Urząd Gminy Glinojeck

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Południowej 18C m. 6

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Południowej 18C m. 6, wraz z udziałem we współwłasności ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.

Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Południowej 18C m.6, jest lokalem typu M – 4 o powierzchni użytkowej 60,70 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 773/10000 części i piwnicą o powierzchni użytkowej 12,56 m2.                            

Wartość komunalnej nieruchomości lokalowej w Glinojecku przy ul. Południowej 18C m. 6, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 85% wartości rynkowej tego lokalu, wynosi: 12.828,90 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 90/100). Powyższa kwota powiększona o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, stanowiła będzie cenę sprzedaży tego lokalu. Jednocześnie nabywca lokalu zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży udziału we współwłasności ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.                                  

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 22 listopada 2017 r., do dnia 12 grudnia 2017 r., a następnie po upływie tego terminu, przedmiotowa nieruchomość lokalowa zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz Najemcy tego lokalu.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2017 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 126
22 listopada 2017 10:03 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl