Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Przeznaczenie do sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej w Glinojecku przy ul. T. Załęskiego i Wł. Broniewskiego

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku przeznacza do sprzedaży z Zasobu  Mienia  Komunalnego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 1363/6 o powierzchni 0,0503 ha (Kw. PL1C/00028473/0), położoną w obrębie: 1-Glinojeck, Glinojeck-m., przy ul. Torfa Załęskiego i Władysława Broniewskiego, stanowiącą teren usług i urządzonej zieleni publicznej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla właściciela, oznaczony symbolem 104 U,ZP, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego  miasta  Glinojeck.   

Wartość przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 26.317,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemnaście złotych). Powyższa kwota powiększona zostanie o należny podatek VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia 5 czerwca 2019r., do dnia 26 czerwca 2019 r., a następnie po upływie terminu, przewidzianego w art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowa nieruchomość zostanie ogłoszona do sprzedaży w drodze przetargu.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości gruntowej można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12 – pokój nr 19, tel. 23 674 2803.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2019 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 44
05 czerwca 2019 14:31 Barbara Kupniewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl