Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Decyzja - budowa kurników w Kondrajcu Szlacheckim

Glinojeck dnia  29. 05. 2008r.

 

OŚ 7624/7/07/08

 

    D E C Y Z J A

 

          Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( D.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami )oraz art. 46 ust. 1 pkt. 1,   art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 1, art. 53 oraz   art. 56 ust. 1, ust. 1 b, ust. 2, ust. 3 i  ust. 4, art. 57 ust. 1   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150  z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 ust. 1 pkt. 43   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 roku  Nr 257, poz. 2573 z póź. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna, 06-500 Mława, ul. Zachodnia 28 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację  planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu sztuk kurników wraz z całą infrastrukturą  w miejscowości Kondrajec Szlachecki, Gm. Glinojeck,

 

O K R E Ś L A M:

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację  planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu sztuk kurników o łącznej obsadzie 360 000 sztuk brojlerów,  wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą na gruntach oznaczonych nr działek 209, 212, 216/1, 216/2, 234/4, 239/1, 239/2  położonych w miejscowości Kondrajec Szlachecki, Gm. Glinojeck

 

I.                  nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie ( zgodnie z treścią złożonego wniosku ) – ferma brojlerów  o obsadzie  360 000 szt. brojlerów wraz z całą infrastruktura towarzyszącą  zlokalizowane zostało na gruntach oznaczonych nr działek ew. 209, 212, 216/1, 216/2, 234/4, 239/1, 239/2 położonych w miejscowości Kondrajec szlachecki, Gm. Glinojeck.

Instalacja obejmuje budowę 8 szt. kurników  o wymiarach 140 x 17 m każdy o łącznej obsadzie ok. 360.000 szt. brojlerów kurzych co stanowi 1 440 DJP , budynku socjalnego, wiaty na słomę, zbiorników na gaz – propan w ilości 12 szt.  o  poj. 6 700 l każdy. Teren  zostanie ogrodzony siatką na betonowym cokole.

Uzbrojenie terenu:

- zasilenie w energię elektryczną z linii Sn, własny transformator i agregat prądotwórczy 400 VA,

- zasilanie w wodę z wodociągu komunalnego oraz własnej studni głębinowej,

- wyprodukowane ścieki będą odprowadzane do szczelnych zbiorników – szamb,

- dojazd do obiektu – droga gminna.

Stosowana  na fermie technologia oparta będzie o system ściółkowy na słomie o miąższości ok. 5 cm.

II.               Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji:

a) Postępowanie z urobkiem. Nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy. Wykopy pod budowę należy prowadzić w taki sposób, aby zdjęć wierzchnią warstwę  urodzajną  gleby i  odłożyć na pryzmę a następnie wykorzystać przy rekultywacji  gruntów po zakończeniu budowy oraz urządzenia terenów zielonych na fermie.

b) Postępowanie z odpadami. Powstające odpady  ( poza niewykorzystanym gruntem) stanowią odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi, wykorzystanymi w trakcie budowy. Powstałe odpady należy wywieźć na najbliższe składowisko odpadów.

c) W przypadku natrafienia na stanowiska archeologiczne, należy je zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu, o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.

a) Instalacja nie będzie realizowana na obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt. W fazie eksploatacji należy wkomponować powstałą instalację w otaczający krajobraz. Zagospodarować  wszystkie części nieutwardzone gruntu, posiać trawę posadzić ozdobne krzewy iglaste.

Wzdłuż ogrodzenia przedmiotowego terenu, które zostanie  wykonane z metalowej siatki, posadzić trzy rzędy sosny.

Drzewa sosny będą stanowiły naturalną osłonę, a jednocześnie spowodują, że  wybudowane kurniki i inne budynki zostaną  wkomponowane w otaczający je krajobraz.

 

             3.Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy:

a) przygotować miejsca do magazynowania odpadów,

b) w każdy z ośmiu kurników  uwzględnić początkową obsadę nie większą niż 45 000 szt. brojlerów.

              c) prowadzić hodowlę brojlerów w systemie ściółkowym na
słomie o
miąższości ok. 5 cm.

d) dostosować obsadę kurników do powierzchni pomieszczeń inwentarskich uwzględniając etap rozwoju drobiu,

              e) wyposażyć kurniki w poidła smoczkowe i automatyczne  karmidła,   zapobiegające rozsypywaniu karmy i zalewaniu ściółki wodą,

              f)  wyposażyć fermę w maty dezynfekcyjne,

              g) zapewnić właściwe żywienie i pojenie zwierząt w zależności od ich fazy rozwoju i kondycji, przy zastosowaniu mieszanek  paszowych charakteryzujących się malejąca zawartością białka ogólnego w kolejnych etapach żywienia drobiu,

h) wszystkie silosy paszowe muszą być wyposażone w filtry workowe, aby ograniczyć emisje pyłu zawieszonego podczas ich napełniania,

              i) przekazywać pomiot do rolniczego wykorzystania jedynie tym podmiotom, które posiadają aktualny plan nawożenia, opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej i zaopiniowany pozytywnie przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolnicza, Aby pomiot ptasi nie był traktowany jako odpad, zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz.U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ), po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego, musi zostać zagospodarowany w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu.

j) zapewnić prawidłową gospodarkę nawozem naturalnym wyprodukowanym w czasie pracy instalacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

k) magazynować w chłodni odpady w postaci zwierząt padłych

i ubitych z konieczności, lub w specjalistycznych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu w wyznaczonym do tego celu ogrodzonym miejscu, przy czym w przypadku magazynowania odpadów w nie chłodzonym pomieszczeniu odpady powinny być magazynowane przez okres nie dłuższy niż:

- 48 h w miesiącach maj – wrzesień

- 168  h w miesiącach październik – kwiecień,

Padłe sztuki należy przechowywać w osobnym szczelnie zamykanym pojemniku i bezwzględnie przekazywać uprawnionemu odbiorcy do utylizacji.

i) zoptymalizować wielkości zużycia wody podczas mycia pomieszczeń i urządzeń za pomocą aparatów ciśnieniowych,

j) wykonywać regularnie sprawdzanie instalacji pojenia drobiu i eliminować wycieki wody pitnej,

k) rejestrować zużycie wody, wykrywać i usuwać przecieki,

l) w trakcie prowadzenia budowlano- montażowych zwrócić uwagę na stan techniczny pojazdów i urządzeń mogących być źródłem incydentalnego skażenia olejem lub paliwem.

ł) powstające w związku z pracą instalacji ścieki bytowej z czyszczenia pomieszczeń inwentarskich wywozić wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków na podstawie zawartej stosownej umowy,

m) zapewnić nieuciążliwy dla środowiska sposób przechowywania wytworzonego pomiotu w okresie niedozwolonym do nawożenia użytków rolnych,

n) zapewnić techniczną sprawność i prawidłową eksploatację instalacji wodnych, sieci kanalizacyjnej oraz innych zabezpieczeń przed niekontrolowaną emisją ścieków lub odchodów zwierzęcych do ziemi lub wody,

o)Teren zakładu musi być ogrodzony, i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

p)Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych fermy: dróg, chodników, parkingu, placów, przed ich odprowadzeniem do odbiornika, ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, należy oczyścić w takim stopniu, aby spełniały one wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1763 z późniejszymi zmianami ).

r) Prace budowlano-montażowe związane z realizacją przedsięwzięcia, należy ograniczyć wyłącznie do pory dnia.

   

III. Warunki dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

1.     wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza poprzez system wentylacji mechanicznej w każdym  budynku złożony z:

a)     8 wentylatorów dachowych, każdy o wydajności 12 200 m3/h  i minimalnej wysokości wylotu 6,3 m,

b)    8 wentylatorów usytuowanych w ścianie szczytowej na minimalnej wysokości wylotu gazów 2,5 m i o wydajności maksymalnej 33 000 m3/h każdy,

2.     zastosowanie projektowanych wentylatorów ściennych o mocy akustycznej nie większej niż  79 dB (A),

3.     zoptymalizowanie wielkości poboru wody m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnego, automatycznego systemu pojenia drobiu,

4.     odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji wewnętrznej do bezodpływowych, szczelnych zbiorników powstające w związku z pracą instalacji ścieki bytowe i z czyszczenia pomieszczeń inwentarskich,

5.     zaprojektowanie rozwiązań zapewniających uzyskanie wysokich efektów oczyszczania i parametrów stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych do środowiska ściekach w taki sposób, aby na odpływie do zbiornika zawartość zanieczyszczeń nie przekraczała norm określonych w prawie.

6.     zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu ( Dz.U. Nr 147, poz. 1033 ), fermę należy wyposażyć w nieprzepuszczalną płytę do magazynowania nawozu. Płytę należy wykonać w terminie do dnia 01 stycznia 2009 roku.

7.     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

     ( Dz.U. Nr 178, poz. 1841 ) na terenach zabudowy zagrodowej,

     poziom   hałasu, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, nie powinien przekraczać 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy, przy  zastosowaniu urządzeń, których moc akustyczna nie będzie większa od wartości maksymalnych określonych w opracowanym raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Prowadzona działalność nie może być źródłem przekroczeń ww. wartości.

8.     Przedmiotowa inwestycja nie może być źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na otoczenie, a jej ewentualna uciążliwość winna się zamknąć w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Jedyną substancją występująca na fermie w większych ilościach będzie płynny gaz magazynowany w zbiornikach, z których zaopatrywane będą urządzenia grzewcze w kurnikach.

Ilość ta zgodnie z treścią opracowanego raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie jest znacząca dla spowodowania poważnej awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz.U. Nr 58, poz. 535 ).

Ze względów bezpieczeństwa gaz winien być nawaniany, co pozwoli na jego wykrycie.

Sytuacją awaryjną przy przemysłowej hodowli brojlerów, może być długotrwały zanik dopływu energii elektrycznej.

W przypadku  wystąpienia takiej sytuacji, należy natychmiast uruchomić agregat prądotwórczy.

Kolejna sytuacja awaryjna, która może wystąpić na terenie fermy to masowe upadki hodowanych brojlerów.

Ferma, winna być pod stałą opieką Lekarza Weterynarii. W przypadku wystąpienia na terenie fermy pomoru drobiu, Hodowca jest zobowiązany natychmiast powiadomić służby weterynaryjnie i sanitarne.

Padłe sztuki drobiu przekazać do zakładu utylizacyjnego, który posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności, uzyskać kartę przekazania odpadu, potwierdzoną przez odbiorcę odpadów.

 

V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

VI. Właściciel fermy drobiu zobowiązany jest do przestrzegania wymogów określonych w opracowanym i przedłożonym do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck Raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

VII. Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Glinojeck,  grunty oznaczone nr 209, 212, 216/1, 216/2,   239/1 i 239/2 przeznaczone jako tereny do planowanych dolesień.

                                     

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art. z art. 49 ust. 1   ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150  )Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z pismem z dnia 21 czerwca 2007 roku o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji   przedsięwzięcia polegającego na budowie ośmiu sztuk kurników   wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą na gruntach oznaczonych nr działek 209, 212, 216/1, 216/2, 234/4, 239/1, 239/2 położonych w miejscowości Kondrajec Szlachecki, Gm. Glinojeck

W dniu 04 lipca 2007 roku   zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Pismem OŚ 7624/7/07 z dnia 05 lipca 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wystąpił do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii co do zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wynikiem wystąpień do tych organów są nadesłane przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienie WŚR.I.DC/6614/65/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku, którym Wojewoda uznał za celowe sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny w Warszawie pismem  ZNS.7115-1612-1/07.DB z dnia 19 lipca 2007 roku uznał,  że planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest czynnością obligatoryjną. Ponadto określił, że raport należy opracować, na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) w pełnym zakresie.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck w oparciu o uzyskane postanowienie Wojewody Mazowieckiego  oraz opinię  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  wydał postanowienie OŚ 7624/7/2007 z dnia 10 września 2007 roku,   o obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, w pełnym zakresie, zgodnie z art. 52 wyżej powołanej ustawy Prawo  ochrony środowiska.

Postanowienie zostało przekazane  stronom postępowania,   podane zostało do publicznej wiadomości mieszkańcom  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie podanym w postanowieniu nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna wystąpili pismem z dnia 17 września 2007 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck,  informując, że w związku ze zmianą wymiarów kurników, nastąpi wzrost obsady brojlerów  do 360 000 szt. o podanie zakresu raportu o oddziaływaniu tej inwestycji na środowisko. Do wniosku załączona została charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. O powyższej sprawie pismem OŚ 7624/7/07 z dnia 21 września 2007 roku został poinformowany Wojewoda Mazowiecki oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

Wojewoda Mazowiecki pismem WŚR.I.DC/6614/65/07 z dnia 08 października poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w postanowieniu   WŚR.I.DC/6614/65/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku, określającym zakres raportu oddziaływania dla  ww przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem ZNS.7115-1612-2/07.DB z dnia 17 października 2007 roku, planowane przedsięwzięcie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest czynnością obligatoryjną.

O stanowisku zajętym przez Wojewodę Mazowieckiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pismem OŚ 7624/7/07 z dnia 29 października 2007 roku został poinformowany Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna oraz strony postępowania.

W dniu 26 listopada 2007 roku Bartkowski i Wspólnicy Spólka Jawna wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji fermy drobiu na gruntach położonych w Kondrajcu Pańskim, Gm. Glinojeck.

Do wniosku załączono:

-raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 3 szt. i wersja elektroniczna.

-wypis z rejestru gruntów,

- mapa z zaznaczoną lokalizacją inwestycji,

- mapa z rozmieszczeniem obiektów i infrastruktura na terenie działek

-zaświadczenie o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dane o złożonym wniosku oraz o raporcie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Glinojeck.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck pismem OŚ 7624/7/07 z dnia 26 listopada 2007 roku wystąpił do Wojewody Mazowieckiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie pod względem ochrony środowiska warunków realizacji planowanego przez Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna,  przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 szt. kurników wraz z cała infrastruktura towarzyszącą , które zostaną zrealizowane na gruntach oz. nr działek 209, 212, 216/1, 216/2, 234/4, 239/1, 239/2  położonych w miejscowości Kondrajec Szlachecki, Gm. Glinojeck.

Do pisma zostały dołączone wymagane załączniki.

Pismem OŚ 7624/7/07 z dnia 30 listopada 2007 roku strony postępowania zostały poinformowane, że  Spółka Jawna Bartkowski i Wspólnicy wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/opisanego przedsięwzięcia.

Strony postępowania zostały poinformowane, że w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma przysługuje im prawo do składania wniosków, uwag oraz prawo zapoznania się z dokumentacją – wnioskiem, raportem w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck pok. Nr 19. Ponadto strony postępowania zostały poinformowane, że stronie postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zawiadomieniem OŚ 7624/7/07 z dnia 03 grudnia poinformował o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 szt. kurników wraz z całą infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Kondrajec Panski, Gm. Glinojeck.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Glinojeck, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, przekazano wszystkim sołtysom wsi ( za potwierdzeniem ) na terenie Miasta i Gminy Glinojeck z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Do prowadzonego postępowania administracyjnego strony postępowania nie wniosły  uwag ani wniosków.

Nie było żadnych uwag  ze strony społeczeństwa.

Wojewoda Mazowiecki  postanowieniem RŚ.V.DW/7517-9/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku   uzgodnił realizację wyżej opisanego przedsięwzięcia i określił warunki  na etapie realizacji  i na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Warszawie  postanowieniem ZNS.713—495-1/08 DB z dnia 27 lutego 2008 roku uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia  i zgłosił uwarunkowania dla jego realizacji.

W dniu 29 kwietnia 2008 r podane zostało do publicznej wiadomości  obwieszczenie o zakończeniu prowadzonego postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 szt. kurników wraz z całą infrastrukturą miejscowości Kondrajec Szlachecki, Gm. Glinojeck.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przekazane zostało stronom postępowania. Strony postępowania w wyznaczonym   terminie  14 dni, licząc od daty doręczenia obwieszczenia, nie zgłosiły żadnych uwag.

Obwieszczenie  podane zostało do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck,

- przekazano wszystkim sołtysom na terenie Miasta i Gminy Glinojeck,

z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Nie było żadnych uwag  ze strony społeczeństwa.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego

w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta

i Gminy Glinojeck, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję pozwolenia na budowę.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia  nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew. Zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck pok. Nr 19.

 

Decyzja niniejsza traci ważność po upływie czterech lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

 

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeśli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

 

 

Załącznik:

1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują;

1. Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna

    Ul. Zachodnia 28, 06 – 500 Mława

2. Pełnomocnik Spółki

3. Urząd Miasta i Gminy Glinojeck

    stanowisko ds. budowy i modernizacji

    dróg gminnych

4. strony postępowania – zgodnie z wykazem

    …………………………………………….

5.  a/a

 

Do wiadomości:

1.     Starostwo Powiatowe

w Ciechanowie

     ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2.     Państwowy Powiatowy Inspektora sanitarny w Ciechanowie

Ul. Sienkiewicza 81, 06 – 400 Ciechanów

 

Zgodnie z art. 1 ust. 2, art. 4 część I decyzję  pkt. 45 i część IV  złożenie dokumentu z  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

( Dz.U.  Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami ) w dniu 23. 11.2007 roku pobrano opłatę skarbową w kwocie 205 zł,- za wydanie decyzji środowiskowej i 17 zł. za pełnomocnictwo. Opłata została uiszczona w BS Glinojeck. ( kopie dowodów wpłaty w aktach spawy )

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta  Przybyłowska

Nr tel. 023 674 28-03

 

Załącznik do decyzji OŚ 76247/07/08

o środowiskowych   uwarunkowaniach

z dnia  29. 05. 2008 roku

 

 

 

                  CHARAKTERYSYKA   PRZEDSIĘZIĘCIA

 

    Sporządzona zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ) zawierająca w szczególności dane o:

1)rodzaj, skala, ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:         

Planuje się wybudować osiem kurników o wymiarach 140 m x 17 m. i obsadzie 45 000 szt. brojlerów na jeden kurnik, wraz z ośmioma silosami na paszę.

W zachodniej części działki w niewielkiej odległości od kurników zlokalizowane zostaną:

- budynek administracyjno – socjalny ( 10 x 20 ), parking oraz ogrodzony podest betonowy ( 3 x 3 ) z 2 pojemnikami PUK, stacja magazynowo-redukcyjna gazu propan-butan 2 x 6 zbiorników ( każdy o objętości 6 400 lub 6 700 )

W południowej części nieruchomości magazyn ( obiekt będzie pełił funkcję wiaty na słomę)

Garażu i magazynu: wymiary ( 12 x 60 m).

Obiekty zasilane będą z własnego projektowanego ujęcia wody oraz jako rezerwowe, z istniejącego wodociągu gminnego, na podstawie stosownej umowy zawartej z zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku.

Planowana do realizacji infrastruktura:

- sieć wodociągowa z przyłączami do każdego kurnika i do budynku administracyjno-socjalnego oraz 3 hydranty,

- kanalizacja oparta o szczelne zbiorniki bezodpływowe – 8 szt zbiorników dla kurników, zbiornik do gromadzenia odpadów oraz jeden zbiornik dla budynku socjalnego,

- sieć gazowa rozprowadzająca gaz propan-butan ze stacji magazynowo – redukcyjnej do każdego zbiornika oraz do budynku socjalnego,

- sieć niskiego napięcia rozprowadzająca energię elektryczną ze stacji trafo do wszystkich obiektów na fermie,

- droga dojazdowa oraz drogi p.poż. wzdłuż kurników oraz parking dla samochodów pracowników fermy ( ok. 7 samochodów ).

Stosowana  na fermie technologia oparta będzie o system ściółkowy na słomie o miąższości ok. 5 cm.

Planowane przedsięwzięcie – ferma brojlerów  o obsadzie  360 000 szt. brojlerów wraz z całą infrastruktura towarzyszącą  zlokalizowane zostało na gruntach oznaczonych nr działek ew. 209, 212, 216/1, 216/2, 239/1, 239/2 położonych w miejscowości Kondrajec szlachecki, Gm. Glinojeck.

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną.

Powierzchnia gruntów, na której planowane jest zlokalizowanie  przedmiotowej nieruchomości  wynosi – 8.7468 ha.

Powierzchnia zabudowy w m2 planowanych do realizacji obiektów :

- kurniki                                     - 19 040

- budynek mieszkalno-socjalny  -     200

- budynek garażowo-składowy  -      504

- miejsce magazynowania odpadów -720

Grunty oznaczone nr 209, 212, 216/1, 216/2, 234/4, 239/1 i 239/2 przeznaczone jako tereny do planowanych dolesień. Są to grunty orne i użytki zielone.

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie parku narodowego, leśnego kompleksu promocyjnego, obszaru ochrony uzdrowiskowej. Nie występują tu pomniki historii wpisane na listę dziedzictwa światowego.

4) ewentualne  warianty przedsięwzięcia.

Wariant przyjęty do realizacji, będzie polegać na chowie brojlerów w ośmiu kurnikach. Łączna obsada wyniesie 360 tys. sztuk czyli 1 440 DJP.

Chów brojlerów odbywać się będzie na płycie ściółkowej. Cykl hodowlany brojlera trawa ok. 6 tygodni. Przewiduje się 6 cykli hodowlanych. Po zakończeniu cyklu hodowlanego następuje 14 dniowa przerwa, podczas której wywożona jest zużyta ściółka, a pomieszczenia poddane są myciu

i dezynfekcji. Następnie kurniki wykładane  są nową ściółką ze słomy

i zasiedlone stadem jednodniowych kurcząt. Obiekty zostaną wyposażone w automatyczny system podawania paszy i poidła smoczkowe.

W czasie cyklu hodowlanego na 1szt brojlera potrzeba ok. 4 kg. paszy, Pasza będzie gromadzona w silosach, ustawionych w niewielkiej odległości od kurnika. Podawanie paszy z silosów do kurników odbywać się będzie elektrycznymi paszociągami.

Zastosowane będą poidła smoczkowo-miseczkowe. Miseczki ustawione pod smoczkami będą zatrzymywały  wyciekającą wodę i zapewniały  jej optymalne zużycie. Zapobiega to zawilgoceniu ściółki, dzięki czemu nie ma  podwyższonej  emisji z kurnika oraz nie rozwijają się choroby drobiu.

Po zakończeniu cyklu hodowlanego kurniki opróżniane są z obornika, który będzie ładowany w kurnikach na przyczepy i odbierany przez rolników lub producentów pieczarek.

Inwestor jest zobowiązany do zawarcia umów na odbiór pomiotu ptasiego z odbiorcami.

Przyjęty do realizacji system ściółkowy  uwzględnia:

- nowoczesne rozwiązania techniczne i ekonomiczne realizacji,

- dobrostan zwierząt,

- zmniejszenie emisji odoru.

5) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Określa opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

6) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Szczegółowo określa opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

7) Gospodarka odpadami.

Inwestor jest zobowiązany aby odpady powstałe podczas prowadzonej produkcji   prawidłowo zagospodarować a następnie przekazać firmie, która posiada stosowne zezwolenie na odbiór i transport.

8) obszary ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego

Nie dotyczy

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Elżbieta Przybyłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2008 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6569
29 maja 2008 12:50 Administrator - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl