Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Glinojeck, dnia 07 listopada 2011 r.

OŚ. 7021.43.2011

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z pismem w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak: WOOŚ-I.410.576.2011.JD z dnia 05 października 2011r., stwierdził, iż ww. dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, a będzie służyła poprawie jego jakości. W związku z powyższym przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią znak: ZNS. 7111-1503-1/11.DB z dnia 11.10.2011 r. stwierdził, że zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.”.

Biorąc powyższe pod uwagę odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 2018 r.”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu  zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku.

 

 

 

Sporządziła:

Monika Sarnecka

Tel. 23 674 28 03

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M.Sarnecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2011 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Dąbrowska
Ilość wyświetleń: 594
07 listopada 2011 15:03 Olga Dąbrowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl