Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania na zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizaję przedsięwzięcia polegającego na przdudowie kurników w Kondrajcu Pańskim - zmiana dotyczy przesunięcia terminu nasadzenia drzew do dnia 30 czerwca 2016 roku

                                                                                                           Glinojeck, dnia 21 grudnia 2015 r

OŚ.6220.2.2014

 

                                             O B W I E WS Z C Z E N I E

                                    o    zakończeniu     postępowania  dowodowego

    Zgodnie  z art. 9, art. 10 i  art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm. ) zawiadamiam,  że postępowanie  dowodowe w sprawie zmiany  decyzji  OŚ.6220.2.2014 z dnia 18 marca 2015 r o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie budynków inwentarskich ( kurników ) i zmianie, zwiększeniu obsady brojlerów kurzych w pozostałych budynkach inwentarskich w obrębie istniejącej fermy drobiu w miejscowości Kondrajec Pański, gm. Glinojeck, pow. ciechanowski – w części dotyczącej przesunięcia terminu wykonania  nasadzeń drzew sosny do dnia 30 czerwca 2016 roku wokół istniejącego ogrodzenia terenu fermy drobiu ( pkt. VII sentencji decyzji ) zostało zakończone.

      Na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm ) stronom postępowania, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz  zgłoszonych  żądań.

Informuję, że stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie postępowania przeglądanie akt sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Z dokumentacją można się zapoznać  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, pokój Nr 19,  codziennie w godzinach od 800 – 1600 .   

Zawiadomienie o zakończeniu  postępowania  podano do publicznej wiadomości poprzez:

1) wywieszono   na tablicy ogłoszeń  Urzędu;

2) zamieszczono  w BIP Urzędu Miasta  i Gminy Glinojeck;

3) przekazano sołtysom miejscowości Kondrajec Szlachecki  i Kondrajec Pański celem zapoznania z treścią obwieszczenia  mieszkańców sołectwa – podania do publicznej wiadomości;

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka Jawna ul. Zachodnia 28,

06-500 Mława

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów;

4. strony postępowania  -   według akt sprawy

5. Sołtys miejscowości Kondrajec Pański   z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom.

6.Sołtys miejscowości Kondrajec Szlachecki  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom;

7.a/a

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 23 grudnia  2015  r  (na14 dni ) do dn.  07 stycznia 2016  roku.     

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia  ......... stycznia 2016 roku

Sprawę prowadzi:  Monika Sarnecka  Nr tel. 023 674 28 03 

                                                                                                       

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2015 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Przybyłowska
Ilość wyświetleń: 235
23 grudnia 2015 10:11 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2015 13:45 Elżbieta Przybyłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2015 13:41 Elżbieta Przybyłowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl