego obszaru wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego.

Najbliższy obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk” Aleja Pachnicowa” PLH 140034, leży  w odległości ok. 14 km. w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia.

Biorą pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, należy stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na cele ochrony obszarów Natura 2000, oraz ich spójność  i integralność.

f) obszary, na których  standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedłożonych materiałów nie  wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji, występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na które przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby niekorzystnie oddziaływac.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie  Glinojeck wynosi 52,2   osoby/km2.

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:

a)zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedłożonej dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają, że oddziaływania wystąpią na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do  najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez budowę nowej nawierzchni.

e) czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale i odwracalne, ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Natomiast w fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów, na który zarządzający drogą nie ma wpływu.

Po analizie materiałów przedłożonych przez Inwestora, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  o czym przesądzają uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy:

Celem podjęcia przez Gminę Glinojeck  przebudowy istniejącego mostu  w miejscowości w miejscowości Płaciszewo   jest  pozytywne  oddziaływanie na środowisko poprzez, zmniejszenie  ilości emisji spalin (mniejsze  zużycie spalanego paliwa). Poprawa parametrów  mostu usprawni płynność ruchu  i może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.    Nastąpi polepszenie warunków jezdnych, udrożnienie ruchu, zmniejszy się hałas, będzie mniejsza emisja spalin, a przede wszystkim  po przebudowaniu mostu przez rzekę Wkrę  poprawi się  bezpieczeństwo użytkowników  na tym odcinku drogi. Mała powierzchnia mostu powoduje, że oddziaływania na wody  nie będą znaczące. Odwodnienie mostu zostanie zrealizowane powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadków podłużnych i poprzecznych na pobocze gruntowe.

Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 18.10. 2010 roku   zgodnie  z art. 9, art. 10,  i  art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie  zawiadomił o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  obwieszczenia,  w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Glinojeck pok. Nr 19   w  poniedziałek  od  godz. 9 – 17, w pozostałe dni od godz. 8-16  i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie zostało przekazane  stronom postępowania. Przekazano Sołtysowi miejscowości Płaciszewo w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, wywieszono na tablicy  ogłoszeń Urzędu, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ani jedna osoba nie zapoznała się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tej sprawie.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/powołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona , która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

 

 4.Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

2.Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:   Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2. Strony postępowania według akt sprawy

3.  a/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa

2.Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3. Sołtys miejscowości  Płaciszewo - celem  zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości.

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Glinojeck  dnia     15. 11. 2010 r

OŚ 7624-11/2010

                                             DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i  ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Glinojeck z dnia 18.08.2010 roku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji  przez  Gminę Glinojeck, polegającego na  „Przebudowie mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo,” gm. Glinojeck  oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Ciechanowie

                                                 stwierdzam:

 

dla   przedsięwzięcia  pn. ” Przebudowa  mostu  przez rzekę  Wkrę  w miejscowości     Płaciszewo”,   gm. Glinojeck, nie   ma   konieczności     przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na    środowisko.

                                          u z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,  w dniu 18. 08. 2010  roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo”,  gm. Glinojeck.

Istniejący most usytuowany jest w ciągu drogi gminnej NR 120345 W nad rzeką Wkrą, w pasie drogowym. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej z jezdnią o szerokości od 4,00 do 5,00 m oraz grubości 5 cm. Podbudowa pod ta nawierzchnią to stabilizacja silmentem o grubości średnio 20 cm. Konstrukcja jezdni ułozona jest na gruntach rodzimych lub na gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Po drodze odbywa się ruch głównie pojazdów głównie samochodowych.

Most, który zostanie poddany przebudowie stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345W Płaciszewo-Goszczyce.

Projektowany obiekt mostowy przylega do drogi gminnej na działce ozn. nr 169 ( pas drogowy), której zarządcą jest Miasto i Gmina Glinojeck, działki nr 168 i 195 stanowiącej własność Pani Wrońskiej, realizowany będzie  na działce oznaczonej nr 204 ( rzeka Wkra ), stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowany przez  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, ponadto przylega do gruntów usytuowanych na terenie gm. Baboszewo, do drogi gminnej oz. nr działki nr 31, która  stanowi własność Gminy Baboszewo,  działki ozn. nr 29 której Zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płońsk, ul. Leśników 2 09-100 Płońsk i działki nr 33  stanowiącej własność Państwa Tumialis.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu,  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działki sąsiednie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W dniu 23. 08. 2010 roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.  O wszczęciu postępowania zostały powiadomione strony.

Zawiadomienie  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono  na tablicach  ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysowi   miejscowości    Płaciszewo,   w celu podania do publicznej  wiadomości mieszkańcom.

Most, który zostanie poddany przebudowie stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345W Płaciszewo-Goszczyce. Tak więc przedsięwzięcie zalicza się do grupy wymienionej w  § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zm. ).

Drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie

z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ust. 2,  art. 78 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm. )  wystąpił pismem znak OS 7624-11/2010  z dnia 23.08. 2010   roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-postanowienie   RDOŚ-14-WOOŚ-II-RK-6614-1542/10  z dnia

28.09. 2010  roku (data wpływu 04. 10. 2010 roku ) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  którym wyraził opinię, że „dla przedsięwzięcia polegającego na  ”Przebudowie  mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo”, gm. Glinojeck nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

-opinia sanitarna   znak ZNS.712-27/92 /2010  z dnia  26. 08. 2010 roku

(data wpływu 30.08.2010  roku)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie stwierdzająca,  „ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia”

         Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.), organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia  pn. ”Przebudowa  mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo”, gm. Glinojeck.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, postanowieniem OŚ 7624-11/2010   z dnia 08.10.2010 roku  odstąpił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.     Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Most, który zostanie poddany przebudowie stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345W Płaciszewo-Goszczyce.

Projektowany obiekt mostowy przylega do drogi gminnej na działce ozn. nr 169 ( pas drogowy), której zarządcą jest Miasto i Gmina Glinojeck, działki nr 168

i 195 stanowiącej własność Pani Wrońskiej, realizowany będzie  na działce oznaczonej nr 204 ( rzeka Wkra ), stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowany przez  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, ponadto przylega do gruntów usytuowanych na terenie gm. Baboszwo tj.  do drogi gminnej oz. nr działki nr 31, która  stanowi własność Gminy Baboszewo,  działki ozn. nr 29 której Zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płońsk, ul. Leśników 2 09-100 Płońsk i działki nr 33  stanowiącej własność Państwa Tumialis,

Istniejący most usytuowany jest w ciągu drogi gminnej NR 120345 W nad rzeką Wkrą, w pasie drogowym. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej z jezdnią o szerokości od 4,00 do 5,00 m oraz grubości 5 cm. Podbudowa pod ta nawierzchnią to stabilizacja silmentem o grubości średnio 20 cm. Konstrukcja jezdni ułożona jest na gruntach rodzimych lub na gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Po drodze odbywa się ruch głównie pojazdów głównie samochodowych.

Istniejący obecnie most składa się z 4 przęseł wolnopodpartych o długościach,

w osiach podpór po 13,85 m. co łącznie daje rozpiętość mostu 55,40 m. Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie mostu na obiekt pięcioprzęsłowy w oparciu o istniejące, wzmocnione podpory żelbetonowe posadowione na palach, z ustrojem niosącym zespolonym z dźwigarami stalowymi i płytą żelbetową. Projektowany most będzie miał długość do 60 metrów i szerokość około 7 metrów.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedmiotowy most stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345 W Płaciszwo gm. Glinojeck – Goszczyce, gm. Baboszewo. I umożliwia przejazd pojazdów oraz przejście pieszych przez rzekę Wkrę w tym rejonie. Wykonanie nowego mostu nie spowoduje kumulowania się oddziaływania przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które mogłyby szkodliwie oddziaływać na środowisko.

c) wykorzystania zasobów naturalnych: surowców, paliw i energii.

Materiały, które zostaną wykorzystane w fazie budowy drogi:

Materiały, które zostaną wykorzystane w fazie budowy mostu to:

Woda, kruszywo łamane, piasek, cement, stal zbrojeniowa, mieszanki bitumiczne na nawierzchnię oraz olej napędowy.

Beton ok. 400 m3, stal zbrojeniowa ok. 45 ton, barieroporęcze ok. 60 mb, balustrady ok. 60 mb, bariery sprężyste ok. 120 mb, izolacja mostowa ok. 600 m2, mieszanki bitumiczne na nawierzchnię – 240 kg/m2, kruszywo łamane

ok. 15 m3.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie budowy mostu wystąpią w analizowanym rejonie okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały.

Oddziaływania te ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisjami substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzącymi z pojazdów poruszających się po moście. Duży wpływ na wielkość emisji substancji do powietrza ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na co zarządzający droga nie ma wpływu.

Poprawa parametrów mostu usprawni płynność ruchu pojazdów i może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.

Odwodnienie mostu realizowane będzie  powierzchniowo dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu spadków podłużnych i poprzecznych na pobocze gruntowe. Mała powierzchnia mostu powoduje, że oddziaływania na wody nie będą znaczące.

Prace budowlane należy prowadzić  w godz. od 600 do 2200.

Zobowiązać Wykonawcę robót do ustawienia  WC TOI TOI. Wytworzone ścieki komunalne należy przekazywać tylko firmie, która posiada stosowne zezwolenie na odbiór ścieków.

Zobowiązać Wykonawcę robót do przekazania odpadów komunalnych stałych, powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia Firmie, która posiada stosowne zezwolenie do wykonywania ( świadczenia ) tego typu usług.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

 2.Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytki zaleganiu wód podziemnych.

Przedsięwzięcie służy wykonaniu odpowiedniej przeprawy mostowej przez rzekę Wkrę.

Rzeka w rejonie przedmiotowej przeprawy ma charakter cieku naturalnego. Tereny wokół mostu to głównie łąki i użytki zielone, najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się około 300 m. Obszary wodno-błotne w pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie występują.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Nadwkrzańskiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego na mocy  Rozporządzenia  Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zmianami ). Na terenie tego obszaru wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego.

Najbliższy obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk” Aleja Pachnicowa” PLH 140034, leży  w odległości ok. 14 km. w kierunku południowym od planowanego przedsięwzięcia.

Biorą pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, należy stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na cele ochrony obszarów Natura 2000, oraz ich spójność  i integralność.

f) obszary, na których  standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedłożonych materiałów nie  wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji, występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na które przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby niekorzystnie oddziaływac.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w gminie  Glinojeck wynosi 52,2   osoby/km2.

i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:

a)zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedłożonej dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają, że oddziaływania wystąpią na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do  najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez budowę nowej nawierzchni.

e) czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale i odwracalne, ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Natomiast w fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów, na który zarządzający drogą nie ma wpływu.

Po analizie materiałów przedłożonych przez Inwestora, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  o czym przesądzają uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy:

Celem podjęcia przez Gminę Glinojeck  przebudowy istniejącego mostu  w miejscowości w miejscowości Płaciszewo   jest  pozytywne  oddziaływanie na środowisko poprzez, zmniejszenie  ilości emisji spalin (mniejsze  zużycie spalanego paliwa). Poprawa parametrów  mostu usprawni płynność ruchu  i może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.    Nastąpi polepszenie warunków jezdnych, udrożnienie ruchu, zmniejszy się hałas, będzie mniejsza emisja spalin, a przede wszystkim  po przebudowaniu mostu przez rzekę Wkrę  poprawi się  bezpieczeństwo użytkowników  na tym odcinku drogi. Mała powierzchnia mostu powoduje, że oddziaływania na wody  nie będą znaczące. Odwodnienie mostu zostanie zrealizowane powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadków podłużnych i poprzecznych na pobocze gruntowe.

Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 18.10. 2010 roku   zgodnie  z art. 9, art. 10,  i  art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie  zawiadomił o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  obwieszczenia,  w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Glinojeck pok. Nr 19   w  poniedziałek  od  godz. 9 – 17, w pozostałe dni od godz. 8-16  i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie zostało przekazane  stronom postępowania. Przekazano Sołtysowi miejscowości Płaciszewo w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, wywieszono na tablicy  ogłoszeń Urzędu, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ani jedna osoba nie zapoznała się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tej sprawie.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/powołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona , która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

 

 4.Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

 

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

2.Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:   Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2. Strony postępowania według akt sprawy

3.  a/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa

2.Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3. Sołtys miejscowości  Płaciszewo - celem  zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości.

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 7624 – 11 /2010       z dnia  15. 11.. 2010 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA    PRZEDSIĘZIĘCIA

pn  ”Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo” 

gm. Glinojeck,

Rodzaj, skala ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Most, który zostanie poddany przebudowie usytuowany jest na prostym odcinku drogi gminnej kategorii G Nr 120345W Płaciszewo-Goszczyce.

Projektowany obiekt mostowy przylega do drogi gminnej na działce ozn. nr 169 ( pas drogowy), której zarządcą jest Miasto i Gmina Glinojeck, działki nr 168 i 195 stanowiącej własność Pani Wrońskiej, realizowany będzie  na działce oznaczonej nr 204 ( rzeka Wkra ), stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowany przez  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, ponadto przylega do gruntów położonych na terenie gm. Baboszewo do drogi gminnej oz. nr działki nr 31, która  stanowi własność Gminy Baboszewo,  działki ozn. nr 29, której Zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płońsk, ul. Leśników 2 09-100 Płońsk i działki nr 33  stanowiącej własność Państwa Tumialis.

Most stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345 W Płaciszwo gm. Glinojeck – Goszczyce, gm. Baboszewo na odcinku od km. 1+843,00 do km. 1+899,00 w miejscowości Płaciszewo.

Jest to droga o nawierzchni bitumicznej z jezdnią o szerokości od 4,00 do 5,00 m oraz grubości 5 cm. Podbudowa pod tą nawierzchnią to stabilizacja silmentem o grubości średnio 20 cm. Konstrukcja jezdni ułożona jest na gruntach rodzimych lub na gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Po drodze odbywa się ruch głównie pojazdów głównie samochodowych.

Istniejący obecnie most składa się z 4 przęseł wolnopodpartych o długościach,

w osiach podpór po 13,85 m. co łącznie daje rozpiętość mostu 55,40 m.

Natomiast długość całkowita istniejącego mostu, równa  w  tym przypadku długości drewnianego pokładu jezdnego i wynosi – 56,40 m. Szerokość mostu, równa się szerokości drewnianego podkładu jezdnego i wynosi 6,30 m.  Ustrój nośny przęseł stanowią stalowe dwuteowe belki walcowe 1 500 mm, w ilości 5 szt. w przekroju poprzecznym i w rozstawie osiowym po 1,40 m.  Belki sprzężone są między sobą  w każdym polu stalowymi poprzecznicami z ceownika walcowego – 300 mm w ilości 4 szt. na długość przęsła. Belki stalowe oparte są na podporach za pośrednictwem łożysk stalowych stycznych.

- Drewniane poprzecznice o przekroju poprzecznym 24x24 ułożone na belkach stalowych rozstawie podłużnym co ok. 90 cm. osiowo; składają się z dwóch odcinków ułożonych na zakład ok. 50 cm. na środkowej belce stalowej,

-podkład jezdny z podłużnych bali drewnianych o grubości 10 cm., ułożonych na poprzecznicach,

-nawierzchnia bitumiczna o gr. 3-4 cm. ułożona na drewnianym podkładzie jezdnym.

Jezdnia na moście ma przekrój poprzeczny daszkowy ze spadkami po ok. 1,5%. Spadki są zrealizowane na poprzeczniczach drewnianych poprzez wycięcia nad górnymi półkami belek dwuteowych I 500.

Most jest wyposażony w obustronną poręcz.

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę mostu zespolonego z dźwigarów stalowych z płytą żelbetową. Most będzie miał długość do 60 metrów i szerokość około 7 metrów.  Przebudowa obiektu mostowego będzie polegała na rozbiórce istniejącego ustroju niosącego, wzmocnieniu podpór oraz wybudowaniu nowego ustroju niosącego, mogącego przenosić naprężenia kl. B wg PN-85/S-10030 wraz z wyposażeniem.

Zakres opracowania dotyczący obiektu mostowego obejmuje m.in.:

-         organizację objazdu,

-         wbicie palisady ze ścianek szczelnych stalowych,

-         wykonanie napraw i wzmocnienia podpór wraz z nowymi ciosami

podłożyskowymi,

-         montaż łożysk,

-         wykonanie zespolonej płyty żelbetowej,

-         wykonanie płyt przejściowych,

-         wykonanie izolacji,

-         wykonanie odwodnienia,

-         montaż barieroporęczy i barier energochłonnych,

-         zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji,

Stożki skarp przy obiekcie oraz skarpy na obiekcie, na długości 20 podstawy skarp rzeki, wzmocnić kiszką faszynową. Nawierzchnia na moście bitumiczna dostosowana zostanie do kategorii ruchu KR2

Podstawowe materiały:

-         stal zbrojeniowa BSt500S/B500SP

-         beton konstrukcyjny C30/37 (B35).

-         Beton wypełniający i w korku C12/15 (B15).

-         Stal profilowa S355

-         Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Most znajduje się na terenie rolniczym tj. użytkach zielonych. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości około 300 m.

Po drodze odbywa się ruch głownie pojazdów samochodowych.

W czasie eksploatacji przebudowa nie będzie miała wpływu na zanieczyszczenie gleb.

Przebudowana mostu  w fazie eksploatacji będzie miała pozytywny wpływ na życie okolicznych mieszkańców  jak i dla ruchu turystycznego w gminie.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest  Gmina Glinojeck.

Sporządziła: E.Przybyłowska

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 1075
18 listopada 2010 12:52 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl