Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

PAN GRZEGORZ SIKORSKI

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

30 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZ. 10.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU

ODBĘDZIE SIĘ XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJCKU

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
  2. Przyjęcie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
  4. Powołanie  Sekretarza  obrad.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
  8. Podjęcie  uchwał:

1) w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2017;

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

5) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Glinojecku;

7) w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie;

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej z filią w Malużynie obejmującą klasy I-III  w ośmioletnią Szkołę Podstawową z filią Malużynie obejmującą klasy I –III;

9) w sprawie przyjęcia przez Gminę Glinojeck do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

11) w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Sadek;

12) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck w rejonie ulic: Fabryczna, Spokojna i Wiejska;

14) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki;

15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek  nr 164,165 i 166 oraz części działek nr 179, 180 w Ogonowie;

16) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Glinojeck;

17) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/155/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.

    9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Glinojeck za rok szkolny 2016/2017.

   10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych Pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy za 2016 rok.

   11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Glinojecku za 2016 rok.

   12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

   13. Oświadczenia i wolne wnioski.

   14. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                    /-/Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                           Grzegorz Sikorski

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2017 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 369
24 listopada 2017 08:34 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 08:34 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2017 08:33 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl