Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie informuję, że  na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z  2015  roku,  poz. 1515)  zwołuję  IX  Sesję  Rady  Miejskiej  w  Glinojecku z  następującym  porządkiem  dziennym:

 

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
  5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
  6. Podjęcie  uchwał:

1) w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2) w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck  na rok 2015;

3) w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

5) w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

6) w sprawie  opłaty targowej;

7) w sprawie  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

8) w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

9) w sprawie  wysokości i zasad otrzymywania diet dla sołtysów z terenu Gminy Glinojeck;

10)  w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie na rzecz Województwa Mazowieckiego części komunalnych nieruchomości gruntowych w miejscowościach Kondrajec Szlachecki i Dukt z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. „Internet dla Mazowsza”;

11)  w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Glinojeck w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w okresie programowania 2014-2020;

12)  w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka  wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadu ściekowego w gminie Glinojeck”;

13)  w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Glinojeck;

14)  zmieniająca uchwałę  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Glinojeck za rok szkolny 2014/2015.
  2. Zapytania i wolne wnioski.

 

         Informując  o  powyższym,  proszę  o  udział  w  obradach  Sesji,  która  odbędzie  się w  dniu 09 grudnia 2015  roku  o  godzinie  10.00  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy w Glinojecku.

 

 

 

 

                                                                                                     /-/Przewodniczący Rady

 

                                                                                                          Grzegorz Sikorski

        

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2015 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 431
07 grudnia 2015 09:20 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2015 09:07 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl