Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o opracowaniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Glinojeck - Aktualizacja na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r"

Glinojeck, dnia 07 listopada 2011 r.

OŚ. 7021.43.2011

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, działając na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, iż został opracowany projekt dokumentu:

 

„PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY GLINOJECK – AKTUALIZACJA NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ DO 2018 R”

 

Przedmiotowy projekt dokumentu określa:
1. Ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego Miasta i Gminy Glinojeck
2. Stan środowiska w Mieście i Gminie Glinojeck.
3.Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska na następne lata w perspektywie krótko- i długookresowej wraz z zestawieniem kosztów i źródeł finansowania poszczególnych zadań.

Projekt w/w dokumentu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy (www.glinojeck.bipgmina.pl). Projekt dokumentu dostępny jest również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Płocka 12 w godzinach pracy urzędu .


Wnioski i uwagi do w/w dokumentu można składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty obwieszczenia, tj. od dnia  07  listopada 2011 r. w następujący sposób:

- w formie pisemnej – na adres:
Urząd Miasta i  Gminy w Glinojecku
ul. Płocka 12,
06-450 Glinojeck  

– osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy , ul. Płocka 12 , pokój nr 19


Złożone w w/w terminie uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Monika Sarnecka

tel. 23 674 28 03

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M.Sarnecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2011 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Dąbrowska
Ilość wyświetleń: 493
07 listopada 2011 15:01 Olga Dąbrowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl