Urząd Gminy Glinojeck

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 3

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 3, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.

Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 3, jest lokalem typu M – 4 o powierzchni użytkowej 58,80 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 726/10000 części i piwnicą o powierzchni użytkowej 5,81 m2.                            

Wartość komunalnej nieruchomości lokalowej w Glinojecku przy ul. Polnej 2H m. 3, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 85% wartości rynkowej tego lokalu, wynosi: 12.506,70 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset sześć złotych 70/100). Powyższa kwota powiększona o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, stanowiła będzie cenę sprzedaży tego lokalu. Jednocześnie nabywca lokalu zobowiązany będzie do zapłaty pierwszej opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.                                  

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 28 lutego 2018 r., do dnia 21 marca 2018 r., a następnie po upływie tego terminu, przedmiotowa nieruchomość lokalowa zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz Najemcy tego lokalu.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2018 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 76
28 lutego 2018 12:32 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl