Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Glinojeck, dnia 23 listopada 2015 r.

OŚ.6220.2.2014

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie zmiany decyzji OŚ.6220.2.2014 z dnia 18 marca 2015 roku  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie 20 budynków inwentarskich (kurników) i zmianie, zwiększeniu obsady brojlerów kurzych w pozostałych budynkach inwentarskich (kurnikach) w obrębie istniejącej fermy drobiu w miejscowości Kondrajec Pański, gm. Glinojeck, powiat ciechanowski – w części  dotyczącej terminu dokonania nasadzeń drzew sosny wokół istniejącego ogrodzenia terenu fermy drobiu (pkt. VII sentencji decyzji) tj. przesunięcia terminu nasadzeń drzew do 30 czerwca 2016 roku.

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 03 listopada 2015 roku, na wniosek spółki  Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka Jawna, ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława (wniosek uzupełniony w dniu 17.11.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji OŚ.6220.2.2014 z dnia 18 marca 2015 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia - w części dotyczącej terminu dokonania nasadzeń drzew sosny wokół istniejącego ogrodzenia terenu fermy drobiu (pkt. VII sentencji decyzji) tj. przesunięcia terminu nasadzeń drzew do 30 czerwca 2016 roku.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, pok. nr 19, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w terminie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca – Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka Jawna, ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława;
  2. Strony postępowania – według akt sprawy;
  3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów
  5. Sołtys miejscowości Kondrajec Pański – celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom;
  6. Sołtys miejscowości Kondrajec Szlachecki – celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom;
  7. A/a.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.11.2015 r. do dnia 07.12.2015 r. (na 14 dni)

Zdjęto dnia ……………………

 

Sporządziła: Monika Sarnecka, tel. 23 674 00 17 wew. 204

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Sarnecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Sarnecka
Ilość wyświetleń: 253
23 listopada 2015 13:19 Monika Sarnecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl