Urząd Gminy Glinojeck

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do sprzedaży na rzecz Najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2J m. 3

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży na rzecz Najemcy z Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck, nieruchomość lokalową obejmującą komunalny lokal mieszkalny, znajdujący się w Glinojecku przy ul. Polnej 2J m.3, wraz z udziałem we współwłasności ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.

Komunalny lokal mieszkalny, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego w Glinojecku przy ul. Polnej 2J m. 3, jest lokalem typu M – 4 o powierzchni użytkowej 59,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 759/10000 części i piwnicą o powierzchni użytkowej 12,10 m2.                            

Wartość komunalnej nieruchomości lokalowej w Glinojecku przy ul. Polnej 2J m. 3, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 85% wartości rynkowej tego lokalu, wynosi: 12.549,30 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 30/100). Powyższa kwota powiększona o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, stanowiła będzie cenę sprzedaży tego lokalu. Jednocześnie nabywca lokalu zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży udziału we współwłasności ułamkowej części gruntu przypadającego na zbywany lokal.                                  

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 28 lutego 2018 r., do dnia 21 marca 2018 r., a następnie po upływie tego terminu, przedmiotowa nieruchomość lokalowa zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz Najemcy tego lokalu.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2018 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 115
28 lutego 2018 12:36 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl