Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia plegającego na budowie kurników wraz z całą infrastrukturą w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck

                                                                                         Glinojeck  dnia   21 września 2012 r

OŚ. 7624-6 /10/2011

 

                                                            DECYZJA

 

           Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 77 ust. 1, pkt. 1 art. 78 ust. 1 pkt. 2,   art. 80 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3,  art. 82 ust. 1, pkt. 1 lit. a, b i c   i   ust. 2,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 1  i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U .z 2008 roku Nr 199, poz.1227 z póź. zm.),   art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98,  poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz  § 2 ust. 1  pkt. 43  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397),  po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Błażkiewicza, z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dziewięciu budynków kurników do chowu drobiu – brojlera o łącznej liczbie 315 000 stanowisk/cykl co stanowi 1 260 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych – krowa, koń  o wadze 500 kg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck na działkach nr ewid. 175, 176, 177/2, 178 i 179/2   –

- orzekam o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dziewięciu budynków kurników do chowu drobiu – brojlera o łącznej liczbie 315 000 stanowisk/cykl, co stanowi 1 260 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck na działkach nr ew. 175, 176, 177/2, 178 i 179/2.

 

Uzasadnienie

 

       W  dniu 12 kwietnia 2010 roku do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck wpłynął wniosek Pana Dawida Błażkiewicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dziewięciu budynków kurników do chowu drobiu – brojlera o łącznej liczbie 315 000 stanowisk/cykl, co stanowi 1 260 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck na działkach nr ew. 175, 176, 177/2, 178 i 179/2.

Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia. Przedmiotowy wniosek  zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck. Organ prowadzący postępowanie, wezwał Wnioskodawcę, do uzupełnienie braków formalnych i złożenia stosownego wypisu z rejestru gruntów. W dniu  20 kwietnia 2010 roku złożony wniosek został uzupełniony. W dniu 22 kwietnia 2010 roku zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, a zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (ogłoszenia).

          W wyniku analizy wielokrotnie uzupełnianego raportu oraz zgromadzonego w sprawie materiału  dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  postanowieniem WOOŚ –II. 4242.137.2011.NL z dnia 18 lipca 2011 roku odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  objętego wnioskiem. Równocześnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, wydał w dniu 28 lipca 2011 r. opinię sanitarną, w której odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  (…).

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zawiadomieniem Oś 7624-6/10/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 roku poinformował strony postępowania, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dziewięciu budynków kurników do chowu drobiu – brojlera o łącznej liczbie 315 000 stanowisk/cykl co stanowi 1 260 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych – krowa, koń  o wadze 500 kg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck na działkach nr ew. 175, 176, 177/2, 178 i 179/2 zostało zakończone.

            Po analizie zgromadzonych dokumentów, organ prowadzący postępowanie postanowił odmówić wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia – decyzja z dnia 23 sierpnia 2011 roku, sygn. akt OŚ. 7642-6/10/2011. Motywy faktyczno – prawne rozstrzygnięcia w uzasadnieniu decyzji.

            Od powyższej decyzji Pan Dawid Błażkiewicz złożył w dniu 06 września 2011 roku  odwołanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją  SKO/I/V/835/2011 z dnia 12 października 2011 roku uchyliło  zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

           Uwzględniając postanowienia zawarte w decyzji SKO/I/V/835/2011 z dnia 12 października 2011 roku, organ prowadzący postępowanie pismem OŚ 7624-6/10/2011 z dnia 18.11. 2011 roku wezwał Inwestora do usunięcia  braków w raporcie ooś,  opracowanym dla planowanej inwestycji w terminie do dnia 05 grudnia 2011 roku.

Pan D. Błażkiewicz pismem z dnia 01 grudnia 2011 roku, data wpływu 05 grudnia 2011roku  wystąpił o przesuniecie terminu do dnia 15 grudnia 2011 roku.

W dniu 20 grudnia 2011 roku Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dziewięciu budynków kurników do chowu drobiu – brojlera o łącznej liczbie 315 000 stanowisk/cykl co stanowi 1 260 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck na działkach nr ew. 175, 176, 177/2, 178 i 179/2. W załączeniu przekazany został uzupełniony przez Inwestora raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z wersja elektroniczną.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOŚ-II-4242.554.2011.BS z dnia 29 grudnia 2011 roku wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  o uzupełnienie wniosku w sprawie uzgodnienia warunków realizacji wyżej opisanego przedsięwzięcia o:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  jeśli plan został uchwalony albo informację o jego braku.

Tut. organ w dniu 09 stycznia 2011 roku przekazał żądane dokumenty.

          W dniu 18 stycznia 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska kolejny raz wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck do uzupełnienia raportu ooś w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i ochrony przed hałasem. Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w piśmie z dnia 24 stycznia 2012 r  stwierdził, że na podstawie przesłanego raportu oddziaływania na środowisko sporządzonego w grudniu 2011 roku nie jest możliwe wydanie stosownej opinii. Wskazał  w jakim zakresie należy dokonać uzupełnienia reportu ooś dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

        Mając powyższe na uwadze tut. organ ponownie w dniu 27 stycznia 2012 roku wezwał Inwestora Pana Dawida Błażkiewicza do uzupełnienia raportu ooś  w zakresie określonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, zakreślając w tym zakresie termin do dnia 06 lutego 2012 roku, który to termin został następnie na wniosek Inwestora przedłużony.

       Mając na uwadze liczne protesty mieszkańców miejscowości Rumoka oraz okolicznych miejscowości, dotyczące ewentualnych uciążliwości zapachowych, Wnioskodawca pismem z dnia 02 marca 2012 roku został wezwany do przedłożenia analizy w zakresie występowania zawartości amoniaku i siarkowodoru w powietrzu w ostatnim tygodniu chowu kurcząt oraz w chwili zakończenia cyklu produkcyjnego, kiedy następuje przekazanie kurcząt do uboju, usuwanie obornika i transport pomiotu.

        Inwestor Pan Dawid Błażkiewicz pismem z dnia 21 marca 2012 roku przedłożył wyjaśnienie dotyczące uciążliwości zapachowych, które następnie zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie. Z racji zaistniałych uzupełnień raportu  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-4242.554.2011.BS z dnia 29 marca 2012 roku wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

         Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, zawiadomieniem  OŚ.7624-6/10/2011 z dnia 29 marca 2012 roku  podał do publicznej wiadomości informację, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie rozpatrywanego wniosku. O wyłożeniu w/opisanej dokumentacji zostali powiadomieni wszyscy sołtysi na terenie Miasta i Gminy Glinojeck  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom.

        Pismem z dnia 05 kwietnia sołtys miejscowości Rumoka w imieniu mieszkańców miejscowości Rumoka złożył protest odnośnie budowy kurników  w ich miejscowości.

Organ prowadzący postępowanie pismem OŚ.7624-6/10/2012 z dnia  11 kwietnia 2012 roku przekazał pismo mieszkańców miejscowości Rumoka do Naczelnika  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o uwzględnienie uwag i protestów mieszkańców miejscowości Rumoka przy uzgadnianiu warunków realizacji w/opisanego przedsięwzięcia.

       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  pismem WOOŚ-II-4242.554.2011.BS  z dnia 11 kwietnia 2012 roku ponownie  wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck do uzupełnienia raportu ooś w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrona przed hałasem.

Organ prowadzący postepowanie pismem OŚ. 7624-6/10/2011 z dnia z dnia 18 kwietnia 2012 roku wezwał inwestora do uzupełnienia raportu  ooś w terminie do dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie pismem ZNS.717-7/40/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku wezwał do uzupełnienia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia o ponowne obliczenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (…) .

Inwestor Pan Dawid Błażkiewicz wystąpił pismem z dnia 26 kwietnia 2012 roku z prośbą o przesunięcie terminu uzupełnienia raportu ooś do dnia 25 maja 2012 roku.

Organ prowadzący postępowanie pismem OŚ.7624-6/10/2011 z dnia 04 maja 2012 roku wyraził zgodę na przesunięcie terminu uzupełnienia raportu do dnia 25 maja 2012 roku,

Jednocześnie wezwał do uzupełnienia raportu ooś o wymagania tj. o ponowne obliczenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (…), wskazywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Ciechanowie.

        Równocześnie, w dniu 26 kwietnia 2012 roku Pan Grzegorz Suwiński  złożył protest dotyczący uzupełnień do raportu oos. Organ prowadzący postępowanie, w dniu  07 maja 2012 roku przekazał w/opisane pismo   do RDOŚ w Warszawie  z prośbą o uwzględnienie tych  uwag i wniosków wskazanych przez w/w, przy uzgadnianiu warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-II-4242.554.2011.BS  z dnia 30 kwietnia 2012 roku wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 maja 2012 roku

        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-II-4242.554.2011.BS  z dnia 14 maja 2012 roku wyraził zgodą na uzupełnienie raportu ooś do dnia 11 czerwca   2012 roku,

        Uwzględniając nowy termin na uzupełnienie raportu ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 11 lipca 2012 roku.

         Inwestor Pan Dawid Blażkiewicz pismem z dnia 25 maja 2012 roku wystąpił o przesunięcie terminu uzupełnienia raportu ooś do dnia 06. 06.2012 roku.

         Organ prowadzący postępowanie, pismem OŚ. 7624-6/10/2011 z dnia 31 maja 2012 roku poinformował  RDOŚ w Warszawie o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu  do dnia 20 czerwca 2012 roku.

         Organ prowadzący postępowanie pismem  OŚ. 7624-6/10/2011 z dnia 14 czerwca 2012 roku przesłał dostarczone przez Inwestora uzupełnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

         Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, zawiadomieniem  OŚ.7624-6/10/2011 z dnia

18 czerwca 2012 roku  podał do publicznej wiadomości informację, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją w sprawie tj. wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami, opinią sanitarną PPIS w Ciechanowie, postanowieniem RDOŚ w Warszawie, postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem opracowanym dla przedmiotowego przedsięwzięcia, uzupełnieniami do raportu o odziaływaniu na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia z dnia (…), oraz innymi wymaganymi prawem załącznikami, zebranymi w trakcie postępowania.

          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem WOOŚ-II-4242.554.2011.BS  z dnia 06 lipca 2012 roku odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dziewięciu budynków kurników do chowu drobiu – brojlera o łącznej liczbie 315000 stanowisk/cykl co stanowi 1 260 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck na działkach nr ew. 175, 176, 177/2, 178 i 179/2.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał w tej sprawie opinię sanitarną ZNS.713-6/73/12 z dnia 16 lipca 2012 roku.

         Inwestor Pan Dawid Błażkiewicz pismem z dnia 20 lipca 2012 roku skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck wniósł wyjaśnienia, z prośbą o dokonanie obiektywnej oceny przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie ochrony przed  hałasem.

        Organ prowadzący postępowanie, pismem OS. 7624-6/10/2011 z dnia 24 lipca 2012 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą  o merytoryczne odniesienie się do kwestii zawartych w piśmie oraz o pisemne poinformowanie tutejszego Organu o zajętym stanowisku w sprawie.

        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-II-4242.554.2011.BS  z dnia 17 sierpnia 2012 roku udzielił  odpowiedzi na pismo P. Dawida Błażkiewicza z dnia 20 lipca 2012 roku.

        Organ prowadzący postępowanie, zawiadomieniem OŚ.7624-6/10/2011 z dnia 27 sierpnia 2012 roku  poinformował, że zgormadzony został materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, dziewięciu budynków kurników do chowu drobiu – brojlera o łącznej liczbie 315 000 stanowisk/cykl co stanowi 1 260 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rumoka, gm. Glinojeck na działkach nr ew. 175, 176, 177/2, 178 i 179/2.

       W wyniku analizy zgromadzonego w ramach ponownie prowadzonego postępowania wyjaśniającego tutejszy Organ uznał, iż Wnioskodawca Pan Dawid Błażkiewicz nie spełnił przesłanek formalno-prawnych umożliwiających rozpatrzenie wniosku i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Powyższe musiało prowadzić do wydania niniejszej decyzji. Wydając omawiana decyzję Organ prowadzący postępowanie oparł się przede wszystkim na wadach i brakach jakie zawierał przedłożony przez Wnioskodawcę Pana Dawida Błażkiewicza raport ooś. Przedmiotowy raport był wielokrotnie uzupełniany przez Wnioskodawcę na skutek kierowanych do niego wezwań. Pomimo wielokrotnych uzupełnień,  raport ooś.  nie został uzupełniony w sposób umożliwiający ocenę przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie ochrony przed hałasem.

Z uzupełnionego raportu ooś karty charakterystyki wentylatorów dachowych wynika, iż poziom hałasu pojedynczego urządzenia wynosi 72 dB ( mierzony z odległości 2 m.)  i 61 dB ( mierzony z odległości 7 m. ). Do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu ( zarówno dla pory dnia jak i nocy ) przyjęto wartość 74 dB, co nie jest wartością mocy akustycznej pojedynczego wentylatora tego typu. Jednocześnie na stronie czwartej,  drugiego uzupełnienia  raportu ooś, autor opracowania podaje przeliczenia poziomu dźwięku urządzenia przy uwzględnieniu tłumienia kanału wentylacyjnego i dachu wyrzutni na poziomie 8 dB, nie wyjaśniając na podstawie czego wartość ta została przyjęta. Ponadto podana wartość równoważnego poziomu mocy akustycznej 74 dB i przyjęcie jej do obliczeń nie odzwierciedlają rzeczywistej specyfiki pracy wentylatorów dachowych ( tj. pracy ciągłej ).

Dodatkowo z danych wyjściowych do obliczeń wynika, iż modelowaniu nie uwzględniono 6 szt. wentylatorów szczytowych.  Wobec powyższego brak jest możliwości rzetelnej oceny planowanego do realizacji przedsięwzięcia  na klimat w rejonie inwestycji.  Prezentowane stanowisko znalazło odzwierciedlenie w stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który postanowieniem WOOŚ-II-4242.554.2011.BS z dnia 06 lipca 2012 roku również odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując na brak możliwości rzetelnej oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny w rejonie inwestycji. Wskazał, że w wyniku niesprecyzowania parametrów technicznych projektowanych wentylatorów w zakresie ochrony przed hałasem brak jest możliwości  określenia warunków realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

           Stanowisko tutejszego organu znajduje również odzwierciedlenie w opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie Nr ZNS.713-6/72/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku. W omawianej opinii, Inspektor Powiatowy  stwierdził, że przemysłowy tucz drobiu generuje do środowiska duże ilości związków chemicznych w postaci złowonnych gazów. Związki te działają drażniąco na organizm ludzki, co może być przyczyną pogorszenia dyskomfortu ludzi narażonych na te czynniki.

Dodatkowo na ocenę całego przedsięwzięcia nie bez znaczenia były i są ( ostatnie pismo mieszkańców miejscowości Rumoka z dnia  04 września 2012 roku )  protesty mieszkańców miejscowości Rumoka, sąsiednich miejscowości Budy Rumockie i Ościsłowo oraz Dyrektora Szkoły w Ościsłowie dotyczące sprzeciwu w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę.  Mieszkańcy po zapoznaniu się z treścią  zawiadomienia o wszczęciu postępowania, aktywnie uczestniczą w prowadzonym postępowaniu, są bardzo negatywnie nastawieni do planowanego do realizacji przedsięwzięcia gdyż, rozmiar produkcji wskazuje, iż nie będzie to produkcja standardowa, ale produkcja na skalę przemysłową.  Planowana ilość  315.000 stanowisk na jeden cykl, przy sześciu cyklach rocznie, będzie to 1.890 000 szt brojlerów w ciągu roku co stanowi 1.260 DJP i odpowiada to hodowli 1.260 szt krów lub koni, każdy o wadze 500 kg. wstawionych i utrzymywanych przez cały rok na gruncie o pow. 6.6681 ha. Działki gruntu, na których mają zostać posadowione kurniki znajdują się w odległości ok. 115 m i 235 m., od najbliższej zabudowy, natomiast od zwartej zabudowy wsi Rumoka ok. 300 m. W miejscowości Rumoka usytuowanych jest 46 zabudowań mieszkalnych, w których mieszka ok. 250 osób, w miejscowości Rudy Rumockie - 23 budynki mieszkalne,  w Ościsłowie - 86 budynków mieszkalnych. Jedna z osób, która  w tym terenie planuje budowę budynku mieszkalnego, budynek ten będzie oddalony od kurników zaledwie ok. 140 m. złożyła w Urzędzie formalny protest.

            Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska ustawodawca nakłada obowiązek :

1)   art. 144 ust. 1, iż eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska,

2)   art. 144 ust. 2, iż eksploatacja instalacji powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, emisja hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

Inwestor w swoim piśmie z dnia 21. 03. 2012 roku (strona 2 ) wskazał „przeprowadzona z uwzględnieniem zróżnicowania emisji w poszczególnych tygodniach chowu drobiu analiza oddziaływania emisji gazów i pyłów z planowanych kurników wykazała w zakresie ochrony powietrza dotrzymanie wymagań określonych  w art. 141 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska”. Stanowisko wnioskodawcy nie znajduje jednak potwierdzenia w treści złożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko, o czym mowa była już wyżej.

W chwili obecnej, co prawda brak jest regulacji prawnych określających wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrza, niemniej jednak na  terenie Gminy Glinojeck oraz okolicznych gmin istnieją fermy drobiu ze znacznie mniejszą obsadą brojlerów. Funkcjonowanie przedmiotowych ferm pokazuje, że w  5 i 6 tygodniu chowu oraz w okresie opróżniania i transportu pomiotu ( obornika ) z kurników występuje bardzo przykry zapach, który jest wyczuwalny w odległości nawet do 1 km od miejsca położenia fermy. Emisje zapachowe ze strony ferm drobiu stanowią istotną uciążliwość dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i stanowią o negatywnej ocenie tego rodzaju przedsięwzięć przez lokalną społeczność. W niniejszej sprawie lokalna społeczność również opowiedziała się przeciwko realizacji wnioskowanej przez Pana D. Błażkiewicza inwestycji. Okoliczni mieszkańcy podnoszą uzasadnione obawy o pogorszenie warunków ich życia, pogorszenie warunków środowiskowych oraz konieczność znoszenia przykrych emisji zapachowych ze strony fermy drobiu. Mieszkańcy opowiadający się przeciw realizacji wnioskowanej inwestycji, są właścicielami posesji, mieszkają w miejscowości Rumoka od wielu już lat i stanowi ona centrum życia ich rodzin.  Nie godzą się z tym, że przedsiębiorca, który przychodzi z zewnątrz, buduje o  olbrzymiej obsadzie brojlerów fermę w ich miejscowości, sam jednak z racji miejsca zamieszkania będąc wolnym od tego rodzaju uciążliwości.  Ponadto w odległości około 4 km. jest paszarnia, w której produkowana jest pasza dla brojlerów,  ponadto,  budowany jest zakład przetwórstwa mięsnego drobiu. W efekcie realizacja uciążliwej inwestycji naraziłaby mieszkańców na dalsze pogorszenie ich warunków życia.

 Mając powyższe na uwadze należy jednak podkreślić, iż Inwestor nie wykazał w złożonym przez siebie raporcie ooś, iż realizowana inwestycja zapewni dochowanie standardów emisyjnych i nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, a w konsekwencji również na życie ludzi tam mieszkających. W ocenie organu prowadzącego postępowanie zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na wydanie innego rozstrzygnięcia.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, stosownie do treści art. art. 85 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy.

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

 

 

Otrzymują:

1.  Wnioskodawca:   Inwestor Pan Dawid Błażkiewicz

2.  strony postępowania –  według akt sprawy

3.  a/a

 

Do wiadomości:

 

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,

      00-015 Warszawa

 2.   Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie

            ul. Sienkiewicza 27, 06 – 400 Ciechanów

      3.  Sołtys miejscowości   Rumoka .-  celem  zapoznania  z treścią

           decyzji    mieszkańców .

 

 

 Sprawę prowadzi: Elżbieta  Przybyłowska Nr tel. 023 674 28-03

 

 

 

 

 

                                                                                       

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2012 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 6335
24 września 2012 13:44 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl