Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji na przebudowę mostu przez rzekę Wkrę w miejscowsci Płaciszewo, gm. Glinojeck.

Glinojeck dnia   15. 11. 2010 r

OŚ 7624- 11/2010

 

                                               Obwieszczenie

                  Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

 

       Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U.

z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.)  - uprzejmie informuję,  że wydana została decyzja  OŚ 7624-11 /2010 z dnia 12. 11 2010 roku dla  przedsięwzięcia pn.  „ Przebudowa mostu przez rzekę Wkrę w miejscowości Płaciszewo,” gm. Glinojeck” gm. Glinojeck.

Projektowany obiekt mostowy przylega do drogi gminnej na działce ozn. nr 169 ( pas drogowy), której zarządcą jest Miasto i Gmina Glinojeck, działki nr 168 i 195 stanowiącej własność Pani Wrońskiej, realizowany będzie  na działce oznaczonej nr 204 ( rzeka Wkra ), stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowany przez  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, ponadto przylega do gruntów położonych na terenie gm. Baboszewo do drogi gminnej oz. nr działki nr 31, która  stanowi własność Gminy Baboszewo,  działki ozn. nr 29, której Zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płońsk, ul. Leśników 2 09-100 Płońsk i działki nr 33  stanowiącej własność Państwa Tumialis.

Most stanowi integralną część drogi gminnej kategorii G Nr 120345 W Płaciszwo gm. Glinojeck – Goszczyce, gm. Baboszewo na odcinku od km. 1+843,00 do km. 1+899,00 w miejscowości Płaciszewo.

 

Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami – postanowieniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Glinojeck, pokój nr 19, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

w poniedziałek od godz. od godz. 900 – 1700,,

pozostałe dni  robocze od godz. od 800 do 1600.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

-         zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

-         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, 

-         przekazano sołtysowi miejscowości  Płaciszewo

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18. 11. 2010 r do dnia  03.12.  2010 roku.

Sprawę prowadzi:Elzbieta PrzybyłowskaNr tel. 023 674 28 03

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 443
18 listopada 2010 13:04 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl