Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym na realizację przedsięwzięcia pn. Mala Elektrownia Wodna, jaz i przepławka dla rym na rzece Wkraze w km. 61+00 w Płaciszewie, gm. Glinojeck na gruntach ozn. nr dz. 194 i 204 połozonych w miejscowosci Placiszewo, gm. Glinojeck".

 

                                        Glinojeck, dnia  12 grudzień   2013 r

OŚ. 6220.7.2013

 

                                     Z A W I A D O M I E N I E

 

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym na realizację   przedsięwzięcia pn. „Mała Elektrownia Wodna, jaz i przepławka dla ryb na rzece Wkrze w km. 61+000 w Płaciszewie, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski” na gruntach oz. nr działek 194 i 204  położonych w miejscowości Płaciszewo”, gm. Glinojeck.

 

       Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z póź. zm.); zawiadamiam, że na wniosek  Inwestora-Państwa Małgorzaty i Stanisława Marcina Wrońskich  z dnia 26 września 2013 roku prowadzone jest  postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Mała Elektrownia Wodna, jaz i przepławka dla ryb na rzece Wkrze w km. 61+000 w Płaciszewie, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski” na gruntach oz. nr działek 194 i 204  położonych w miejscowości Płaciszewo”, gm. Glinojeck.

         Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, pokój nr 19 w poniedziałek  w godz. od 900 do 1700 pozostałe dni tygodnia w godz. od 800 do 1600 w terminie 14 dni, od dnia  publicznego ogłoszenia. Wniosek Inwestora został zamieszczony w Publicznie Dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - Pani Małgorzata Wrońska

                               Pan  Stanisław Marcin Wroński

2. Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo.

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B,

    03-194 Warszawa

4. strony postępowania – według akt sprawy

5. a/a

Do wiadomości:

1.Sołtys miejscowości Płaciszewo celem podania do publicznej wiadomości   mieszkańcom

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia   14 grudnia    2013 roku  

(na 14 dni) do dnia                                 28 grudnia   2013 roku.

Zdjęto dnia ……………………

Sprawę prowadzi: Elżbieta PrzybyłowskaNr tel 023 674 28 – 03

Data wytworzenia dokumentu: 12 grudnia 2013 r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2013 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 384
12 grudnia 2013 12:48 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl