Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachna realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadu ściekowego w gminie Glinojeck"

Glinojeck, dnia 16 grudnia 2015 roku

OŚ.6220.8.2015

ZAWIADOMIENIE

            o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2015 r. na wniosek Gminy Glinojeck zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadu ściekowego w gminie Glinojeck” polegającego na budowie komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową istniejących budynków, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Stary Garwarz, gmina Glinojeck jako działka ewidencyjna numer 181.

Informuję, że zgodnie z art. 9, 10 i art. 73 wyżej wskazanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania, przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie postępowania przeglądanie akt sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, pok. nr 19, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez:

1)      wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku;

2)      zamieszczenie w BIP Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck;

3)      przekazanie sołtysom miejscowości Stary Garwarz, Glinojeck, Kondrajec Szlachecki, Wkra, celem zapoznania z treścią zawiadomienia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Otrzymują:

  1. Gmina Glinojeck
  2. Strony postępowania wg akt sprawy
  3. A/a

Do wiadomości:

  1. Sołtysi miejscowości: Stary Garwarz, Glinojeck, Kondrajec Szlachecki, Wkra celem zapoznania z treścią zawiadomienia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku dnia 16.12.2015 r., na okres 14 dni, tj. do dnia 30.12.2015 r.    Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Sarnecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Sarnecka
Ilość wyświetleń: 177
16 grudnia 2015 15:48 Monika Sarnecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl