Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

PAN GRZEGORZ SIKORSKI

UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU

21 MARCA 2018 ROKU O GODZ. 14.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU

ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

zwołaną na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 8. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

3)      w sprawie udzielenia pomocy  finansowej w formie dotacji dla powiatu Ciechanowskiego;

4)      w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Glinojeck;

5)      w sprawie podziału Gminy Glinojeck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdy okręgu wyborczym;

6)      w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

7)      w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck” w 2018 r.;

8)      w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

9)      w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Glinojeck na lata 2018-2020;

10)  w sprawie zmiany napisu oraz usunięcia tabliczki z symbolem Krzyża Grunwaldu przy pomniku
w Glinojecku przy ul. Płockiej 12.

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Glinojecku za 2017 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta
   i Gminy Glinojeck za 2017 r.
 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck dotycząca wydanych decyzji
  w sprawie opłat planistycznych w 2017 r.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                    
 5. Oświadczenia i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2018 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 175
15 marca 2018 14:57 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl