Urząd Gminy Glinojeck

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1-Glinojeck, Glinojeck-m.

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu Mienia Komunalnego nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 778/201 o powierzchni 0,1429 ha (KW nr PL1C/00028194/0), położoną w obrębie 1–Glinojeck, Glinojeck-m., stanowiącą własność Gminy Glinojeck. Przedmiotowa nieruchomość stanowi niezabudowaną i nieogrodzoną działkę gruntu, w kształcie czworoboku. Teren działki płaski, uzbrojony, za wyjątkiem gazu ziemnego.

Nieruchomość ta zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck, stanowi teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczony symbolem 10 MW.

Wartość przedmiotowej nieruchomości gruntowej, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 58.189,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych). Powyższa kwota powiększona zostanie o należny podatek VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.              

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 9 maja 2018r., do dnia 29 maja 2018 r., a następnie po upływie terminu, przewidzianego w art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 778/201 o powierzchni   0,1429 ha, zostanie ogłoszona do sprzedaży w drodze  przetargu.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości gruntowej można uzyskać w Urzędzie M. i G. Glinojeck, ul. Płocka 12 -pokój nr 19, tel. 23 674-2803.

 

 

 

                                     

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 59
09 maja 2018 10:29 Barbara Kupniewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 10:28 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl