Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz - Kamionka" gm. Glinojeck

                                                                                     Glinojeck  dnia  29 grudnia  2015 r

OŚ.6220.6.2015

                                                DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 10, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i  ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 ze zm.)  oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku  Nr 213, poz. 1397  ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 października 2015 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia planowanego do realizacji  przez Gminę Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck   pn.  „ Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz - Kamionka” gm. Glinojeck, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Warszawie,

 

                                            stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   pn.  ” Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz - Kamionka”  gm. Glinojeck.

 

                                     u z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  w dniu  21 października 2015 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „ Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz - Kamionka” gm. Glinojeck.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck.

Do wniosku została załączona karta informacyjna o przedsięwzięciu,  kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających  informację o środowisku  i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck.

W dniu 21 października 2015  roku  zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.  O wszczęciu postępowania powiadomiono strony postępowania.

Zawiadomienie  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono  na tablicach  ogłoszeń Urzędu, przekazano sołtysom   miejscowości    Juliszewo i Dukt-Krusz w celu podania do publicznej  wiadomości mieszkańcom.  Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji  zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje je  do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2  pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z  2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm. ), tj. przedsięwzięcie  polegające na rozbudowie, przebudowie  lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których   ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone” w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 ww rozporządzenia, tj. „ drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km. inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody”.

Niniejsza decyzja została wydana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust.2 pkt. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku  Nr 213, poz. 1397 ). Drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Organ prowadzący postępowanie  działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i  ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 ze zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Terenowy Pierwszy w Ciechanowie i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w przedmiocie  stwierdzenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się  za sporządzeniem raportu o    określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane:

-opinia   WOOŚ-II.4240.1429.2015.IA  z   02 listopada 2015 roku   r ( data wpływu 05 listopada 2015 roku )  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  w  której  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej relacji Krusz – Kamionka, gmina Glinojeck, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

-opinia sanitarna   znak ZNS.  712.39.127.2015   z dnia  06 listopada 2015 roku (data wpływu  09 listopada 2015  roku)  Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, w której  stwierdził  brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck, postanowieniem OŚ. 6220.6.2013   z dnia   16 listopada  2015 roku, stwierdził, że dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz – Kamionka” gm. Glinojeck    nie istnieje  konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Argumenty przemawiające za takim stanowiskiem to:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na  rozbudowie drogi gminnej  relacji  Krusz – Kamionka, gm. Glinojeck. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie ok. 1.65 km. a nawierzchnia zajmowanego terenu ok. 16,50 ha.

Tereny przylegle do drogi to obszary zabudowane, grunty rolne i nieużytki.

Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową  nr 1231W Glinojeck – Żeleźnia – Krusz, zaś koniec na granicy gminy Glinojeck i gminy Strzegowo – na skrzyżowaniu z drogą gminną o nawierzchni gruntowej.

Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany.

Droga gminna na odcinku od km. 0+000 do km. 0+544 posiada pas drogowy szerokości 9.50 m. z nawierzchnią gruntową wzmocnioną kruszywem naturalnym i obustronnymi rowami wymagającymi odmulenia. Na odcinku od km. 0+544 do km. 1+649 pas drogowy jest szerokości od 3,1 do 5.78 m z nawierzchnią gruntową bez rowów drogowych.

Podstawowe parametry techniczne  przebudowywanej drogi:

 1. klasa drogi – D;
 2. nośność podłoża – G1;
 3. głębokość przemarzania – 1,00 m ( II strefa);
 4. konstrukcja nawierzchni dla ruchu – KR 1;
 5. spadek poprzeczny nawierzchni – 2%;
 6. spadek poboczy – 6 %;
 7. szerokość jezdni na odcinku szlakowym – 3,50 m.;
 8. szerokość pobocza z kruszywa –  1,25 m. – 1.75 m.;
 9. nachylenie skarp – 1: 1,5;

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie;

 1. konstrukcji podbudowy;
 2. warstw nawierzchni bitumicznej;
 3. poboczy z kruszywa;
 4. oznakowania;
 5. przepustów i rowów drogowych;

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego KR 1:

 1. projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm;
 2. projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm;
 3. projektowana podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 20 cm;

Pomiędzy warstwami bitumicznymi oraz pomiędzy warstwą podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie a warstwą bitumiczną wykonane zostanie związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze zastosowana będzie emulsja asfaltowa.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności ruchu na drodze. W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami – sąsiadujące  drogi. Jednakże z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja.

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii;

Wszystkie wykorzystywane surowce, materiały energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robót budowlanych. Na etapie realizacji będą wykorzystywane typowe dla tego rodzaju przedsięwzięć materiały, surowce takie jak: m. in. kruszywo naturalne oraz mieszanki bitumiczne.

d) emisji i występowania innych uciążliwości;

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości  związane przede wszystkim z emisją hałasu oraz substancji do powietrza spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów  transportujących materiały. Będą to uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zostaną odpowiednio magazynowane, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Ścieki bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych toaletach typu toy-toy i odbierane będą przez odpowiednie podmioty.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, pochodzącą z pojazdów poruszających się po drodze. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa i budowa  silnika.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu nawierzchni, co doprowadzi to do zmniejszenia emisji hałasu, a zwłaszcza płynność ruchu może przyczynić do zmniejszenia emisji hałasu, a zwiększona płynność ruchu może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.  Planowana przebudowa drogi poprawi w znaczący sposób stan techniczny drogi, bezpieczeństwo dla użytkowników. Wody opadowe  i roztopowe  z  rozbudowywanej drogi  odprowadzone będą do rowów przydrożnych.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu nie występują obszary wodno-błotne. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu występowały inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary  wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi, częściowo w sąsiedztwie lasów.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód       śródlądowych.

e) obszary  wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91, poz. 2456, ze zm). W/w  rozporządzenie określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2015 r, poz. 1651), zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Najbliższy obszar  Natura 2000: obszar specjalnej ochrony Siedlisk ptaków, Doliny Wkry i Mławki PLB 140008, znajduje się w odległości około 20 km. w kierunku północno- zachodnim od planowanej   inwestycji.

Rozbudowywany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane, grunty rolne i nieużytki. Inwestycja, obejmuje teren przekształcony w wyniku działalności człowieka. Przebudowa nie zmieni krajobrazu, a zmiana konstrukcji nawierzchni poprawi wartości  techniczne terenu, poprawi się płynność i bezpieczeństwo ruchu. Biorąc powyższe pod uwagę odstępuje się od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości powietrza zostały przekroczone;

 g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu  zgodnie z dokumentacją, brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe  lub archeologiczne;

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy miejsko-wiejskiej Glinojeck obszar wiejski wynosi 34os/km2(wg GUS z 2015 r)

i) obszary przylegające do jezior:

w zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne zbiorniki wód stojących;

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala  możliwego oddziaływania rozważanego do uwarunkowań wymienionych w niniejszym postanowieniu;

a) zasięg przestrzenny oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji;

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko;

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości  lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko;

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały charakter jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, a powstałe na etapie eksploatacji będą miały charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania z natężeniem ruchu samochodowego na drodze.

Po analizie  materiałów przedłożonych przez Inwestora oraz szczegółowym przeanalizowaniu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinii Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Celem podjęcia przez Gminę Glinojeck,  rozbudowy drogi gminnej na  odcinku Krusz – Kamionka, gm. Glinojeck   jest przede wszystkim  poprawa  bezpieczeństwa na drodze. Zmniejszy się hałas oraz emisja gazów i pyłów do powietrza. Powstanie trwała nawierzchnia drogi, przejezdna przez cały rok dla wszystkich pojazdów. Wyremontowana droga zapewni także rolnikom lepszy dostęp do środków produkcji i umożliwi sprawny wywóz wytworzonych produktów w gospodarstwie. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi, które przy istniejącej obecnie nawierzchni są znaczne a wiążą się z kilkakrotnymi w ciągu roku zabiegami remontów cząstkowych poprzez równanie wybojów.   Zmodernizowana droga podniesie walory miejscowości Krusz, Dukt, Kamionka oraz terenów przyległych do drogi, które z uwagi na swoje bliskie położenie od m. Ciechanowa i Glinojecka, mogą stać się miejscem do nowych osiedleń oraz rozwoju turystyki.

W fazie eksploatacji, wykonane przedsięwzięcie  ureguluje spływ wód powierzchniowych z terenu drogi. Wody opadowe odprowadzane będą do  rowów przydrożnych, co będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę wodami opadowymi, które nie będą zanieczyszczały wód podskórnych. 

Zawiadomieniem  OŚ 6220.6. 2015  z dnia 10 grudnia 2015 r,  Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck   zgodnie  z art. 9, art. 10  i  art. 73   ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie  zawiadomił o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  zawiadomienia,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck pok. Nr 19  i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienie zostało przekazane  Sołtysowi miejscowości    Juliszewo  i Dukt - Krusz  w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, wywieszono na tablicy  ogłoszeń Urzędu, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

Żadna ze stron nie wniosła uwag do zgromadzonego materiału dowodowego w tej sprawie.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie Dostępnym Wykazie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/powołanej ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego  Powiatowego  Inspektora sanitarnego w Ciechanowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody należy dołączyć do wniosku na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna  ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo lub nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

4.Zgodnie z art. 7 pkt. 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) jednostki budżetowe zwalnia się z opłaty skarbowej.

 

 

 

 

Załączniki:

1.  Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:    Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck;

2. Pełnomocnik Inwestora –Usługi Projektowe, Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok.19.

   06-500 Mława

3. Strony postępowania wg akt sprawy.

4. Sołtysi miejscowości Juliszewo -  celem  zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości;

5.Sołtysi miejscowości Dukt-Krusz - celem  zapoznania z treścią mieszkańców miejscowości;

6. a/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Terenowy Pierwszy w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów;

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 27, 06-400 Ciechanów.

 

Sprawę prowadzi:

Monika Sarnecka

Nr tel. 023 674 28-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji OŚ. 6220.6.2015 z dnia   29 grudnia  2015  roku.

 

CHARAKTERYSTYKA    PRZEDSIĘZIĘCIA

pn.   „ Rozbudowa drogi gminnej relacji  Krusz – Kamionka, gm. Glinojeck

 

Rodzaj, skala ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestorem przedsięwzięcia jest  Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12. 06-450 Glinojeck.

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia,

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na  rozbudowie drogi gminnej   na odcinku Krusz – Kamionka, gm. Glinojeck. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie ok. 1.65 km. a nawierzchnia zajmowanego terenu ok. 16,50 ha.

Tereny przylegle do drogi to obszary zabudowane, grunty rolne i nieużytki.

Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową  nr 1231W Glinojeck – Żeleźnia – Krusz, zaś koniec na granicy gminy Glinojeck i gminy Strzegowo – na skrzyżowaniu z drogą gminną o nawierzchni gruntowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach oznaczonych. Nr ewi. działek:

197, 345, 402, 403, 404, 405, 406, 319 w obrębie nr 4 Dukt,  83, 84, 85, 86, 90, 74, 75, 82, 87, 88,  89 w obrębie nr 4 Juliszewo.

Istniejąca nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany.

Droga gminna na odcinku od km. 0+000 do km. 0+544 posiada pas drogowy szerokości 9.50 m. z nawierzchnią gruntową wzmocnioną kruszywem naturalnym i obustronnymi rowami wymagającymi odmulenia. Na odcinku od km. 0+544 do km. 1+649 pas drogowy jest szerokości od 3,1 do 5.78 m z nawierzchnią gruntową bez rowów drogowych.

Podstawowe parametry techniczne  przebudowywanej drogi:

- klasa drogi – D;

- nośność podłoża – G1;

- głębokość przemarzania – 1,00 m ( II strefa);

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu – KR 1;

- spadek poprzeczny nawierzchni – 2%;

- spadek poboczy – 6 %;

- szerokość jezdni na odcinku szlakowym – 3,50 m.;

- szerokość pobocza z kruszywa –  1,25 m. – 1.75 m.;

- nachylenie skarp – 1: 1,5;

Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu konstrukcji nawierzchni, wykonaniu zjazdów, poboczy, przepustów, rowów i oznakowania pionowego.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie;

- konstrukcji podbudowy;

- warstw nawierzchni bitumicznej;

- poboczy z kruszywa;

- oznakowania;

- przepustów i rowów drogowych;

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego KR 1:

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm;

- projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm;

- projektowana podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 20 cm;

Pomiędzy warstwami bitumicznymi oraz pomiędzy warstwą podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z warstwą bitumiczną wykonane zostanie związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze zastosowana zostanie emulsja asfaltowa.

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Monika Sarnecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Sarnecka
Ilość wyświetleń: 413
31 grudnia 2015 10:08 Monika Sarnecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl