Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegajacego na montażu kotła parowego o mocy 1.2 MW w elektrociepłowni połozonej na terenie cukrowni Glinojeck.

 

                                                                              Glinojeck, dnia  27 listopada  2013 r

 

OŚ. 6220.9.2013

 

                                     Z A W I A D O M I E N I E

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego  na realizację   przedsięwzięcia polegającego na montażu  kotła parowego o mocy 1,2 MW w elektrociepłowni położonej na terenie cukrowni Glinojeck.

 

       Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ((tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013 roku  poz. 1235 ze zm.); zawiadamiam, że w dniu  25 listopada 2013 roku, na wniosek Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. 06-450 Glinojeck,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu kotła parowego o mocy 1,2 MW w elektrociepłowni położonej na terenie cukrowni Glinojeck.        

Obiekt zlokalizowany jest na działkach ozn. nr: 39/3, 37/1 i 40/5 obręb Zygmuntowo, gm. Glinojeck. Kocioł będzie zlokalizowany na działce nr 40/5.

         Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, pokój nr 19 w poniedziałek  w godz. od 900 do 1700 pozostałe dni tygodnia w godz. od 800 do 1600 w terminie 14 dni, od dnia  publicznego ogłoszenia.

Wniosek Inwestora został zamieszczony w Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Otrzymują:

1.Wnioskodawca- Pfeifer & Langen Glinojeck S.A., 06-450 Glinojeck

2. strony postępowania według akt sprawy.

3. a/a

Do wiadomości:

1.Sołtys miejscowości Zygmuntowo

2.Sołtys miejscowości Szyjki. celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia  02 grudnia   2013 roku   

(na 14 dni) do dnia 16 grudnia 2013 roku.

Zdjęto dnia ……………………

Sprawę prowadzi: Elżbieta PrzybyłowskaNr tel 023 674 28 – 03

Data wytworzenia dokumentu: 27 listopadaa 2013 r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2013 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 348
29 listopada 2013 11:15 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl