Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz-Kamionka" gm. Glinojeck

Glinojeck dnia  29 grudnia   2015   r

OŚ 6220.6.2015

 

 

    Obwieszczenie

                   Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

o wydanej decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.  „Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz – Kamionka” gm. Glinojeck.

 

         Na podstawie  art. 85  ust. 3  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  Dz. U .z 2013 r. poz. 1235 ze zm. zwanej  dalej „ustawą ooś” ),uprzejmie informuję,  że Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wydał  decyzję OŚ 6220.6.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku  na realizację  przedsięwzięcia   pn.

„Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz – Kamionka” gm. Glinojeck.

 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest  Gmina Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck.

 

        Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej powołanej decyzji  oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami:  opinią wydaną  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie; opinią wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  ( art. 78 wyżej powołanej ustawy ), w terminie 14 dni, licząc  od dnia publicznego ogłoszenia.

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, pokój nr 19, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, w godzinach od 800 do 1600.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, przekazano sołtysowi miejscowości Juliszewo

i miejscowości Dukt-Krusz, w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30 grudnia  2015  r  do dnia  14 stycznia  2016 roku.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia    ….   stycznia  2016 roku.

 

Sprawę prowadzi: Monika Sarnecka

Nr tel. 023 674 28 03

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Sarnecka
Ilość wyświetleń: 284
31 grudnia 2015 10:10 Monika Sarnecka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl