Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów i urządzeń stanowiących instalację do produkcji wyrobów kominowych z betonu wzmocnionego perlitem oraz wyrobów kominowych ceramicznych

Glinojeck, dnia 10 grudnia 2015 roku

OŚ.6220.7.2015

ZAWIADOMIENIE

            o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2015 r. na wniosek spółki „JAWAR” Sp. z o.o, ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                             o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie, w dwóch etapach, na części działki nr 145/9 obręb Zygmuntowo obiektów zabudowy przemysłowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na powierzchni powyżej 1 ha. Przedsięwzięcie będzie polegało na: budowie na części działki nr ew. 145/9 obręb Zygmuntowo zespołu obiektów i urządzeń stanowiących instalację do produkcji wyrobów kominowych z betonu wzmocnionego perlitem oraz wyrobów kominowych ceramicznych,      a także zbiorników naziemnych gazu propan oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Informuję, że zgodnie z art. 9, 10 i art. 73 wyżej wskazanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie postępowania przeglądanie akt sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, pok. nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez:

1)      wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku;

2)      zamieszczenie w BIP Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck;

3)      przekazanie sołtysom miejscowości Zygmuntowo, Dreglin i Kowalewko-Szyjki celem zapoznania z treścią zawiadomienia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Otrzymują:

  1. „JAWAR” Sp. z o.o. ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów
  2. Strony postępowania wg akt sprawy
  3. A/a

Do wiadomości:

  1. Sołtysi miejscowości: Zygmuntowo, Dreglin i Kowalewko-Szyjki celem zapoznania z treścią zawiadomienia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku dnia 10.12.2015 r., na okres 14 dni, tj. do dnia 24.12.2015 r.    Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2015 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Sarnecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Sarnecka
Ilość wyświetleń: 290
10 grudnia 2015 13:36 Monika Sarnecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 13:33 Monika Sarnecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl