Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

PAN GRZEGORZ SIKORSKI

UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU

18 CZERWCA 2018 ROKU O GODZ. 13.00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GLINOJECKU

ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU

zwołaną na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 8. Podjęcie  uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Glinojeck za 2017 rok.

2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

3) w sprawie dokonania zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck

4) w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck  na rok 2018

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Glinojecku za 2017 rok.

6) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie komunalnego lokalu użytkowego w Glinojecku przy ul. Targowej 6/2, zajmowanego przez Zespół Ratownictwa Medycznego DPD SPZ ZOZ w Płońsku;

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położnej w obrębie 1-Glinojeck, Glinojeck-m., na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tej nieruchomości;

8) w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie nieruchomości gruntowej obejmującej resztówkę podworską, położoną w obrębie 12-Malużyn, Glinojeck-gm.;

9) w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa-Oddział Terenowy w Warszawie, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 29-Kondrajec Pański, do zasobu mienia komunalnego Gminy Glinojeck.;

10) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck;

11) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck;

12)  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/240/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck;

13)  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Glinojeck;

14)  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym , w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki .

 1. Informacja w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                    
 4. Oświadczenia i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2018 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 143
08 czerwca 2018 12:58 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl