Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Środborze" gm. Glinojeck.

                                                                                                            Glinojeck dnia 14 kwietnia  2011 r

OŚ. 6220.4.2011

 

                                                                           D E C Y Z J A

          Na podstawie art. 105  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm. ),  oraz  art. 59 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 60  pkt. 1 i pkt. 2, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz  U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227  ze  zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ),po rozpatrzeniu złożonego przez Gminę Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck  wniosku z dnia 11 marca 2011 roku  oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. „Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Śródborze”, gm. Glinojeck,

 

 

                                                                           p o s t a n a w i a m:

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez Gminę Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck  przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Śródborze” na terenie działek ozn. nr ewid. 366, 390  obręb Środborze,  gm. Glinojeck

 

 

                                                                             U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 11  marca 2011 roku do  Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck wpłynął wniosek Gminy Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji  przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze”.

W dniu 21 marca 2011 roku zostało skierowane pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział Terenowy Pierwszy w Ciechanowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji wyżej opisanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie WOOŚ-II-4240.502.2011 IA z dnia 04 kwietnia 2011 roku ( data wpływu 06 kwietnia 2011 r ), w którym postanowił odmówić wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Śródborze, gmina Glinojeck.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie pismem  ZNS.712-17/50/11 z dnia 31 marca 2011 roku ( data wpływu 01 kwietnia 2011 roku) poinformował,” że dla wyżej wymienionej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jej realizację”.

Zgodnie z art. 59 ust. 1  ustawy ooś przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga  realizacja przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ( ust. 1, pkt. 1 ) oraz mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś ( ust. 1 pkt. 2 ).

Po przeanalizowaniu załączonego wniosku o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienionych w & 2,  ani w & 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ) obowiązującego od dnia 15 listopada 2010 roku.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn.„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze” obejmuje przebudowę drogi gminnej klasy D, na terenie działek  ozn. nr ewid. 366, 390  obręb Środbórze,  gm. Glinojeck  ( Jednostka ewidencyjna Środborze  ) . Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie 0.846 km, bez obiektów mostowych.

         Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ),  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km,  inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych służących do stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Planowana do realizacji przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze, gm. Glinojeck  położona jest w granicach  Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm. ) , dla którego wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „ Dolina Wkry i Mławki” PLB 140008, znajduje się w odległości ok. 22  km. w  od analizowanego terenu.

 Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy „ooś”, Organ prowadzący postępowanie postanowił umorzyć postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze”, gm. Glinojeck  z uwagi na fakt, że rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć  wymienionych w  katalogu  § 3 ust. 1 pkt. 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 ) obowiązującego od dnia 15 listopada 2010 roku.

 

 

 Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck. Przekazano sołtysowi  miejscowości  Śródborze  – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

 

 

 

 

 

 

         Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują:

1)Wnioskodawca:  Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2) a/a

 

Do wiadomości:

 

1) Sołtys miejscowości Śródborze -  celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta  Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28-03

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 14 kwietnia 2011
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2011 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 4402
19 kwietnia 2011 09:15 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana danych dokumentu.
19 kwietnia 2011 09:14 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana danych dokumentu.
19 kwietnia 2011 09:14 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl