Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

       Informuję, że zgodnie z   art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz. 1591 z  późniejszymi  zmianami)   zwołuję  VIII Sesję  Rady  Miejskiej w  Glinojecku   z  następującym  porządkiem  dziennym:

 

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck. 
  6. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

2)      w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;

3)      w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011;

4)      w sprawie przekazywania lamp oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Glinojeck.

7.       Zapoznanie Rady z informacją Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 sierpnia 2011 r. o przebiegu wykonania budżetu, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 roku.

8.       Wybory ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku  i w Sądzie Rejonowym  w Ciechanowie na kadencję lat 2012-2015 – podjęcie stosownych uchwał.

9.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

10.  Informacja na temat sytuacji finansowej i gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej.

11.  Informacja o zgłoszonych interpelacjach Radnych.

12.  Zapytania i wolne wnioski.

 

         Informując  o  powyższym,  proszę  o  udział  w  obradach  Sesji,  która  odbędzie  się  w  dniu  29 września 2011  roku  o  godzinie  10.00  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta    i  Gminy  w  Glinojecku.

 

                                                                                                                  /-/ Przewodniczący Rady

                                                                                                                      Andrzej Gontarski

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2011 15:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 947
19 września 2011 15:49 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl