Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dreglin, gm. Glinojeck

                                                                                     Glinojeck  dnia     27  lipiec 2012  r

OŚ.6220.4.2012

                                              DECYZJA

                                    o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i  ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póż. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 roku  Nr 213, poz. 1397 ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Glinojeck z dnia z dnia  28 maja 2012 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji  przez  Gminę Glinojeck, polegającego na  „Przebudowie  drogi gminnej w miejscowości Dreglin” gm. Glinojeck  oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Ciechanowie,

                                                 stwierdzam:

 

dla  przedsięwzięcia  pn.  ”Przebudowa  drogi  gminnej  w  miejscowości Dreglin  „  gm. Glinojeck, nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                                          u z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,  w dniu 28 maja. 2012  roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa przebudowie drogi gminnej w miejscowości Dreglin”, gm. Glinojeck.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu,  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działki sąsiednie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W dniu 31 maja 2012  roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.  O wszczęciu postępowania powiadomiono strony postępowania.

Zawiadomienie  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono  na tablicach  ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysowi   miejscowości    Dreglin    w celu podania do publicznej  wiadomości mieszkańcom Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 roku  Nr 213, poz. 1397 ). Drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie

z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ust. 2,  art. 78 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm). wystąpił pismem znak OŚ. 6220.4.2012 z dnia 31 maja 2012   roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-postanowienie   WOOŚ-II.4240.695.2012.IA  z 14 czerwca 2012 r ( data wpływu 18 czerwiec 2012 roku )  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  którym wyraził opinię, że „dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  drogi  gminnej w miejscowości Dreglin, gmina Glinojeck, nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko”.

-opinia sanitarna   znak ZNS.712-19/57/2012   z dnia  12 czerwca roku

(data wpływu 18 czerwca 2012  roku)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie stwierdzająca,  „ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia”

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, postanowieniem OŚ. 6220.4.2012   z dnia 22 czerwca 2012 roku odstąpił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ prowadzący postępowanie    stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia  pn.  „ Przebudowa ul. Paśniki w Glinojecku”,    gm. Glinojeck.

Argumenty przemawiające za takim stanowiskiem to:

  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie  polega na przebudowie drogi  gminnej klasy L, w miejscowości Dreglin, gm. Glinojeck  od km: 0+000  do km. 1+109  długości  1.109 km. Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz uzgodnień wynika że: planowane przedsięwzięcie polegało będzie na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Dreglin”, gm. Glinojeck,  na terenie działek ozn. Nr  ewid. 100, 133/2, 134/16, 134/14, 164/2, 134/12, 134/10, 134/8, 165, 136/5, 166/2, 138/4, 138/8, 167/4, 150/1, 150/2, 150/3147/2, 158, 167/6, 49, 146/2, 214/2, 214/3, 145/2, 213/2, 144/2, 143/2, 212/2, 211/2, 142/2, 141/2, 140/2 obręb Dreglin, jednostka ewidencyjna Glinojeck.

Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie około 1,109 km.

Planowany do przebudowy odcinek drogi położony jest na terenie rolniczym. W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o średniej szerokości 5,0 m i nawierzchni żwirowo-żużlowej. Cały odcinek tej drogi w przekroju szlakowym jest w średnim stanie technicznym, częściowo zdeformowany. Szerokość pasa drogi objętej przebudową wynosi  do 12.00 m.

 W ramach realizacji inwestycji, przewiduje się wykonanie:

-         nawierzchni jezdni z mas bitumicznych ( grubość warstwy po zagęszczeniu 4+4 cm.);

-         wzmocnienia przebudowy kruszywem naturalnym;

-         wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

-         nowoprojektowanych rowów przydrożnych.

Z informacji zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej, nie przewiduje się  wycinki drzew.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana innymi przedsięwzięciami

( drogi ). Jednak  z uwagi na znikomy charakter  oddziaływań brak jest możliwości kumulowania się oddziaływań z innymi.

c) wykorzystania zasobów naturalnych.

Materiały, które zostaną wykorzystane w fazie budowy drogi to m.in.:

Wszystkie wykorzystane surowce, materiały. Energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robót budowlanych. Materiały do wbudowania tj. m.ni. materiał kamienny łamany i masa mineralno – bitumiczna, dowożone będą bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystywane na bieżąco do robót budowlanych.

Z informacji zawartych  w przedłożonej karcie informacyjnej wynika, że do przebudowy drogi zużyte będą następujące ilości surowców:

-         kruszywo – ok. 2200 ton,

-         mieszanka mineralno-bitumiczna – ok. 800 ton.,

w okresie eksploatacji drogi, nie przewiduje się bieżącego wykorzystania wody, surowców mineralnych, paliw oraz energii.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków przejazdu drogą gminną.

W trakcie budowy drogi wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały, a także robotami ziemnymi.

W celu minimalizacji tych uciążliwości prace wykonywane będą  w porze dziennej z użyciem sprzętu sprawnego technicznie.

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ( głównie odpady z grupy 17) gromadzone będą w wyznaczonym miejscu i odbierane przez uprawnione podmioty w celu przewozu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z emisjami substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzącego z pojazdów poruszających się po drodze.  Duzy wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji będzie miało  przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni się do zmniejszenia emisji  hałasu, a zwiększenie płynności ruchu może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.

Wody opadowe z jezdni bitumicznej będą odprowadzane powierzchniowo, poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do nowoprojektowanych przydrożnych rowów.

 e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp. minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

Istnieje jednak możliwość wystąpienia awarii w fazie eksploatacji przedsięwzięcia, gdy w przypadku kolizji drogowych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, materiały te zostaną uwolnione do środowiska.

Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie   zmniejszy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w porównaniu z sytuacją obecną.

 2.Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytki zaleganiu wód podziemnych:  

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

w rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Teren pod przedmiotową inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm. ).

Najbliższy obszar NATURA 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Doliny Wkry i Mławki” PLB140008, znajduje się w odległości około 15,5 km. w kierunku północno-zachodnim od terenu inwestycji. W odległości około 1,0 km. w kierunku południowo-wschodnim, przebiega granica Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

f) obszary, na których  standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z posiadanej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jej pobliżu występowały obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia Glinojecka ( obsar wiejski )  wynosi 33  osoby/km2 (wg danych GUS z 2010 roku )..

i) obszary przylegające do jezior

W miejscu realizacji inwestycji oraz w najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:

a)zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację  nie przewiduje się możliwości  wystąpienia oddziaływań  transgranicznych.

c) wielkości złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedłożonej dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają, że oddziaływania wystąpią na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do  terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. 

e) czas trwania częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale i odwracalne.  Natomiast w fazie eksploatacji będą występowały oddziaływania spowodowane emisją hałasu i substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdów. W wyniku planowanej przebudowy drogi gminnej zwiększy się płynność ruchu pojazdów, skróci czas przejazdu, prze co ograniczona zostanie emisja hałasu i substancji do powietrza.

Po analizie materiałów przedłożonych przez Inwestora, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  o czym przesądzają uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy:

Celem podjęcia przez Gminę Glinojeck  przebudowy  drogi gminnej w miejscowości Dreglin,   jest  pozytywne  oddziaływanie na środowisko poprzez, zmniejszenie  ilości emisji spalin (mniejsze  zużycie spalanego paliwa). W fazie eksploatacji, wykonane przedsięwzięcie  ureguluje spływ wód powierzchniowych z terenu drogi. Wody opadowe odprowadzane będą do  nowopowstałych rowów przydrożnych, co będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę wodami opadowymi, które nie będą zanieczyszczały wód podskórnych. 

Poprzez uzyskanie  poprawy równości nawierzchni, zmniejszenie   wielkości emisji zanieczyszczeń od poruszających się po nim pojazdów mechanicznych,   nastąpi polepszenie warunków jezdnych, udrożnienie ruchu, zmniejszy się hałas, będzie mniejsza emisja spalin, a przede wszystkim  po przebudowaniu nawierzchni jezdni  poprawi się  bezpieczeństwo użytkowników  dróg oraz poprawi  się estetyka otoczenia.

Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 09 lipca  2012 roku   zgodnie  z art. 9, art. 10,  i  art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie  zawiadomił o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  obwieszczenia,  w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Glinojeck pok. Nr 19  codziennie w dni robocze od 8 – 16

i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie zostało przekazane  Sołtysowi miejscowości  Dreglin

w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, wywieszono na tablicy  ogłoszeń Urzędu, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Żadna ze stron postępowania  nie zapoznała się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tej sprawie.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 w/powołanej ustawy, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ciechanowie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody należy dołączyć do wniosku na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3.Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

4.Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

 

Załączniki:

1.  Charakterystyka przedsięwzięcia

2.  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:   Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

2. strony postępowania  - według akt sprawy

3.  a/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa

2.Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

3. Sołtys miejscowości Dreglin   -  celem  zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości.

 

Sprawę prowadzi: Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 6220.4.2012 z dnia   27. 07. 2010 roku.

 

CHARAKTERYSTYKA    PRZEDSIĘZIĘCIA

pn.„Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Dreglin” gm. Glinojeck.

 

Rodzaj, skala ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia: Przedmiotowe przedsięwzięcie  polega na przebudowie drogi  gminnej klasy L, w miejscowości Dreglin, gm. Glinojeck  od km: 0+000  do km. 1+109  długości  1.109 km. w miejscowości Dreglin”, gm. Glinojeck,  na terenie działek ozn. Nr  ewid. 100, 133/2, 134/16, 134/14, 164/2, 134/12, 134/10, 134/8, 165, 136/5, 166/2, 138/4, 138/8, 167/4, 150/1, 150/2, 150/3147/2, 158, 167/6, 49, 146/2, 214/2, 214/3, 145/2, 213/2, 144/2, 143/2, 212/2, 211/2, 142/2, 141/2, 140/2 obręb Dreglin, jednostka ewidencyjna Glinojeck.

Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie około 1,109 km.

Planowany do przebudowy odcinek drogi położony jest na terenie rolniczym.

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga

o średniej szerokości 5,0 m i nawierzchni żwirowo-żużlowej.

Szerokość pasa drogi objętej przebudową wynosi  do 12.00 m

W ramach realizacji inwestycji, przewiduje się wykonanie:

-         nawierzchni jezdni z mas bitumicznych (grubość warstwy po zagęszczeniu 4+4 cm.);

-         wzmocnienia przebudowy kruszywem naturalnym;

-         wyrównaniu poboczy do poziomu niwelety krawędzi jezdni,

-         nowoprojektowanych rowów przydrożnych.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do nowo wykonanych rowów drogowych. Wykonane rowy drogowe spełniać będą rolę obiektu  podczyszczającego wody opadowe. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Po wykonaniu przebudowy nastąpi poprawa dojazdów do zabudowań, zmniejszenie emisji hałasu, spalin oraz poprawa estetyki okolicy.

Wydatnie zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Po zakończeniu przebudowy drogi poprawią się warunki życia ludzi.

Zasadniczymi celami przebudowy drogi są:

usprawnienie komunikacji o charakterze lokalnym i ponadregionalnym,

poprawa dojazdu do zabudowań, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. 

W związku z powyższym, przebudowana droga  w fazie eksploatacji będzie miała pozytywny wpływ na życie okolicznych mieszkańców  jak i mieszkańców całej gminy..

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest  Gmina Glinojeck.

 

Sporządziła E.Przybyłowska

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 27 lipec 2012 r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elzbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2012 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 6210
27 lipca 2012 12:35 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana danych dokumentu.
27 lipca 2012 12:35 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl