Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej uprzejmie informuję, że zgodnie z   art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku o  samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz. 1591 z  późniejszymi  zmianami)  zwołuje  X Sesję  Rady  Miejskiej w  Glinojecku   z  następującym  porządkiem  dziennym:

 

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.
  6. Podjęcie  uchwał:

1)    Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck;

2)    w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

3)    w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011;

4)    w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Glinojeck- aktualizacja na lata 2011-2014 z perspektywą            do 2018 r.;

5)    w sprawie przyjęcia na 2012 rok Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

6)    w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku.

      7. Zapytania i wolne wnioski.

 

         Informując  o  powyższym,  proszę  o  udział  w  obradach  Sesji,  która  odbędzie  się   w  dniu  22 grudnia 2011  roku  o  godzinie  10.00  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w  Glinojecku.

 

 

                                                                                        /-/ Przewodniczący Rady

                                                                                                 Andrzej Gontarski

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2011 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 735
19 grudnia 2011 10:18 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl