Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Decyzja - budowa stacji gazowej LPG - Koenergia w Kondrajcu Pańskim

Glinojeck dnia  12. 05. 2008r.

 

OŚ 7624/11/07/08

 

    D E C Y Z J A

 

          Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( D.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z p późniejszymi zmianami ) oraz art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 56 ust. 1 – ust. 4, art. 57 ust. 1   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150  z późniejszymi zmianami ) oraz § 3 ust. 1 pkt.  33 i 37  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację  przedsięwzięcia planowanego przez  Koenergia Sp. z o.o. Krzwopoty  42, 78-230 Karlino, polegającego na budowie instalacji do zgazowywania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz ze stacją redukcyjną, nawanialnią i kotłownią,

 

O K R E Ś L A M:

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację  planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do zgazowywania skroplonego gazu ziemnego LNG  wraz ze stacją redukcyjną, nawanialnią i kotłownią, na gruntach oznaczonych Nr ewidencyjnym działki 169/60 położonych w miejscowości Kondrajec Pański, Gm. Glinojeck.   Inwestycja zlokalizowana jest na terenie fermy drobiu, w znacznej odległości  powyżej 60 m. od budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych i obiektow użyteczności publicznej..

Nadziemne obiekty instalacji będą zajmowały wygrodzony teren

o pow. 31.0 m2.

 

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest - Koenergia Sp. z  o.o. Krzywopoty  42, 78 - 230 Karlino.

 

Dla gruntów oznaczonych nr działki Nr 169/60    położonych  w obrębie Kondrajec Pański  ( teren kurników ), Gmina Glinojeck nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( na terenie fermy drobiu ).

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

 

I.          na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zminimalizować uciążliwości związane z realizacją inwestycji poprzez:

   1. poprzedzić roboty ziemne usunięciem warstwy próchnicznej

       i zapewnić możliwość jej ponownego wykorzystania do

       tworzenia warstwy urodzajnej.

2.     zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ilość wytworzonych odpadów, składać je selektywnie w wydzielonych przystosowanych miejscach, w warunkach chroniących środowisko przez przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych oraz zapewnić sprawny odbiór odpadów lub ich ponowne wykorzystanie,

3.     zabezpieczyć wody gruntowe przed zanieczyszczeniami wypłukanymi

     ze stosowanych materiałów, wyciekami z maszyn i pojazdów

     używanych  przy budowie płyt fundamentowych pod posadowienie urządzeń.

 

II.               w projekcie budowlanym należy:

        1.  pod zbiornikami ze środkami nawaniającymi zaprojektować tace zabezpieczające środowisko wodno-gruntowe w przypadku awarii zbiornika.

III.           na etapie eksploatacji

1.      należy zapewnić szczelność instalacji.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art. z art. 46 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150  ) w dniu 19 grudnia 2007   roku  Koenergia Sp. z o.o. Krzywopłoty 42  wystąpiła  do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z wnioskiem  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie instalacji do zgazowywania skroplonego gazu ziemnego LNG  wraz ze stacją redukcyjną, nawanialnią i kotłownią, na gruntach oznaczonych Nr ewidencyjnym działki 169/60 położonych w miejscowości Kondrajec Pański, Gm. Glinojeck.  

Zawiadomieniem OŚ 7624/11/07 z dnia 28 grudnia 2007  roku zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck działając zgodnie z art. 51 ust. 3 wyżej powołanej ustawy wystąpił pismem znak OS 7624/11/07/08 z dnia 02 stycznia 2008  roku do Starosty Ciechanowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o wydanie opinii w sprawie  obowiązku sporządzenia raportu i  określenie jego zakresu.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane postanowienie RSD.7633/1/2008 z dnia 06 lutego  2008 roku  o odstąpieniu od wymogu sporządzania raportu  i  oraz opinia sanitarna  znak ZNS.712-1/41/08 z dnia 11 lutego 2008 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie stwierdzająca brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck w oparciu o uzyskane postanowienie Starosty Ciechanowskiego oraz pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie wydał postanowienie OŚ 7624/11/07/08 z dnia

22 lutego 2008  roku o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/opisanego przedsięwzięcia.

Postanowienie zostało przekazane  stronom postępowania,  podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

W terminie podanym w postanowieniu nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

Pismem Oś 7624/11/07/08 z dnia 10 marca 2008  roku Burmistrz Miasta i Gminy GLINOJECK,  wystąpił do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia i określenie warunków w zakresie ochrony środowiska.

Starosta Ciechanowski postanowieniem RSD.7633/1-1/08  z dnia 31 marca 2008 roku uzgodnił realizację wyżej opisanego przedsięwzięcia i określił warunki  na etapie realizacji   przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Ciechanowie postanowieniem ZNS.713-19/80 /08 z dnia 02 kwietnia 2008 roku, uzgodnił w/w przedsięwzięcie i zgłosił uwarunkowania dla jego realizacji.

Do prowadzonego postępowania administracyjnego strony postępowania nie wniosły  uwag ani wniosków.

Z opracowanej dokumentacji wynika, że instalacja będzie pracowała ok. 3 lat.

Na etapie jej eksploatacji,  Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia   nadzoru   instalacji zapewniającego, aby gaz nie wydostał się do atmosfery, poprzez zastosowanie układu czujników sprawdzających ciśnienie, temperaturę gazu.

W dniu 18 kwietnia 2008 r podane zostało do publicznej wiadomości  obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało przekazane ( za potwierdzeniem odbioru ) stronom postępowania. Strony postępowania w wyznaczonym terminie nie wniosły  uwag ani wniosków.

 

 

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego

w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta

i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję pozwolenia na budowę.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia  nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew.

Decyzja niniejsza traci ważność po upływie czterech lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

 

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

Załącznik:

1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. Koenergia Sp. z o.o.,  Krzywopłoty 42

   78 – 230  Karlinowo

2. Pełnomocnik Inwestora

    Pan Artur Kotłowski

    Zam. Jerzwałd 29, 14 – 230 Jerzwałd

3. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

    Odział Terenowy w Warszawie

    Plac Bankowy 2, 00-950 Warszawa

     06 – 450 Glinojeck

4. Spółka Jawna „ Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński”

    ul. Zachodnia 28, 06 – 500 Mława

5.  a/a

Do wiadomości:

1.     Starostwo Powiatowe

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2.Państwowy Powiatowy Inspektora sanitarny w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 81, 06 – 400 Ciechanów

 

   Zgodnie z art. 1 ust. 2, art. 4 część I decyzję  pkt. 45 i część IV  złożenie dokumentu z  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami ) w dniu 19 grudnia 2007 roku pobrano opłatę skarbową w kwocie 205 zł,- za wydanie decyzji środowiskowej i 17 zł. za pełnomocnictwo. Opłata została uiszczona w BS Glinojeck. ( kopie dowodów wpłaty w aktach spawy )

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta  Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28-03

 

 

 Załącznik do decyzji OŚ 7624/11/07/08

 o środowiskowych   uwarunkowaniach

 z dnia  12. 05. 2008 roku

 

 

 

                  CHARAKTERYSYKA   PRZEDSIĘZIĘCIA

 

    Sporządzona zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ) zawierająca w szczególności dane o:

1)rodzaj, skala, ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

W ramach realizacji   przedsięwzięcia planowana jest   budowa instalacji do zgazowywania skroplonego gazu ziemnego LNG  wraz ze stacją redukcyjną, nawanialnią i kotłownią, na gruntach oznaczonych Nr ewidencyjnym działki 169/60 położonych w miejscowości Kondrajec Pański, Gm. Glinojeck.   Inwestycja zlokalizowana jest na terenie fermy drobiu, w znacznej odległości,   powyżej 60 m. od budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej.

Planowana inwestycja jest instalacją do zgazowywania skroplonego metanu LNG,  składa się z jednego pionowego zbiornika o pojemności 60 m 3, dwóch parownic służących do zmiany stanu skupienia gazu z formy ciekłej na gazową, stacji redukcyjnej do redukcji ciśnienia gazu. Kotłowni, która zapewni ogrzanie gazu i nawanialni.

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną.

Nadziemne obiekty instalacji będą zajmowały wygrodzony teren o pow. 31.0 m2. Na przedmiotowym gruncie nie ma szaty roślinnej, są łąki kl. V. Wokół instalacji zostanie wykonane ogrodzenie zamykające strefy bezpieczeństwa.

 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- w sąsiedztwie ani bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma zabytków chronionych.

 

4) ewentualne  warianty przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja  nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 33 i 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 200 4 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ) instalacje do nadziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych oraz instalacje do przesyłu gazu, tłocznie, stacje redukcyjne.

5) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Transport i magazynowanie LNG polega w głównej mierze na utrzymaniu jego ciekłego stanu.

W instalacji do sprężenia gazu ziemnego zastosowane zostaną „podwójne „ zbiorniki, między ścianami, w których zostanie wytworzona próżnia, jako izolator. Próżnia pozwoli na utrzymanie w zbiorniku temperatury – 162 0C.

LPG będzie przywożony cysternami i tankowany do zbiorników. Proces ten jest zabezpieczony w taki sposób, aby nie utracić ciekłego stanu skupienia gazu.

W parownicach atmosferycznych skroplany gaz ziemny będzie odparowywany (zagazowany) w takiej ilości, na jaka będzie zapotrzebowanie odbiorcy.

W celu podgrzewania i ustabilizowania ciśnienia gazu z parownicy będzie transportowany rurociągiem do stacji redukcyjnej. Tam odpowiednie urządzenia (filtropodgrzewacz , reduktor) ustabilizują jego kluczowe parametry.

W związku z faktem, że gaz ziemny jest gazem bezbarwnym i bezwonnym,  w instalacji przewiduje się zastosowanie nawaniani kontaktowej, w której do strumienia gazu będzie dodawany związek THT (tetro hydro tiofen), którego zadaniem jest nawonienie gazu.

W taki sposób przygotowany gaz jest gotowy przesłania gazociągiem średniego ciśnienia.

Ostatnim elementem instalacji do rozprężania gazu ziemnego są gazociągi wylotowe średniego ciśnienia.

 

6) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Z uwagi na fakt, że w trakcie wykonywania robót mogą powstać emisje do środowiska, to na etapie uzgodnienia przedsięwzięcia zostaną określone szczegółowe warunki jego realizacji.

 

7) Gospodarka odpadami.

 Inwestor jest zobowiązany aby odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia prawidłowo zagospodarować a następnie przekazać firmie, która posiada stosowne zezwolenie na odbiór i transport.

 

8) obszary ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego

Nie dotyczy                    

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 12.05.2008
Dokument wytworzony przez: Elżbieta Przybyłowska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2008 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4556
16 maja 2008 11:51 Administrator - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl