Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Informacja dla predsiębiorgow zajmujących się odbiorem odpadow komunalnych.

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

                                                                                                                       Glinojeck, dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

                                                  Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych

 

            Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku,  działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gminy Glinojeck  tworzy i prowadzi od 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Glinojeck jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz  na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w  dniu  wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych,

2)       oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

 

 

 

,, Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą

 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.)’’.

 

 Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem

 imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

            Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który utworzy Burmistrz Miasta i  Gminy Glinojeck  z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej  ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Przybyłowska

 

Nr tel. 23 674 2803

Data wytworzenia dokumentu: 28 grudzień 2011 r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elzbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2011 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 577
30 grudnia 2011 09:02 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl