Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

 

 

 

Obwieszczenie o zakończeniu  postępowania dowodowego

 

             Uprzejmie informuję,  że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przez  Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna, przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu sztuk kurników wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą na działkach ozn.  nr ew. 209, 212, 216/1, 216/2, 234/4, 239/1, 239/2  położonych w miejscowości Kondrajec Szlachecki, gm. Glinojeck zostało zakończone.

        Zgodnie z art. 10 § 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071

z późniejszymi zmianami ) stronom postępowania, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszego pisma, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz  zgłoszonych  żądań.

       W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego istnieje możliwość  zapoznania  się

z materiałami dotyczącymi przedmiotowej  sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck,  pok. Nr 19,   w dni robocze   w godz. od  8 00– 1600.

Niniejsze obwieszczenie zostało  podane do publicznej wiadomości:

-  zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy    Glinojeck,

-  wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,

-  przekazano sołtysom na terenie Miasta i Gminy Glinojeck, z prośbą o podanie do publicznej wiadomości.

 

Otrzymują:

1.  Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna

     ul. Zachodnia 28, 06 – 500 Mława

2.  Pełnomocnik Spółki

3. Strony postępowania :

    4. a/a

    

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28 03

 

Glinojeck dnia  29. 04.2008 r

OŚ 7624- 7/07/08

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2008 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3812
29 kwietnia 2008 14:14 Administrator - Zmiana treści dokumnetu.
29 kwietnia 2008 14:13 Administrator - Zmiana treści dokumnetu.
23 kwietnia 2008 13:22 Administrator - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl