Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

                            

                                        O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku  przeznacza do sprzedaży z Zasobu  Mienia  Komunalnego nieruchomość gruntową oznaczoną Nr działki:  1419 o powierzchni 246m2 / Kw. Nr  28473 /, położoną w Glinojecku przy ulicy Jasnej, stanowiącą teren pod obiekty i urządzenia produkcji, składów i magazynów oraz usług / 102 P, U /, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Glinojeck. Nieruchomość  ta  jest  w pełni  uzbrojona.Cena  przedmiotowej  nieruchomości  zgodnie z wyceną  i  22% VAT oraz kosztami przygotowania  nieruchomości  do  sprzedaży  wynosi:  34.810,00zł /słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych/. Wykaz w powyższej sprawie został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck od dnia:  03 czerwca 2008 roku do  dnia  24 czerwca  2008 roku,  a  następnie  po  upływie terminu, przewidzianego w art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  przedmiotowa nieruchomość zostanie  sprzedana w drodze  bezprzetargowej.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości gruntowej można uzyskać  w Urzędzie M. i G. Glinojeck, ulica Płocka 12 - pokój Nr  19,  tel.  / 0-23 /  674-2803.

Dokument wytworzony przez: Barbara Kupniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2008 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3935
03 czerwca 2008 12:25 Administrator - Zmiana treści dokumnetu.
03 czerwca 2008 12:24 Administrator - Zmiana treści dokumnetu.
03 czerwca 2008 12:23 Administrator - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl