Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Postanowienie dotyczące projektu robót geologicznych dla okre slenia warunków geologiczno-inzynioerskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S-7 na odcinku Strzegowo -Pienki km. 35+467,23 - 57+458.01

 

                                             Glinojeck, dnia 22 listopada 2013 r

OŚ.6220.8.2013


                                         


                        P O S T A N O W I E N I E

                        Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.) oraz art. 106 Kpa, w związku z pismem  Ministerstwa Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych  znak: DGKhg-4710-1461/41496/13/AS z dnia 17 października 2013 r w sprawie zaopiniowania „ Projektu robót geologicznych dla potrzeb okres lenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S-7 na odcinku Strzegowo-Pieńki – km. 35+467,23 – 57+ 458,01,

                               postanawia się:

pozytywnie zaopiniować projekt robót geologicznych dla potrzeb okres lenia warunków geologiczno- inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych

drogi ekspresowej S-7 na odcinku Strzegowo – Pińki – km. 35+467,23 – 57+ 458,01, obejmujący wykonanie:

1)    prac geodezyjnych,

2)    otworów badawczych i sondowań, w tym:

- 1340 otworów badawczych o głębokości 3,0 m – 30,0 m o łącznym mertażu nie większym niż 10 145,0 mb;

- 250 sondowań statycznych CPT/CPT-u i dynamicznych DPS,DPSH o głębokości 6,0 m -25,0 m o łącznym metrażu nie większym niż 3 030,0 mb;

     3)  kartowania geologiczno-inżynierskiego;

    4)  badań laboratoryjnych próbek gruntów i wody;

    5)  dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

 

                            u z a s a d n i e n i e

 

Ministerstwo  Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych  pismem znak: DGKhg-4710-1461/41496/13/AS z dnia 17 października 2013 r 

zawiadomiło, że w wyniku wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia „ Projektu robót geologicznych dla potrzeb okres lenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych drogi ekspresowej S-7 na odcinku Strzegowo-Pieńki – km. 35+467,23 – 57+ 458,01,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, pismem OŚ. 6220.8.2013 r zostało  przekazane sołtysom sołectw  usytuowanych wzdłuż drogi ekspresowej S-7 na terenie gm. Glinojeck, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, zamieszczone na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu  na okres 14 dni. Liczba stron w prowadzonym postępowaniu jest większa niż 20, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,  organ administracji zawiadamia o  decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczenia.

            Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za moim pośrednictwem w ternie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

 

 

Otrzymują:

1.     Ministerstwo  Środowiska   Departament  Geologii i Koncesji  Geologicznych

Ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.     Sołtys miejscowości  Kowalewko – Szyjki

3.     Sołtys miejscowości  Zygmuntowo

4.     Sołtys miejscowości  Dreglin

5.     Sołtys miejscowości  Glinojeck

6.     Sołtys miejscowości  Kondrajec Pański

7.     Sołtys miejscowości  Kondrajec Szlachecki

8.     a/a

 

 

 

sprawę prowadzi;

Elżbieta Przybyłowska

Nr tel. 23 674 2803

 

     

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 22 listopada 2013 roku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2013 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 529
02 grudnia 2013 12:53 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2013 12:52 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl